Kázané slovo » Archív z roku 2014
05.01. Vierou pripočítaná Božia spravodlivosť Ján Šuranský Rímskym 4:5
12.01. Ako kresťania víťazia vďaka Kristovi nad Antikristom Ján Šichula 1.Jána 2:15–29
12.01. Manželstvo, rozvod, nové manželstvo (2) [Manželstvo, rodina a výchova detí (8)] Ján Šichula SZ a NZ
14.01. Daniel 10–12 – Zvyšok Danielových proroctiev [Eschatologická séria 2011 (21)] Ján Šichula Daniel 10–12
19.01. Najväčšia návšteva všetkých čias Ján Šichula Marek 1:1–15
26.01. Kristov kríž vo vzťahu ku utrpeniu v živote človeka Jozef Martinák Rímskym 8:1–28
28.01. čas, časy a polovica čias [Eschatologická séria 2011 (22)] Ján Šichula Daniel 12:7
09.02. Otcovstvo a synovstvo v Písmach (1) [Manželstvo, rodina a výchova detí (9)] Ján Šichula Efezanom 3:15
11.02. Olivetská reč Pána Ježiša (1) [Eschatologická séria 2011 (23)] Ján Šichula Lukáš 21:5 – 38
16.02. Otcovstvo a synovstvo v Písmach (2) [Manželstvo, rodina a výchova detí (10)] Ján Šichula Ján 5:1–30
18.02. Olivetská reč Pána Ježiša (2) [Eschatologická séria 2011 (24)] Ján Šichula Matúš 24
23.02. Nepokoje medzi národmi a zodpovednosť kresťanov Ján Šichula Lukáš 21:9
02.03. čo všetko nás učí vzkriesenie Lazara [Evanjelium Jána (56)] Ján Šichula Ján 11:34–45
04.03. Olivetská reč Pána Ježiša (3) [Eschatologická séria 2011 (25)] Ján Šichula Marek 13
09.03. Ako odolať zvodom a zachovať vieru (1) [Abeceda kresťanského života (20)] Ján Šichula Matúš 24:4–5
16.03. Ako Jakob zápasil s Bohom a získal požehnanie Ján Šichula Genezis 32
18.03. Ozveny olivetskej reči v učení apoštolov [Eschatologická séria 2011 (26)] Ján Šichula 2. Tesaloničanom 2
23.03. Ako odolať zvodom a zachovať vieru (2) [Abeceda kresťanského života (21)] Ján Šichula Júdov
30.03. Mlčať Bohu a chváliť Boha Ján Šichula Žalm 65
06.04. Neopúšťajte svoje zhromaždenie (1) [Abeceda kresťanského života (22)] Ján Šichula Židom 10:22–25
08.04. Vychvátenie kresťanov v ústrety Pánovi Ježišovi (1) [Eschatologická séria 2011 (27)] Ján Šichula 1. Tes. 4:17
13.04. čo máme spoločné s Nabuchodonozorom a Balsazárom? Peter Vajda Daniel 1–5
20.04. Vzkriesenie Pána Ježiša Krista Jozef Martinák Lukáš 23:44–24:53
27.04. Zástupná smrť Pána Ježiša [ev Jána (57)] Ján Šichula Ján 11:16–57
29.04. Vychvátenie kresťanov v ústrety Pánovi Ježišovi (2) [Eschatologická séria 2011 (28)] Ján Šichula NZ
04.05. Sláva Syna Božieho v Jánovom evanjeliu [ev. Jána (58)] Ján Šichula Ján 12
06.05. Vychvátenie kresťanov v ústrety Pánovi Ježišovi (3) [Eschatologická séria 2011 (29)] Ján Šichula Mt 24 a Zj 6
11.05. Vojna a mier v Biblii (1) Ján Šichula Genezis 14
11.05. Sláva ženy a jej pokrytie na zhromaždení [Muž a žena v Kristovi (5)] Ján Šichula 1. Kor. 11:1–16
18.05. Vojna a mier v Biblii (2) Ján Šichula Exodus 14
20.05. Tajomstvo Veľkého Babylona [Eschatologická séria 2011 (30)] Ján Šichula Zjavenie 17
25.05. Nepriateľstvo so svetom Ivan Jaborník Jakub 4
01.06. Tri skutočnosti kresťanskej viery [ev.Jána (59)] Ján Šichula Ján 12:20–26
06.06. Boh, ktorý stvoril a ďalej koná zvrchovane i prozreteľne [Božia ruka v živote kresťana (1)] (víkendovka jar 2014) Ján Šichula SZ a NZ
07.06. Bližší pohľad na to, ako Boh koná v živote svojich detí [Božia ruka v živote kresťana (2)] (víkendovka jar 2014) Ján Šichula SZ a NZ
07.06. čo od nás Boh očakáva, aby jeho ruka mala priestor [Božia ruka v živote kresťana (3)] (víkendovka jar 2014) Ján Šichula SZ a NZ
08.06. Ako kráčať s Bohom v každý deň nášho putovania [Božia ruka v živote kresťana (4)] (víkendovka jar 2014) Ján Šichula Genezis 5:22
15.06. Vojna a mier v Biblii (3) Ján Šichula Deuteronomium 3
22.06. Vojna a mier v Biblii (4) Ján Šichula Matúš 5:9
29.06. Jakub 4 (2) Ivan Jaborník Jakub 4
