Kázané slovo » Archív z roku 2013
06.01. Nemenné učenie Kristových apoštolov Ján Šichula 1. Jána 1
13.01. Terajšie a budúce víťazstvo kresťana Ján Šichula 1.Korintským 15:57
20.01. Kristus – Boží dokonalý služobník Ján Šichula Izaiáš 42:1–9
27.01. Zomrieť s Kristom – zomrieť hriechu Peter Vajda Rímskym 6  
03.02. Dávid a Dávidovi hrdinovia Ján Šichula 2.Samuelova 23
10.02. Zomrieť s Kristom – zomrieť hriechu (2) Peter Vajda Rímskym 6
17.02. Dávid a Dávidovi hrdinovia (2) Ján Šichula 2.Samuel. 23
24.02. Skutočná Božia láska Ján Šichula 1. Jána 4:10
03.03. Modlitba opretá o Boží charakter [Modlitebný život kresťana (7)] Ján Šichula Genesis 18:25
10.03. Dávid a Dávidovi hrdinovia (3) Ján Šichula 1. Samuelova 17
17.03. ¼udský hriech a Božie spasenie Ján Šichula Izaiáš 42 a 43
24.03. Dávid a Dávidovi hrdinovia (4) Ján Šichula 2. Samuelova 23
31.03. Syn z večnosti a jeho vtelenie, ukrižovanie a vzkriesenie Ján Šichula Kološanom 1 a 2
07.04. Kto len bude spasený a vojde do Božieho kráľovstva? Ján Šichula Lukáš 13:22–30
14.04. Istota v Kristovi skrze vieru Ján Šichula 1. Jána 2:12–14
21.04. Ako kresťania víťazia vďaka Kristovi nad Diablom Ján Šichula 1. Jána 2:13–14
28.04. Ako kresťania víťazia vďaka Kristovi nad svetom Ján Šichula 1. Jána 2:15–17
05.05. V predsavzatí srdca zotrvaj verný Pánovi Ján Šichula Skutky 11:23
12.05. Ako sa na Letnice zrodila Božia cirkev [Cirkev, zbory, misia a služba (6)] Ján Šichula Skutky 2:41
12.05. Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo [Eschatologická séria 2011 (10)] Ján Šichula Zjavenie 19–20
19.05. Krásne nohy tých, ktorí zvestujú evanjelium Jozef Martinák Izaiáš 52:7
26.05. Kristus – dokonalý a bezhriešny Spasiteľ hriešnikov Ján Šichula 1. Petrov 2:21–25
26.05. Prvá cirkev v Jeruzaleme a nasledovný vznik miestnych zborov [Cirkev, zbory, misia a služba (7)] Ján Šichula Skutky 16:5
02.06. Smrť, ktorá oslávila Syna Božieho [ev. Jána (54)] Ján Šichula Ján 11:1–45
02.06. Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (2) [Eschatologická séria 2011 (11)] Ján Šichula Zjavenie 20:1–3
07.06. Božie kráľovstvo ako veľká téma Písma [Príchod Božieho kráľovstva (1)] Ján Šichula SZ a NZ
08.06. Božie kráľovstvo – presakuje do tohto veku a na jeho konci príde v moci a v sláve [Príchod Božieho kráľovstva (2)] Ján Šichula SZ a NZ
08.06. Božie kráľovstvo – niekoľko ďalších súvislostí [Príchod Božieho kráľovstva (3)] Ján Šichula SZ a NZ
09.06. Teraz s Kristom trpieť a nakoniec s Kristom kraľovať [Príchod Božieho kráľovstva (4)] Ján Šichula Skutky 4:1–31
16.06. Boh, ktorý bdie nad svojím slovom Ján Šichula Jeremiáš 1:12
16.06. Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (3) [Eschatologická séria 2011 (12)] Ján Šichula Zjavenie 20:4–5
23.06. Bláznovstvo kázne kríža – moc spasenia Peter Vajda 1.Korintským 1:18–25
23.06. Pripojenie sa k miestnemu zboru kresťanov [Cirkev, zbory, misia a služba (8)] Ján Šichula Skutky 2:41
30.06. Tragická nevedomosť starého života Ján Šichula 1. Petrov 1
30.06. Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (4) [Eschatologická séria 2011 (13)] Ján Šichula Zjavenie 12:5
07.07. Božie vyvolenie ku pokropeniu krvou Pána Ježiša Ján Šichula 1. Petrov 1:2
14.07. Iba kresťania majú živú nádej Ján Šichula 1. Petrov 1:3
21.07. Boží súd nad modlárstvom Izraela i nás všetkých Ján Šichula Jeremiáš 1:13
