Kázané slovo » Ján Šichula
1. Veľký Boh a jeho veľký plán [Efezanom 1:1–14 verš za veršom (1)] Efezanom 1:1–5
2. Vzťah Krista a kresťana - manžel a manžeka 1Kor 6:12-17 14.07 -2002
3. Evanjelium 15.08 -2002
4. Spravovanie zboru 25.05 -2003
5. Biblický pohľad na ekumenizmus 28.09 -2003
6. Duch, spasenie, adopcia, nádej 14.11 -2003
7. Život nie je hra, nech ti nepretečie medzi prstami Ž1 21.12 -2003
8. Ospravedlnenie - čo sa stalo na Golgotskom kríži 27.12 -2003
9. Ospravedlnenie - čo sa stalo na Golgotskom kríži - otázky v diskusii 27.12 -2003
10. Nechoď cestou nevernosti Mal 2:10-16 11.01 -2004
11. Pokúšanie Ježiša na púšti Mat 4:1-11 09.05 -2004
12. Mojžiš - veriaci, ktorý vytrval Ex 04.07 -2004
13. Budúce preskúšanie stavby 1Kor 3:10-1 08.08 -2004
14. Život plný svedectva o Ježišovi Sk 5:17-42 07.11 -2004
15. Svadba kráľovského Syna Mat 22:1-13 07.11 -2004
16. Ako sa ľudia rozhodujú 2Kra 7:3 05.12 -2004
17. Borenie evolučných hradieb - príhovor 19.12 -2004
18. Ako Božia námaha vymazáva vinu človeka Iz 43:25 02.01 -2005
19. Namáhavá neprestajná práca pre Pána 1.Kor 15:58 09.01 -2005
20. Žalm 63 Ž 63 27.03 -2005
21. Ak veríš v hmlistého boha, čaká ťa katastrofa Jer 7:16-19 03.04 -2005
22. Vykúpenie hriechom zadåženej duše 06.04 -2005
23. Kristus priamo k nám, my priamo ku Kristovi Kol 1:18 01.05 -2005
24. Kristus je život Ján 14:6 01.05 -2005
25. Hľadanie Pána cez pôst (1) 22.05 -2005
26. Božie odpustenie a naše odpustenie Mt 18:23–35 29.05 -2005
27. Aký je skutočný Boh 1Samuelova 5 05.06 -2005
28. Pôst sústredený na Krista (Pôst 2) Mt 9:14-17 26.06 -2005
29. Desiatky, dávanie a ukazovanie Krista Genesis 14:20 03.07 -2005
30. Rozdvojené srdce 2.Kráľov 16 10.07 -2005
31. Iný pokrm pre lepšie nasýtenie Ján 4:31-38 17.07 -2005
32. Sebaistota náš veľký nepriateľ 1.Kor. 10:12 28.08 -2005
33. Pokušenie má svoje hranice 1.Kor. 10:13 04.09 -2005
34. Úvod k filmu o Mormónoch téma 06.11 -2005
35. čo Boh chce od veriacich Genesis 22 19.03 -2006
36. Božie dary v ľudskej opatere 1.Korinťanom 4:7 26.03 -2006
37. Som naozaj kresťan? Rimanom 4:5 26.03 -2006
38. Sýtenie duše v Kristovi a jeho sláve Ján 10:9 28.05 -2006
39. O otcovi a stratenom synovi Lukáš 15:11-32 25.06 -2006
40. Farizeus, publikán, chrám a ja Lukáš 18:9-14 09.07 -2006
41. Ako väzenský strážnik v meste Filipy uveril v Krista Skutky 16:11–40   03.09 -2006
42. Kristus bol, je a bude skala 1.Kor. 10:4 15.10 -2006
43. Abrahám a Zem Izrael SZ, NZ 09.03 -2007
44. Objavovanie biblickej Zeme Izrael SZ, NZ 10.03 -2007
45. Sláva Novej zmluvy 2.Kor. 3   11.03 -2007
46. Vzkriesenie Krista je Božie víťazstvo Efezanom 4:8 08.04 -2007
47. Sýrsky Náman, prorok Elizeus a spasenie národov 2.Kráľov 5 14.10 -2007
48. Kristovo dielo kríža (1) SZ 23.11 -2007
49. Kristovo dielo kríža (2) NZ 24.11 -2007
50. Rozhovor pre reláciu „60 minút pravdy“ v Rádiu 7 z nedele 5. 8. 2007 19.03 -2008
51. kniha Jozuova (1) Jozua 02.05 -2008
52. Snažte sa vojsť tesnou bránou Lukáš 13:24 08.06 -2008
53. Božia nezmerateľná dobrota Jeremiáš 32:41 03.08 -2008
54. Boh, ktorý je skala Deuteronomium 32 09.11 -2008
55. Jedinečnosť evanjelia Rimanom 1:16 14.12 -2008
56. Vtelenie Božieho Syna Ján 1:14 21.12 -2008
57. Zdieľanie o bratskej ceste do Londýna vo februári 2009 08.03 -2009
58. Iba Ježiš privádza ľudí k Bohu NZ 04.10 -2009
59. Pán nás volá zachovávať jeho slovo Zj. Jána 3:7–13 10.01 -2010
60. Si pripravený prejsť z časnosti do večnosti? 1.Timoteovi 6:6–7 28.02 -2010
61. Uver v Krista, aby si bol ospravedlnený [evanjelizačná] Rimanom 3:23–24 14.03 -2010
62. Ježiš Kristus ako prvý vstal z màtvych do novej existencie Skutky 26:23 04.04 -2010
63. Šokujúca pravda o Božej milosti Matúš 20:1–16 27.06 -2010
64. Poznáš milosť Pána Ježiša Krista? 2.Korinťanom 8:9   18.07 -2010
65. Portrét kresťanskej viery Židom 11 17.10 -2010
66. Portrét kresťanskej viery (2) Židom 11 24.10 -2010
67. Choď k Ježišovi po odpočinutie Matúš 11:25–30 07.11 -2010
68. Veľké pravdy kresťanstva Skutky 26:15–19 05.12 -2010
69. Si pripravený na príchod Božieho dňa? 2. Petrov 3 12.12 -2010
70. Dávaj pozor na svoje srdce a vydrž vo viere Židom 3 02.01 -2011
71. Odpočinok viery, moc slova Božieho a trón milosti Židom 4 23.01 -2011
72. Vzývaj meno Pána Ježiša a budeš spasený Skutky 2:21 17.04 -2011
