Kázané slovo » Archív z roku 2012
08.01. Potupenie Svätého Ducha [O Svätom Duchu (3)] Ján Šichula Židom 10:29
15.01. Zarmucovanie Svätého Ducha [O Svätom Duchu (4)] Ján Šichula Efezským 4:30
22.01. Uhášanie Svätého Ducha [O Svätom Duchu (5)] Ján Šichula 1.Tesalonickým 5:19
29.01. Božia ovca počúva na Kristov hlas [ev. Jána (52)] Ján Šichula Ján 10:19–29
05.02. Tisícročné kráľovstvo [Eschatologická séria 2011 (7)] Ján Šichula Zjavenie 20:1–3
12.02. Kalvinizmus a evanjelizácia [(1)] Ján Šichula 1.Timoteovi 1:12–17
26.02. Hriech, ktorý ťa nájde Ján Šichula Numeri 32:23
04.03. Oper svoje rúcho v Baránkovej krvi Ján Šichula Zjavenie 22:14
11.03. Základné skutočnosti o modlitbe [Modlitebný život kresťana (1)] Ján Šichula 1.Timoteovi 2:1–2
18.03. Ďalšie skutočnosti o modlitbe [Modlitebný život kresťana (2)] Ján Šichula 1 Korintským 1:2
25.03. Snáď to najdôležitejšie o modlitbe Ján Šichula Lukáš 11:5 – 10
01.04. Istota v Bohu Ján Šichula Žalm 20
08.04. Jonáš 1 Ivan Jaborník Jonáš 1
15.04. Ako sa Duch Svätý sa prihovára za kresťanov [Modlitebný život kresťana (4)] Ján Šichula Rímskym 8:26
22.04. Zjavenie sa Božej dobroty Ján Šichula Títovi 3:4
29.04. Radosť teraz a radosť až navždy [evanjelizačná] Ján Šichula Žalm 37:4
06.05. Počuť, porozumieť a uveriť evanjeliu Ján Šichula Skutky 17:3
13.05. Simeon nás učí ako správne umrieť [evanjelizačná] Ján Šichula Lukáš 2:25–35
20.05. Stvorenie muža a ženy [Muž a žena v Kristovi (1)] Ján Šichula Genezis 1:27
25.05. Svätý Boh žiada od ľudí svätosť [víkendovka: Posvätenie, svätosť a duchovný rast (1)] Ján Šichula 1. Petra 1:16
26.05. Osem slepých uličiek a ako sa z nich poučiť [víkendovka: Posvätenie, svätosť a duchovný rast (2)] Ján Šichula 2. Korinťanom 7:1
26.05. Na ceste posvätenia v ústrety nebeskému Ženíchovi [víkendovka: Posvätenie, svätosť a duchovný rast (3)] Ján Šichula Zjavenie 19:8
27.05. Kristus nám kúpil nový život [víkendovka: Posvätenie, svätosť a duchovný rast (4)] Ján Šichula Rimanom 6
03.06. Jeden Boh a jeden Pán [evanjelizačné kázne] Ján Šichula 1. Korinťanom 8:6
10.06. Žena, ktorá sa ničoho nehrozí [Muž a žena v Kristovi (2)] Ján Šichula 1.Petrov 3:1–7
17.06. Jonáš 2 Ivan Jaborník Jonáš 2
24.06. A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom [Muž a žena v Kristovi (3)] Ján Šichula 1.Timoteovi 2:12
01.07. Oznámené a oznamované evanjelium [evanjelizačné kázne] Peter Vajda 1. Korintským 15:1–7  
15.07. Dve brány – dve cesty Peter Jurčo Kazateľ 3:1–11
22.07. Žena bude spasená rodením detí [Muž a žena v Kristovi (4)] Ján Šichula 1.Timoteovi 2:15
29.07. Kráľ vekov Ján Šichula 1.Timoteovi 1:17
05.08. Jonáš (3) Ivan Jaborník Jonáš 3 a 4
12.08. Cez Izrael prišiel Záchranca Židov i pohanov [evanjelizačné kázne] Ján Šichula Skutky 13:16–39
19.08. Tajomstvo manželstva je veľké [Manželstvo, rodina a výchova detí (5)] Ján Šichula Efezanom 5:32
26.08. Božský Syn, ktorého posvätil Otec a poslal na svet [ev. Jána (53)] Ján Šichula Ján 10:30–42
09.09. Všetko je kresťanovo, ak len je Kristus naše všetko Ján Šichula 1 Korinťanom 3:21
16.09. Ako sa Kristus stal všetkým v živote jednej hriešnej ženy Ján Šichula Lukáš 7:36–50
23.09. Život s Bohom, ktorý zachraňuje pre svoje meno Ján Šichula Žalm 23 a 2.Sam. 7
30.09. Cesta podľa človeka vs. cesta podľa Boha Ján Šichula 1. Samuelova 12
07.10. Spoločná modlitba kresťanov [Modlitebný život kresťana (5)] Ján Šichula Skutky 12
14.10. Kristus si žiada celé srdce Ján Šichula Lukáš 9:18–26
19.10. Štvoraká skutočnosť Božieho slova [Božie slovo je živé a mocné (1)] Ján Šichula SZ a NZ
20.10. Živý Boh a Písmo ako nástroj jeho zjavenia (1) [Božie slovo je živé a mocné (2)] Ján Šichula SZ a NZ
20.10. Živý Boh a Písmo ako nástroj jeho zjavenia (2) [Božie slovo je živé a mocné (3)] Ján Šichula SZ a NZ
21.10. Každý deň so živým Božím slovom [Božie slovo je živé a mocné (4)] Ján Šichula Židom 4:12–13
28.10. Boh, ktorý učí nehodného človeka boju Ján Šichula Žalm 144
04.11. Na modlitbe zotrvaj, na modlitbe bdej [Modlitebný život kresťana (6)] Ján Šichula Kolosenským 4:2
11.11. Pán po Otcovej pravici [Eschatologická séria 2011 (8)] Ján Šichula Žalm 110
18.11. Získaš alebo stratíš všetko, keď sa Kristus vráti v sláve? Ján Šichula 1. Kor. 15:22–24
25.11. Pavlovo evanjelium, Boží súd a záchrana cez Krista Ján Šichula Rímskym 2:16
02.12. O šťastnom manželstve [Manželstvo, rodina a výchova detí (6)] Ján Šichula Žalm 128
09.12. Koniec sveta podľa biblických proroctiev [Eschatologická séria 2011 (9)] Ján Šichula Izaiáš 24
16.12. Prijmi Krista a kráčaj v ňom Ján Šichula Kolosanom 2:6
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.