Kázané slovo » Archív z roku 2016
10.01. Mudrci od východu a hviezda, ktorá ich viedla Ján Šichula Matúš 2:1 – 12
17.01. Áronova prvá obetná bohoslužba Ján Šichula Leviticus 9:1 – 10:7
24.01. Božia sláva zjavená skrze obeť príjemnú Bohu Jozef Martinák Leviticus 9
31.01. Boh, ktorý svoj ľud nesie ako na krídlach orlov Ján Šichula Exodus 19
07.02. Obriezka a príslušnosť k Božiemu ľudu Ján Šichula Exodus 4
14.02. Ak si kresťan, cvič sa v pobožnosti Ján Šichula 1. Timotejovi 4:7
19.02. Pohľad na Izrael z veľkej perspektívy Božieho konania [ŽNaŠI– víkendovka zima 2016 (1)] Ján Šichula SZ a NZ
20.02. Podrobnejšie štúdium Božieho konania so židovským ľudom v ére pred i po Kristovi [ŽNaŠI– víkendovka zima 2016 (2)] Ján Šichula SZ a NZ
20.02. Od zničenia chrámu po moderný Izrael [ŽNaŠI– víkendovka zima 2016 (3)] Ján Šichula SZ a NZ
21.02. Ako majú obrátení pohania žiť skutočnosť, že spasenie je zo Židov Ján Šichula Rimanom 15
28.02. Kto len z kresťanov pôjde k urne, nech volí, ako keby nevolil Ján Šichula 1. Korint. 7:29-31
06.03. Ako Božia zvrchovanosť riadi zostup i nástup panovníkov Ján Šichula Daniel 2:21
13.03. Hriechy vodcov, hriechy ľudu a Boží súd Ján Šichula Izaiáš 3
20.03. Prorok Izaiáš predpovedá súd i Kristovo dielo záchrany Ján Šichula Izaiáš 4
22.03. Zničenie Babylona a trúchlospev neveriacich[Zjavenie Jána (22)] Ján Šichula Zjavenie 18
03.04. Zvláštna jednota Božieho ľudu prameniaca z Kristovej obete [ev. Jána (79)] Ján Šichula Ján 17:20 – 26
03.04. Otázka (ne)pokračovania zjaviteľských duchovných darov [(DDaBPsC 3)] Ján Šichula 1. Korinťanom 12
10.04. Zajatie Pána Ježiša Krista [ev. Jána (80)] Ján Šichula Ján 18:1 – 14
17.04. Pán Ježiš vypočúvaný veľkňazmi a zapretý Petrom [ev. Jána (81)] Ján Šichula Ján 18:15 – 27
17.04. Dar hovorenia v iných jazykoch [(DDaBPsC 4)] Ján Šichula 1. Korinťanom 14
19.04. Spravodlivé a pravdivé Božie súdy a radosť nebeského zástupu [Zjavenie Jána (23)] Ján Šichula Zj 19:1 – 10
24.04. Stvorenstvo podriadené márnosti Jozef Martinák Kazateľ 1 – 2
08.05. Život na ceste spravodlivosti a záľuby v Božom slove Ján Šichula Žalm 1
15.05. Otec dal súd Synovi Vlado Šuplata Ján 5:17 – 25
15.05. Dar hovorenia v iných jazykoch II. [(DDaBPsC 5)] Ján Šichula 1. Korinťanom 14
22.05. Premena vody na víno Ivan Jaborník Ján 2:1 – 12
24.05. Ježiš Kristus prichádza ako Pán Pánov a Kráľ Kráľov [Zjavenie Jána (24)] Ján Šichula Zj 19:11 – 21
29.05. Dar jazykov ako znamenie pre neveriacich [(DDaBPsC 6)] Ján Šichula 1. Korinťanom 14:21
03.06. Žalmy ako inšpirovaná poézia, piesne a modlitby [Žalmy – víkendovka jar 2016 (1)] Ján Šichula SZ a NZ
04.06. Sedem rozmerov Žalmov ako pravdivého Božieho slova [Žalmy – víkendovka jar 2016 (2)] Ján Šichula SZ a NZ
04.06. Žalmy, hymny a duchovné piesne [Žalmy – víkendovka jar 2016 (3)] Ján Šichula SZ a NZ
05.06. Hudobné nástroje pri uctievaní v ére NZ + dôležitosť rodinnej pobožnosti [Žalmy – víkendovka jar 2016 (4)] Ján Šichula SZ a NZ
12.06. Hospodin kraľuje a Boží ľud nech sa raduje Ján Šichula Žalm 97
19.06. Pán Ježiš vypočúvaný pred Pontským Pilátom Ján Šichula Ján 18:28 – 40
26.06. Život viery zjavený už v prvých generáciách po stvorení sveta Ján Šichula Židom 11:1 – 5