28.07. Prijať Pána Ježiša Krista Peter Vajda Kolosenským 2:6
04.08. Zjavenie sa Božej milosti Ján Šichula Títus 2:11
11.08. Vykúpení ľudia pred Božím trónom Ján Šichula Zjavenie 7:15
18.08. Večné a dokonalé šťastie vykúpených ľudí Ján Šichula Zjavenie 7:15–17
25.08. Aká je pravá zbožnosť Ján Šichula Izaiáš 66:1–5
01.09. Najväčšie Božie prikázanie Jozef Martinák Marek 12:30
08.09. Jeruzalem – čaša opojenia a ťažký kameň Ján Šichula Zachariáš 12
10.09. Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (5) [Eschatologická séria 2011 (14)] Ján Šichula Zachariáš 14
15.09. Otázka, ktorá rozhoduje o našej večnosti Ján Šichula Matúš 16:13–20
15.09. Tri stupne naprávania v cirkvi Pána Ježiša Krista [Cirkev, zbory, misia a služba (9)] Ján Šichula Matúš 18:15–20
22.09. Ježiš Kristus – Syn živého Boha Ján Šichula Matúš 17:1–13
22.09. Povinnosť zachovania svätosti v Božom ľude [Cirkev, zbory, misia a služba (10)] Ján Šichula 1. Korinťanom 5
24.09. Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (6) [Eschatologická séria 2011 (15)] Ján Šichula Skutky 1
29.09. Sedem veľkých skutočností kresťanského života Ján Šichula Efezským 4:1–6
06.10. Pán Ježiš je vzkriesenie i život [ev Jána (55)] Ján Šichula Ján 11:19–33
08.10. Veľké súženie (1) [Eschatologická séria 2011 (16)] Ján Šichula Daniel 12
13.10. Aká je viera Peter Vajda Rímskym 10:17
13.10. Učeníctvo a pripojenie sa ku miestnemu zboru [Cirkev, zbory, misia a služba (11)] Ján Šichula Matúš 28:19–20
18.10. Boží i ľudský odpočinok ako veľká téma Písma [Boží odpočinok a náš odpočinok – víkendovka jeseň 2013 (1)] Ján Šichula SZ a NZ
19.10. Sobota a nová éra, ktorú priniesol Pán Ježiš Kristus [Boží odpočinok a náš odpočinok – víkendovka jeseň 2013 (2)] Ján Šichula SZ a NZ
19.10. Ako na nedeľu v terajšej ére Novej zmluvy [Boží odpočinok a náš odpočinok – víkendovka jeseň 2013 (3)] Ján Šichula SZ a NZ
20.10. Viera v dokončené Kristovo dielo a vojdenie do Božieho odpočinku [víkendovka jeseň 2013 (4)] Ján Šichula Židom 4:1–11
27.10. Duchovný zrak človeka pri znovuzrodení Jozef Martinák Matúš 16:16
03.11. Boh dáva život Ján Šuranský Efezským 5:14
10.11. Bez Adama niet Krista Peter Vajda SZ a NZ
17.11. Kristus nás učí o podstate učeníctva Ján Šichula Marek 10:17–31
19.11. Postava Antikrista v Biblii (1) [Eschatologická séria 2011 (17)] Ján Šichula SZ a NZ
24.11. Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi Ján Šichula Lukáš 16:13–31
24.11. Vedenie a správa zboru kresťanov podľa vzoru NZ [Cirkev, zbory, misia a služba (12)] Ján Šichula NZ
26.11. Postava Antikrista v Biblii (2) [Eschatologická séria 2011 (18)] Ján Šichula Daniel 8
01.12. Podobenstvo o nespravodlivom správcovi Ján Šichula Lukáš 16:1–13
08.12. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva Ján Šichula Galatským 3:1–14
08.12. Manželstvo, rozvod, nové manželstvo (1) [Manželstvo, rodina a výchova detí (7)] Ján Šichula SZ a NZ
10.12. Danielovo proroctvo o 70 týždňoch (1) [Eschatologická séria 2011 (19)] Ján Šichula Daniel 9:24–27
15.12. Existuje len jedno jediné pravé evanjelium Ján Šichula Galatským 1
17.12. Danielovo proroctvo o 70 týždňoch (2) Ján Šichula Daniel 9:24–27
22.12. Ustarostenosť Marty a naša ustarostenosť Ján Šichula Lukáš10:38–42
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.