73. Pán Ježiš – dokonalý Veľkňaz [Židom 5] Židom 5:1–10 15.05 -2011
74. Veľká cena za nasledovanie, ešte väčšia za nenasledovanie Lukáš 9:51–62 05.06 -2011
75. Život Božích milovaných detí Efezanom 5:1–6 19.06 -2011
76. Život Božích milovaných detí (2) Efezanom 5:7–21 03.07 -2011
77. Život Božích milovaných detí (3) Efezanom 5:11–21 10.07 -2011
78. Pokánie v mene Pána Ježiša Lukáš 24:47 17.07 -2011
79. História sveta v dvoch ľuďoch Rímskym 5:12–21 21.08 -2011
80. História sveta v dvoch ľuďoch II. 1. Korinťanom 15:45 28.08 -2011
81. Živý Boh, ktorý skutočne existuje Exodus 3:1–7 25.09 -2011
82. Iba vykúpení skutočne slúžia Bohu Exodus 3:12 23.10 -2011
83. Zjavenie sa Spasiteľa Ježiša Krista [evanjelizačná] 2. Timoteovi 1:10 11.12 -2011
84. Hriech, ktorý ťa nájde Numeri 32:23 26.02 -2012
85. Oper svoje rúcho v Baránkovej krvi Zjavenie 22:14 04.03 -2012
86. Istota v Bohu Žalm 20 01.04 -2012
87. Zjavenie sa Božej dobroty Títovi 3:4 22.04 -2012
88. Radosť teraz a radosť až navždy [evanjelizačná] Žalm 37:4 29.04 -2012
89. Počuť, porozumieť a uveriť evanjeliu Skutky 17:3 06.05 -2012
90. Simeon nás učí ako správne umrieť [evanjelizačná] Lukáš 2:25–35 13.05 -2012
91. Jeden Boh a jeden Pán [evanjelizačné kázne] 1. Korinťanom 8:6 03.06 -2012
92. Kráľ vekov 1.Timoteovi 1:17 29.07 -2012
93. Cez Izrael prišiel Záchranca Židov i pohanov [evanjelizačné kázne] Skutky 13:16–39 12.08 -2012
94. Všetko je kresťanovo, ak len je Kristus naše všetko 1 Korinťanom 3:21 09.09 -2012
95. Ako sa Kristus stal všetkým v živote jednej hriešnej ženy Lukáš 7:36–50 16.09 -2012
96. Život s Bohom, ktorý zachraňuje pre svoje meno Žalm 23 a 2.Sam. 7 23.09 -2012
97. Cesta podľa človeka vs. cesta podľa Boha 1. Samuelova 12 30.09 -2012
98. Kristus si žiada celé srdce Lukáš 9:18–26 14.10 -2012
99. Boh, ktorý učí nehodného človeka boju Žalm 144 28.10 -2012
100. Získaš alebo stratíš všetko, keď sa Kristus vráti v sláve? 1. Kor. 15:22–24 18.11 -2012
101. Pavlovo evanjelium, Boží súd a záchrana cez Krista Rímskym 2:16 25.11 -2012
102. Prijmi Krista a kráčaj v ňom Kolosanom 2:6 16.12 -2012
103. Nemenné učenie Kristových apoštolov 1. Jána 1 06.01 -2013
104. Terajšie a budúce víťazstvo kresťana 1.Korintským 15:57 13.01 -2013
105. Kristus – Boží dokonalý služobník Izaiáš 42:1–9 20.01 -2013
106. Dávid a Dávidovi hrdinovia 2.Samuelova 23 03.02 -2013
107. Dávid a Dávidovi hrdinovia (2) 2.Samuel. 23 17.02 -2013
108. Skutočná Božia láska 1. Jána 4:10 24.02 -2013
109. Dávid a Dávidovi hrdinovia (3) 1. Samuelova 17 10.03 -2013
110. ¼udský hriech a Božie spasenie Izaiáš 42 a 43 17.03 -2013
111. Dávid a Dávidovi hrdinovia (4) 2. Samuelova 23 24.03 -2013
112. Syn z večnosti a jeho vtelenie, ukrižovanie a vzkriesenie Kološanom 1 a 2 31.03 -2013
113. Kto len bude spasený a vojde do Božieho kráľovstva? Lukáš 13:22–30 07.04 -2013
114. Istota v Kristovi skrze vieru 1. Jána 2:12–14 14.04 -2013
115. Ako kresťania víťazia vďaka Kristovi nad Diablom 1. Jána 2:13–14 21.04 -2013
116. Ako kresťania víťazia vďaka Kristovi nad svetom 1. Jána 2:15–17 28.04 -2013
117. V predsavzatí srdca zotrvaj verný Pánovi Skutky 11:23 05.05 -2013
118. Kristus – dokonalý a bezhriešny Spasiteľ hriešnikov 1. Petrov 2:21–25 26.05 -2013
119. Boh, ktorý bdie nad svojím slovom Jeremiáš 1:12 16.06 -2013
120. Tragická nevedomosť starého života 1. Petrov 1 30.06 -2013
121. Božie vyvolenie ku pokropeniu krvou Pána Ježiša 1. Petrov 1:2 07.07 -2013
122. Iba kresťania majú živú nádej 1. Petrov 1:3 14.07 -2013
123. Boží súd nad modlárstvom Izraela i nás všetkých Jeremiáš 1:13 21.07 -2013
124. Zjavenie sa Božej milosti Títus 2:11 04.08 -2013
125. Vykúpení ľudia pred Božím trónom Zjavenie 7:15 11.08 -2013
126. Večné a dokonalé šťastie vykúpených ľudí Zjavenie 7:15–17 18.08 -2013
127. Aká je pravá zbožnosť Izaiáš 66:1–5 25.08 -2013
128. Jeruzalem – čaša opojenia a ťažký kameň Zachariáš 12 08.09 -2013
129. Otázka, ktorá rozhoduje o našej večnosti Matúš 16:13–20 15.09 -2013
130. Ježiš Kristus – Syn živého Boha Matúš 17:1–13 22.09 -2013
131. Sedem veľkých skutočností kresťanského života Efezským 4:1–6 29.09 -2013
132. Kristus nás učí o podstate učeníctva Marek 10:17–31 17.11 -2013
133. Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi Lukáš 16:13–31 24.11 -2013