03.07. Na všetkých svojich cestách poznávaj Hospodina Ján Šichula Príslovia 3:6
10.07. Pravé pokánie zacielené na Pána vs. ľudská ľútosť Vlado Šuplata Matúš 26:69 – 27:10
17.07. Jeden pravý, večný a múdry Boh Stvoriteľ Ján Šichula Deuteronomium 6:4
24.07. Časnosť vecí a večnosť v srdci človeka Jozef Martinák Kazateľ 3
31.07. Milovať Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou Ján Šichula Deuteronomium 6:5
07.08. Krst v Mojžiša a krst v Pána Ježiša Ján Šichula 1. Korinťanom 10:1 -
14.08. Božie slovo nás robí múdrymi na spasenie Ján Šichula Exodus 12:1 – 13
21.08. Božia dobrota a Božie vykúpenie Ivan Jaborník Žalm 34
04.09. Nepredstaviteľná užitočnosť Božieho slova Ján Šichula 2. Timotejovi 3:16
11.09. Pilát dá zbičovať Pána Ježiša a rozhodne o jeho ukrižovaní Ján Šichula Ján 19:1 – 15
14.09. Prehľadné porovnanie dvoch prístupov ku zjaviteľským duchovným darom [(DDaBPsC 7)] Ján Šichula 1. Korinťanom 12
18.09. Hrôza modlárstva a veľkosť Božej milosti Vlado Šuplata Exodus 32
25.09. Ukrižovanie Pána Ježiša [ev. Jána (84)] Ján Šichula Ján 19:16 – 27
28.09. Ten istý Duch dáva rôzne dary a zároveň je zdrojom jednoty cirkvi [(DDaBPsC 8)] Ján Šichula 1. Kor 12:1 – 11
02.10. Matka Pána Ježiša pri kríži Golgoty [ev. Jána (85)] Ján Šichula Ján 19:26 – 27
09.10. Kresťania zoči-voči životu a smrti Ján Šichula 1. Tesaloničanom 4:1
14.10. Prvotný pohľad na 12 malých prorokov [12MP – víkendovka jeseň 2016 (1)] Ján Šichula SZ a NZ
15.10. Hlasy 12 malých prorokov, ako zneli uprostred éry rozdeleného Izraela [12MP – víkendovka jeseň 2016 (2)] Ján Šichula SZ a NZ
15.10. Osmoraká užitočnosť malých prorokov v ére Novej zmluvy [12MP – víkendovka jeseň 2016 (3)] Ján Šichula SZ a NZ
16.10. Postavenie a zodpovednosť Božích kňazov podľa proroka Malachiáša [12MP – víkendovka jeseň 2016 (4)] Ján Šichula SZ a NZ
23.10. Osoba a dielo Pána Ježiša Krista v knihe proroka Zachariáša Ján Šichula Zachariáš
26.10. Praktizovanie duchovných darov v cirkvi Pána Ježiša s rozlíšením apoštolskej a poapoštolskej éry [(DDaBPsC 9)] Ján Šichula 1. Petrov 4:11
30.10. Achabove vojny Jozef Martinák 1. Kráľov 21:17 – 22
06.11. Dobrovoľná smrť Božieho Syna a jeho pochovanie [ev. Jána (86)] Ján Šichula Ján 19:28 – 38
09.11. Divy, znamenia a zázraky v apoštolskej a v poapoštolskej ére I. [(DDaBPsC 11)] Ján Šichula Exodus 4 a Jakub 5
13.11. Prví svedkovia vzkriesenia Božieho Syna [ev. Jána (87)] Ján Šichula Ján 20:1 – 20:18
20.11. Šesť kľúčových právd o vzkriesení Pána Ježiša [ev. Jána (88)] Ján Šichula Ján 21
23.11. Divy, znamenia a zázraky v apoštolskej a v poapoštolskej ére II. [(DDaBPsC 11)] Ján Šichula Rimanom 15:17 – 21
04.12. Dieťatká, mládenci a otcovia – tri etapy na ceste viery v Pána Ježiša Ján Šichula 1. Jána 2:12 – 14
07.12. Ženy-sestry v Božom ľude éry Novej zmluvy a duchovné dary [(DDaBPsC 12)] Ján Šichula Skutky 2:17
11.12. Syn človeka odpúšta hriechy na zemi Jozef Martinák Marek 1 – 2:12
18.12. Vzkriesený Pán potvrdí príchod Ducha Svätého a poveruje apoštolov Ján Šichula Ján 20:19 – 20:31
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player .asx a Win Apm .m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.