06.07. Národ kresťanov prinášajúcich ovocie Ján Šichula Matúš 21:33–46
13.07. Podobenstvo o dvoch synoch Ján Šichula Matúš 21:23–32
20.07. Hľadenie na Božiu tvár Jozef Martinák 2.Korintským 4:6
27.07. 6 znakov Kristovho učeníka Ján Šichula Filipským 1:8–11
10.08. Prvý prameň uistenia o spasení [Abeceda kresťanského života (23)] Ján Šichula Rímskym 15:13
17.08. Ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený Peter Vajda Skutky 2:21
24.08. čistota, pokoj, skromnosť Ivan Jaborník Kološanom 3
07.09. Ako Boh pozná nás a ako my poznáme jeho Ján Šichula Žalm 139
09.09. Orientačná eschatologická schéma [Eschatologická séria 2011 (31)] Ján Šichula SZ a NZ
14.09. Nádhera nezaslúženého pritiahnutia a hrôza zaslúženého zatvrdenia [ev. Jána (60)] Ján Šichula Ján 12:27–43
21.09. Kristus, Kristovo slovo a deň Božieho súdu [ev. Jána (61)] Ján Šichula Ján 12:44–50
23.09. Úvod ku knihe Zjavenie [Zjavenie Jána (1)] Ján Šichula Zj 1:1–5
28.09. Tretí prameň uistenia o spasení [Abeceda kresťanského života (25)] Ján Šichula Židom 3:12
28.09. Sláva ženy a jej pokrytie na zhromaždení (2) [Muž a žena v Kristovi (6)] Ján Šichula 1. Kor. 11:1–16
05.10. Boh, ktorý je na nebi a činí všetko, čo sa mu páči Ján Šichula Žalm 115
10.10. Prvotný pohľad na ... [Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo (1)] (víkendovka jeseň 2014) Ján Šichula SZ a NZ
11.10. Bližší pohľad na ... krížom cez SZ a NZ (1) [Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo (2)] Ján Šichula SZ a NZ
11.10. Bližší pohľad na ... krížom cez SZ a NZ (2) [Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo (3)] Ján Šichula SZ a NZ
12.10. Nehemiáš a jeho život služby, práce a obetí [Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo (4)] Ján Šichula Nehemiáš 1
19.10. Otcovia jedli hroznové nedozrelky a synom stàpli zuby Jozef Martinák Ezechiel 18
21.10. Syn Boží uprostred siedmych zlatých svietnikov [Zjavenie Jána (2)] Ján Šichula Zjavenie 1:12–20
26.10. Odkaz do zboru v Efeze [Listy siedmym zborom (1)] Ján Šichula Zjavenie 2:1–7
26.10. Identita zboru NKZ Bratislava (1) – úvod [Cirkev, zbory, misia a služba (13)] Ján Šichula Nehemiáš 4
02.11. Podriadenosť vrchnostiam Ivan Jaborník Rímskym 13:1–4
04.11. Videnie Boha Otca na tróne a prvý pohľad do nebeskej sféry [Zjavenie Jána (3)] Ján Šichula Zjavenie 4
09.11. Odkaz do zboru v Smyrne [Listy siedmym zborom (2)] Ján Šichula Zjavenie 2:8–11
09.11. Identita zboru NKZ Bratislava (2) – Múr oddelenia sa od ekumenizmu [Cirkev, zbory, misia a služba (14)] Ján Šichula Galatským 1
16.11. Odkaz do zboru v Pergame [Listy siedmym zborom (3)] Ján Šichula Zjavenie 2:12–17
18.11. Kto sú 24 starší pred Božím trónom [Zjavenie Jána (4)] Ján Šichula Zjavenie 4
23.11. Odkaz do zboru v Tyatíroch [Listy siedmym zborom (4)] Ján Šichula Zjavenie 2:18–29
23.11. Identita zboru NKZ Bratislava (3) – Múr oddelenia sa od liberálneho protestantizmu [Cirkev, zbory, misia a služba (15)] Ján Šichula Ján 17
30.11. Odkaz do zboru v Sardách [Listy siedmym zborom (5)] Ján Šichula Zjavenie 3:1–6
02.12. Zapečatená kniha a Baránok sťa by zabitý [Zjavenie Jána (5)] Ján Šichula Zjavenie 5
07.12. Kniha života v SZ a NZ Ján Šichula Zjavenie 20:15
14.12. Odkaz do zboru vo Filadelfii [Listy siedmym zborom (6)] Ján Šichula Zjavenie 3:7–13
14.12. Identita zboru NKZ Bratislava (4) – Múr oddelenia sa od nového evanjelikalizmu [Cirkev, zbory, misia a služba (16)] Ján Šichula NZ
16.12. Baránok rozlamuje prvých šesť pečatí [Zjavenie Jána (6)] Ján Šichula Zjavenie 6
21.12. Odkaz do zboru v Laodicei [Listy siedmym zborom (7)] Ján Šichula Zjavenie 3:14–22
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.