134. Podobenstvo o nespravodlivom správcovi Lukáš 16:1–13 01.12 -2013
135. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva Galatským 3:1–14 08.12 -2013
136. Existuje len jedno jediné pravé evanjelium Galatským 1 15.12 -2013
137. Ustarostenosť Marty a naša ustarostenosť Lukáš10:38–42 22.12 -2013
138. Ako kresťania víťazia vďaka Kristovi nad Antikristom 1.Jána 2:15–29 12.01 -2014
139. Najväčšia návšteva všetkých čias Marek 1:1–15 19.01 -2014
140. Nepokoje medzi národmi a zodpovednosť kresťanov Lukáš 21:9 23.02 -2014
141. Ako Jakob zápasil s Bohom a získal požehnanie Genezis 32 16.03 -2014
142. Mlčať Bohu a chváliť Boha Žalm 65 30.03 -2014
143. Národ kresťanov prinášajúcich ovocie Matúš 21:33–46 06.07 -2014
144. Podobenstvo o dvoch synoch Matúš 21:23–32 13.07 -2014
145. 6 znakov Kristovho učeníka Filipským 1:8–11 27.07 -2014
146. Ako Boh pozná nás a ako my poznáme jeho Žalm 139 07.09 -2014
147. Boh, ktorý je na nebi a činí všetko, čo sa mu páči Žalm 115 05.10 -2014
148. Kniha života v SZ a NZ Zjavenie 20:15 07.12 -2014
149. Bez Krista a bez Boha na svete Efezanom 2:11 01.02 -2015
150. Ospravedlnenie vedúce k zmiereniu a blíženiu sa k Bohu Rímskym 5:1 01.03 -2015
151. Zjavenie s veľkým „Z“ a zjavenie s malým „z“ [ev. Jána (74)] Ján 16:13 16.08 -2015
152. Ako Kristovo vzkriesenie vedie ku trvalej radosti [ev. Jána (75)] Ján 16:22 30.08 -2015
153. Modlitba v mene Pána Ježiša [ev. Jána (76)] Ján 16:24 06.09 -2015
154. Pohľad na proroctvo krížom cez SZ a NZ [(DDaBPsC 1)] 1. Samuelova 9 06.09 -2015
155. Európa, islam, migrujúce národy a Kristovi učeníci Iz 40:15 20.09 -2015
156. Babylonská veža, miešanie národov i náboženstiev a Kristovi učeníci Genezis 11 27.09 -2015
157. Biblický pohľad na inštitúciu ľudskej vlády Rim 13 04.10 -2015
158. Arabsko-moslimský svet vo svetle Biblie a histórie (niekoľko zastavení) Genezis 16 04.10 -2015
159. Kto len z kresťanov pôjde k urne, nech volí, ako keby nevolil 1. Korint. 7:29-31 28.02 -2016
160. Ako Božia zvrchovanosť riadi zostup i nástup panovníkov Daniel 2:21 06.03 -2016
161. Hriechy vodcov, hriechy ľudu a Boží súd Izaiáš 3 13.03 -2016
162. Prorok Izaiáš predpovedá súd i Kristovo dielo záchrany Izaiáš 4 20.03 -2016
163. Ježiš Kristus prichádza ako Pán Pánov a Kráľ Kráľov [Zjavenie Jána (24)] Zj 19:11 – 21 24.05 -2016
164. Život viery zjavený už v prvých generáciách po stvorení sveta Židom 11:1 – 5 26.06 -2016
165. Na všetkých svojich cestách poznávaj Hospodina Príslovia 3:6 03.07 -2016
166. Jeden pravý, večný a múdry Boh Stvoriteľ Deuteronomium 6:4 17.07 -2016
167. Milovať Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou Deuteronomium 6:5 31.07 -2016
168. Božie slovo nás robí múdrymi na spasenie Exodus 12:1 – 13 14.08 -2016
169. Osoba a dielo Pána Ježiša Krista v knihe proroka Zachariáša Zachariáš 23.10 -2016
170. Divy, znamenia a zázraky v apoštolskej a v poapoštolskej ére I. [(DDaBPsC 11)] Exodus 4 a Jakub 5 09.11 -2016
171. Divy, znamenia a zázraky v apoštolskej a v poapoštolskej ére II. [(DDaBPsC 11)] Rimanom 15:17 – 21 23.11 -2016
172. Dieťatká, mládenci a otcovia – tri etapy na ceste viery v Pána Ježiša 1. Jána 2:12 – 14 04.12 -2016
173. Božiemu ľudu je prikázané nebáť sa ani sa nestrachovať 5M 31:8 22.01 -2017
174. Splň Bohu sľuby a ži už iba pre neho Žalm 116 13.08 -2017
175. Kalich mnohonásobného spasenia Žalm 116:13 20.08 -2017
176. 23. september 2017 a Zjavenie 12 – existuje medzi nimi nejaký súvis? Zjavenie 12   13.09 -2017
177. Tetrády červených mesiacov a biblické proroctvá – existuje medzi nimi nejaký súvis? Lukáš 21 27.09 -2017
178. Tetrády červených mesiacov a biblické proroctvá – existuje medzi nimi nejaký súvis? Lukáš 21 27.09 -2017
179. Tetrády červených mesiacov a biblické proroctvá – existuje medzi nimi nejaký súvis? Lukáš 21   27.09 -2017
180. Výsady a povinnosti Božieho kňazstva Malachiáš 1:6 – 2:12 01.10 -2017
181. Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou Matúš 13:24 – 30 15.10 -2017
182. Podobenstvo o desiatich pannách Matúš 25:1 – 13 22.10 -2017
183. Malachiáš predpovedá Kristovo očisťujúce dielo [Malachiáš (7)] Malachiáš 3:1 – 7 10.12 -2017
184. Všetky Božie zasľúbenia sú pevné a isté v Kristovi 2. Korinťanom 1:20 18.02 -2018
185. Kristus je Syn živého Boha Matúš 16:16 25.02 -2018
 
12 menších prorokov
1. Prvotný pohľad na 12 malých prorokov [12MP – víkendovka jeseň 2016 (1)] SZ a NZ 14.10 -2016
2. Hlasy 12 malých prorokov, ako zneli uprostred éry rozdeleného Izraela [12MP – víkendovka jeseň 2016 (2)] SZ a NZ 15.10 -2016
3. Osmoraká užitočnosť malých prorokov v ére Novej zmluvy [12MP – víkendovka jeseň 2016 (3)] SZ a NZ 15.10 -2016
4. Postavenie a zodpovednosť Božích kňazov podľa proroka Malachiáša [12MP – víkendovka jeseň 2016 (4)] SZ a NZ 16.10 -2016
 
2. kniha Kráľov
1. Bojovať až do konca podľa Božieho srdca 2. Kráľov 13:10–25 12.09 -2010
 
3 Jánove listy
1. Apoštol Ján a jeho tri listy [3 Jánove listy (1)] 1.–3. Jánov 14.11 -2008
2. Apoštol Ján vs. gnosticizmus vtedajší i dnešný [3 Jánove listy (2)] 1.–3. Jánov 15.11 -2008
 
4 obrazy vzťahu medzi Kristom a kresťanom
1. Manžel a manželka 1Kor 6 15.08 -2004
2. Základ a budova 1Pet 2:1-7 22.08 -2004
3. Hlava a údy 1Kor 12:12-27 29.08 -2004
4. Vinič a ratolesti Ján 15 03.10 -2004
 
4 Pavlove piliere duchovného rastu
1. 4 Pavlove piliere duchovného rastu (1) 1Tes 5:16-19 10.10 -2004
2. 2 Pavlove piliere duchovného rastu 1Tes 5:18-19 17.10 -2004
 
Abeceda kresťanského života
1. Nový život a poslušnosť [Abeceda kresťanského života (1)] SZ, NZ 22.04 -2007
2. Pokánie a priorita Božej vôle [Abeceda kresťanského života (2)] SZ, NZ 29.04 -2007
3. Buďte napåňaní Duchom [Abeceda kresťanského života (3)] SZ, NZ 20.05 -2007
4. Buďte napåňaní Duchom (2) [Abeceda kresťanského života (4)] Efezanom 5:18 03.06 -2007
5. Evanjelium, viera a chodenie Duchom [Abeceda kresťanského života (5)] Galaťanom 10.06 -2007
6. Prinášajme ovocie Ducha [Abeceda kresťanského života (6)] Gal. 5:16–26 24.06 -2007
7. Prinášajme ovocie Ducha (3) [Abeceda kresťanského života (8)] Gal. 5:16–26   08.07 -2007
8. Prinášajme ovocie Ducha (4) [Abeceda kresťanského života (9)] Gal. 5:16–26 22.07 -2007
9. Neprestaňme činiť dobro [Abeceda kresťanského života (10)] Galaťanom 6:7–9 29.07 -2007
10. Povolaní ku službe podľa Kristovho príkladu [Abeceda kresťanského života (11)] Mat. 20:18–34 02.09 -2007
11. Pozor na duchovnú mdlobu [Abeceda kresťanského života (12)] Židom 12:12–29 09.09 -2007
12. Prijímaj zasadené slovo [Abeceda kresťanského života (13)] Jakub 1:21 23.09 -2007
13. Nežiješ len chlebom [Abeceda kresťanského života (14)] Matúš 4:4   30.09 -2007
14. Keď to na ceste za Kristom bolí [Abeceda kresťanského života (15)] SZ, NZ 07.10 -2007
15. Slúž jazykom Bohu a nie Diablovi - [Abeceda kresťanského života (16)] Jakub 3 21.10 -2007
16. Hľadaj múdrosť od Boha a nie od Diabla [Abeceda kresťanského života (17)] Jakub 3 28.10 -2007
17. Štyri Pavlove príkazy [Abeceda kresťanského života (18)] 1.Tes. 5:14   04.11 -2007
18. Ježiš nás učí žiť v pokoji [Abeceda kresťanského života (19)] Židom 12:14 01.02 -2009
19. Ako odolať zvodom a zachovať vieru (1) [Abeceda kresťanského života (20)] Matúš 24:4–5 09.03 -2014
20. Ako odolať zvodom a zachovať vieru (2) [Abeceda kresťanského života (21)] Júdov 23.03 -2014
21. Neopúšťajte svoje zhromaždenie (1) [Abeceda kresťanského života (22)] Židom 10:22–25 06.04 -2014
22. Prvý prameň uistenia o spasení [Abeceda kresťanského života (23)] Rímskym 15:13 10.08 -2014
23. Tretí prameň uistenia o spasení [Abeceda kresťanského života (25)] Židom 3:12 28.09 -2014
 
Archeologické potvrdenia Biblie
1. Dedičstvo dôkazov v Britskom múzeu (1) 04.12 -2004
2. Dedičstvo dôkazov v Britskom múzeu (2) 04.12 -2004
 
ažké pasáže
1. Tajomná postava Melchisedeka Genesis 14, Hebrejom 11.04 -2004
2. Maj vieru, inak neobstojíš a nevojdeš Genesis 12 06.06 -2004
3. Hriech (rúhanie sa) proti Duchu Svätému Matúš 12:22-50 19.12 -2004
4. Hriech na smrť 1. Jána 5 02.01 -2005
 
Bez kňazov a sviatostí do večného života?
1. Veľkňaz bez kňazov [Bez kňazov a sviatostí do večného života? (4)]   17.05 -2009
 
Biblický kresťan a rímsky katolicizmus
1. Biblický kresťan zoči-voči tvrdeniam katolíckej cirkvi [Biblický kresťan a rímsky katolicizmus (1)]   22.05 -2009
2. Katolícke tvrdenia a ich biblicko-historická analýza [Biblický kresťan a rímsky katolicizmus (2)] Matúš 16:18   23.05 -2009
3. Stratégie a rady pre zvestovanie evanjelia katolíkom okolo nás [Biblický kresťan a rímsky katolicizmus (3)]   24.05 -2009
 
Boh Stvoriteľ
1. Náš Boh Stvoriteľ Zjavenie 4:11 13.11 -2005
2. Od dizajnu k Dizajnérovi Izaiáš 53 27.11 -2005
 
Boží odpočinok a náš odpočinok
1. Boží i ľudský odpočinok ako veľká téma Písma [Boží odpočinok a náš odpočinok – víkendovka jeseň 2013 (1)] SZ a NZ 18.10 -2013
2. Sobota a nová éra, ktorú priniesol Pán Ježiš Kristus [Boží odpočinok a náš odpočinok – víkendovka jeseň 2013 (2)] SZ a NZ 19.10 -2013
3. Ako na nedeľu v terajšej ére Novej zmluvy [Boží odpočinok a náš odpočinok – víkendovka jeseň 2013 (3)] SZ a NZ 19.10 -2013
4. Viera v dokončené Kristovo dielo a vojdenie do Božieho odpočinku [víkendovka jeseň 2013 (4)] Židom 4:1–11 20.10 -2013
 
Boží plán pre ľudskú sexualitu
1. Muž a žena, manželstvo, svadba Baránkova [Boží plán pre ľudskú sexualitu (1)] 1. Korintským 6:17 08.03 -2015
2. Prvotný pohľad na sexuálne hriechy [Boží plán pre ľudskú sexualitu (2)] 1.M 4, 5.M 22 15.03 -2015
 
Božia ruka v živote kresťana
1. Boh, ktorý stvoril a ďalej koná zvrchovane i prozreteľne [Božia ruka v živote kresťana (1)] (víkendovka jar 2014) SZ a NZ 06.06 -2014
2. Bližší pohľad na to, ako Boh koná v živote svojich detí [Božia ruka v živote kresťana (2)] (víkendovka jar 2014) SZ a NZ 07.06 -2014
3. čo od nás Boh očakáva, aby jeho ruka mala priestor [Božia ruka v živote kresťana (3)] (víkendovka jar 2014) SZ a NZ 07.06 -2014
4. Ako kráčať s Bohom v každý deň nášho putovania [Božia ruka v živote kresťana (4)] (víkendovka jar 2014) Genezis 5:22 08.06 -2014
 
Božie slovo
1. Absolútna priorita Božieho slova Skutky 20:17-32 18.09 -2005
2. Nezmerateľná užitočnosť Biblie 2.Timoteovi 3:16 25.09 -2005
3. Božie slovo pre všetky národy téma 30.10 -2005
 
Božie slovo je živé a mocné
1. Štvoraká skutočnosť Božieho slova [Božie slovo je živé a mocné (1)] SZ a NZ 19.10 -2012
2. Živý Boh a Písmo ako nástroj jeho zjavenia (1) [Božie slovo je živé a mocné (2)] SZ a NZ 20.10 -2012
3. Živý Boh a Písmo ako nástroj jeho zjavenia (2) [Božie slovo je živé a mocné (3)] SZ a NZ 20.10 -2012
4. Každý deň so živým Božím slovom [Božie slovo je živé a mocné (4)] Židom 4:12–13 21.10 -2012
 
Božstvo Pána Ježiša Krista
1. Božstvo Pána Ježiša Krista (1) SZ, NZ 16.10 -2005
2. Opisy Božieho Syna v Židom 1 (1) [Božstvo Pána Ježiša Krista (2)] Židom 1:1–4   05.08 -2007
3. Opisy Božieho Syna v Židom 1 (2) [Božstvo Pána Ježiša Krista (3)] Židom 1:3   12.08 -2007
4. Boží Syn je nekonečnekrát nad anjelov [Božstvo Pána Ježiša Krista (4)] Židom 1   19.08 -2007
5. Boží Syn nie je menej ako Boh [Božstvo Pána Ježiša Krista (5)] Židom 1 26.08 -2007
6. Boh JHVH v Starej zmluve a Boží Syn [Božstvo Pána Ježiša Krista (6)] Židom 1 16.09 -2007
7. Ježiš Kristus – Pravý Boh Jahve medzi nami [Božstvo Pána Ježiša Krista (7)] SZ, NZ 11.11 -2007
8. Kristus je Otcov poslušný Syn [Božstvo Pána Ježiša Krista (8)] Ján 5   02.03 -2008
 
Cirkev, zbory, misia a služba
1. čo je to cirkev, a čo je to zbor [Cirkev, zbory, misia a služba (1)] NZ 10.12 -2006
2. Zbor v Jeruzaleme [Cirkev, zbory, misia a služba (2)] Skutky 2:42 17.12 -2006
3. Slovensko, zakladanie zborov a NKZ BA [Cirkev, zbory, misia a služba (3)] NZ 07.01 -2007
4. Založenie zboru NKZ Žilina Sk 13,1-15 27.05 -2007
5. Láska Kristova nás núti evanjelizovať [Cirkev, zbory, misia a služba (4)] 2. Korinťanom 5:14 05.04 -2009
6. Ako sa na Letnice zrodila Božia cirkev [Cirkev, zbory, misia a služba (6)] Skutky 2:41 12.05 -2013
7. Prvá cirkev v Jeruzaleme a nasledovný vznik miestnych zborov [Cirkev, zbory, misia a služba (7)] Skutky 16:5 26.05 -2013
8. Pripojenie sa k miestnemu zboru kresťanov [Cirkev, zbory, misia a služba (8)] Skutky 2:41 23.06 -2013
9. Tri stupne naprávania v cirkvi Pána Ježiša Krista [Cirkev, zbory, misia a služba (9)] Matúš 18:15–20 15.09 -2013
10. Povinnosť zachovania svätosti v Božom ľude [Cirkev, zbory, misia a služba (10)] 1. Korinťanom 5 22.09 -2013
11. Učeníctvo a pripojenie sa ku miestnemu zboru [Cirkev, zbory, misia a služba (11)] Matúš 28:19–20 13.10 -2013
12. Vedenie a správa zboru kresťanov podľa vzoru NZ [Cirkev, zbory, misia a služba (12)] NZ 24.11 -2013
 
Dávid a Goliáš
1. Ako sa víťazí nad Goliášom 1.Samuel. 17 18.12 -2005
2. Dôležité je s kým je Boh 1.Samuelova 17 08.01 -2006
3. Dávidove „slabé“ zbrane 1.Samuelova 17 15.01 -2006
4. Živý Boh je vysvetlenie Dávidovho víťazstva 1.Samuelova 17 22.01 -2006
 
Duchovné dary a Boží plán s cirkvou
1. Apoštoli, proroci a ich vzájomný vzťah [(DDaBPsC 2)] Numeri 12 18.10 -2015
2. Otázka (ne)pokračovania zjaviteľských duchovných darov [(DDaBPsC 3)] 1. Korinťanom 12 03.04 -2016
3. Dar hovorenia v iných jazykoch [(DDaBPsC 4)] 1. Korinťanom 14 17.04 -2016
4. Dar hovorenia v iných jazykoch II. [(DDaBPsC 5)] 1. Korinťanom 14 15.05 -2016
5. Dar jazykov ako znamenie pre neveriacich [(DDaBPsC 6)] 1. Korinťanom 14:21 29.05 -2016
6. Prehľadné porovnanie dvoch prístupov ku zjaviteľským duchovným darom [(DDaBPsC 7)] 1. Korinťanom 12 14.09 -2016
7. Ten istý Duch dáva rôzne dary a zároveň je zdrojom jednoty cirkvi [(DDaBPsC 8)] 1. Kor 12:1 – 11 28.09 -2016
8. Praktizovanie duchovných darov v cirkvi Pána Ježiša s rozlíšením apoštolskej a poapoštolskej éry [(DDaBPsC 9)] 1. Petrov 4:11 26.10 -2016
9. Ženy-sestry v Božom ľude éry Novej zmluvy a duchovné dary [(DDaBPsC 12)] Skutky 2:17 07.12 -2016
10. Duchovné dary a súvislosť s úradom starších či dozorcov [(DDaBPsC 13)] 1. Timotejovi 3 11.01 -2017
11. Duchovné dary a súvislosť s úradom diakonov [(DDaBPsC 14)] Skutky 6 25.01 -2017
12. Duchovné dary a priorita lásky [(DDaBPsC 15)] 1. Korinťanom 13 08.02 -2017
 
Duchovný život v knihe Žalmov
1. Každý človek nech sa učí oslavovať Boha Žalm 9:2 03.06 -2018
2. Každý človek nech sa učí dúfať v Boha Žalm 9:11 17.06 -2018
3. Bez pokory niet modlitby ani kresťanského života Žalm 5:3 24.06 -2018
4. Čím ďalej od hriechu a čím viac na Božích cestách Žalm 5:9 15.07 -2018
5. Každý človek nech má Boha za najvyššie dobro Žalm 16:2 05.08 -2018
6. Každý človek nech vyznáva Božiu dokonalosť a žije vierou Žalm 16:8 12.08 -2018
 
Eschatologická séria 2011
1. Zemetrasenia, predpôrodné bolesti a Pánov príchod [Eschatologická séria 2011 (1)] Matúš 24:7–8   20.03 -2011
2. Strašný a veľký deň Hospodinov [Eschatologická séria 2011 (2)] Joel 2 27.03 -2011
3. Pán Ježiš Kristus – najvyšší prorok [Eschatologická séria 2011 (3)] Marek 13 11.09 -2011
4. Znovuzrodenie sveta [Eschatologická séria 2011 (4)] Matúš 19:28 18.09 -2011
5. Božie kráľovstvo v Biblii [Eschatologická séria 2011 (5)] Žalmy 2 a 145 02.10 -2011
6. Božie prichádzajúce kráľovstvo [Eschatologická séria 2011 (6)] 2. Samuelova 5 09.10 -2011
7. Tisícročné kráľovstvo [Eschatologická séria 2011 (7)] Zjavenie 20:1–3 05.02 -2012
8. Pán po Otcovej pravici [Eschatologická séria 2011 (8)] Žalm 110 11.11 -2012
9. Koniec sveta podľa biblických proroctiev [Eschatologická séria 2011 (9)] Izaiáš 24 09.12 -2012
10. Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo [Eschatologická séria 2011 (10)] Zjavenie 19–20 12.05 -2013
11. Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (2) [Eschatologická séria 2011 (11)] Zjavenie 20:1–3 02.06 -2013
12. Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (3) [Eschatologická séria 2011 (12)] Zjavenie 20:4–5 16.06 -2013
13. Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (4) [Eschatologická séria 2011 (13)] Zjavenie 12:5 30.06 -2013
14. Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (5) [Eschatologická séria 2011 (14)] Zachariáš 14 10.09 -2013
15. Kristov príchod a tisícročné kráľovstvo (6) [Eschatologická séria 2011 (15)] Skutky 1 24.09 -2013
16. Veľké súženie (1) [Eschatologická séria 2011 (16)] Daniel 12 08.10 -2013
17. Postava Antikrista v Biblii (1) [Eschatologická séria 2011 (17)] SZ a NZ 19.11 -2013
18. Postava Antikrista v Biblii (2) [Eschatologická séria 2011 (18)] Daniel 8 26.11 -2013
19. Danielovo proroctvo o 70 týždňoch (1) [Eschatologická séria 2011 (19)] Daniel 9:24–27 10.12 -2013
20. Danielovo proroctvo o 70 týždňoch (2) Daniel 9:24–27 17.12 -2013
21. Daniel 10–12 – Zvyšok Danielových proroctiev [Eschatologická séria 2011 (21)] Daniel 10–12 14.01 -2014
22. čas, časy a polovica čias [Eschatologická séria 2011 (22)] Daniel 12:7 28.01 -2014
23. Olivetská reč Pána Ježiša (1) [Eschatologická séria 2011 (23)] Lukáš 21:5 – 38 11.02 -2014
24. Olivetská reč Pána Ježiša (2) [Eschatologická séria 2011 (24)] Matúš 24 18.02 -2014
25. Olivetská reč Pána Ježiša (3) [Eschatologická séria 2011 (25)] Marek 13 04.03 -2014
26. Ozveny olivetskej reči v učení apoštolov [Eschatologická séria 2011 (26)] 2. Tesaloničanom 2 18.03 -2014
27. Vychvátenie kresťanov v ústrety Pánovi Ježišovi (1) [Eschatologická séria 2011 (27)] 1. Tes. 4:17 08.04 -2014
28. Vychvátenie kresťanov v ústrety Pánovi Ježišovi (2) [Eschatologická séria 2011 (28)] NZ 29.04 -2014
29. Vychvátenie kresťanov v ústrety Pánovi Ježišovi (3) [Eschatologická séria 2011 (29)] Mt 24 a Zj 6 06.05 -2014
30. Tajomstvo Veľkého Babylona [Eschatologická séria 2011 (30)] Zjavenie 17 20.05 -2014
31. Orientačná eschatologická schéma [Eschatologická séria 2011 (31)] SZ a NZ 09.09 -2014
 
Evanjelium podľa Jána
1. Prví svedkovia vzkriesenia Božieho Syna [ev. Jána (87)] Ján 20:1 – 20:18 13.11 -2016
2. Šesť kľúčových právd o vzkriesení Pána Ježiša [ev. Jána (88)] Ján 21 20.11 -2016
3. Vzkriesený Pán potvrdí príchod Ducha Svätého a poveruje apoštolov Ján 20:19 – 20:31 18.12 -2016
4. Pán Ježiš obnovuje (nie len) Petrovo apoštolstvo I. [ev. Jána (90)] Ján 21:1 – 14 05.02 -2017
5. Pán Ježiš obnovuje (nie len) Petrovo apoštolstvo II. [ev. Jána (91)] Ján 21:15 – 19 19.02 -2017
6. Prijmi Kristovo slovo a zaži jeho lásku [ev. Jána (92)] Ján 21:20 – 25 19.03 -2017
 
Evanjelium podľa Jána časť 77
1. Pán Ježiš Kristus ako dokonalý Veľkňaz [ev. Jána (77)] Ján 17:1 – 6 25.10 -2015
 
Identita zboru NKZ Bratislava
1. Identita zboru NKZ Bratislava (1) – úvod [Cirkev, zbory, misia a služba (13)] Nehemiáš 4 26.10 -2014
2. Identita zboru NKZ Bratislava (2) – Múr oddelenia sa od ekumenizmu [Cirkev, zbory, misia a služba (14)] Galatským 1 09.11 -2014
3. Identita zboru NKZ Bratislava (3) – Múr oddelenia sa od liberálneho protestantizmu [Cirkev, zbory, misia a služba (15)] Ján 17 23.11 -2014
4. Identita zboru NKZ Bratislava (4) – Múr oddelenia sa od nového evanjelikalizmu [Cirkev, zbory, misia a služba (16)] NZ 14.12 -2014
5. Identita zboru NKZ Bratislava (5) – Na vernosti pravde záleží [Cirkev, zbory, misia a služba (17)] 1. Kráľov 13 11.01 -2015
6. Identita zboru NKZ Bratislava (6) – Múr oddelenia sa od letnično-charizmatického hnutia [CZMS (18)] NZ 08.03 -2015
7. Identita zboru NKZ Bratislava (7) – Model vzťahu ku iným zborom [Cirkev, zbory, misia a služba (19)] 2 a 3 Jánov 19.04 -2015
 
Izrael v Biblii a v histórii
1. Izrael v Biblii a v histórii (1) Genezis 12 13.02 -2011
2. Izrael v Biblii a v histórii (2) Rímskym 11   27.02 -2011
 
Kalvinizmus a evanjelizácia
1. Kalvinizmus a evanjelizácia [(1)] 1.Timoteovi 1:12–17 12.02 -2012
 
Kázne v spojitosti s dianím okolo nás
1. Teror v Paríži a Božie volanie ku pokániu Lukáš 13:1 – 9 15.11 -2015
2. Vražda a zabitie človeka v Biblii Genezis 4:1 – 16 27.05 -2018
 
Kniha Žalmov
1. Pozdvihujem svoju dušu k Bohu (Žalm 25) Žalm 25 11.01 -2009
2. Vyznaj hriech a dôjdeš odpustenia (Žalm 25) Žalm 25 18.01 -2009
 
Kresťanstvo
1. Tri skutočnosti kresťanstva Gal. 5 24.06 -2007
 
Kríž, viera, krst
1. Kríž, viera, krst [Kríž, viera, krst (1)] Kolosanom 2:11–12 04.07 -2010
2. Krst vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha [Kríž, viera, krst (2)] Matúš 28:19 18.12 -2011
 
Krst Duchom Svätým
1. Krst Duchom Svätým (1) NZ   08.11 -2009
2. Krst Duchom Svätým (2) NZ 15.11 -2009
3. Krst Duchom Svätým (3) NZ 29.11 -2009
4. Krst Duchom Svätým (4) NZ 13.12 -2009
5. Naplnenie Duchom [Krst Duchom Svätým (5)] Skutky 24.01 -2010
 
Kto je Boh
1. Kto je Boh (1) SZ, NZ 28.01 -2007
2. Kto je Boh (2) SZ, NZ 11.02 -2007
3. Kto je Boh (3) SZ, NZ 18.02 -2007
4. Kto je Boh (4) SZ, NZ 04.03 -2007
5. Kto je Boh (5) SZ, NZ 15.04 -2007
 
Listy siedmym zborom
1. Odkaz do zboru v Efeze [Listy siedmym zborom (1)] Zjavenie 2:1–7 26.10 -2014
2. Odkaz do zboru v Smyrne [Listy siedmym zborom (2)] Zjavenie 2:8–11 09.11 -2014
3. Odkaz do zboru v Pergame [Listy siedmym zborom (3)] Zjavenie 2:12–17 16.11 -2014
4. Odkaz do zboru v Tyatíroch [Listy siedmym zborom (4)] Zjavenie 2:18–29 23.11 -2014
5. Odkaz do zboru v Sardách [Listy siedmym zborom (5)] Zjavenie 3:1–6 30.11 -2014
6. Odkaz do zboru vo Filadelfii [Listy siedmym zborom (6)] Zjavenie 3:7–13 14.12 -2014
7. Odkaz do zboru v Laodicei [Listy siedmym zborom (7)] Zjavenie 3:14–22 21.12 -2014
8. Varovania odpádajúcim a sľuby víťaziacim [Listy siedmym zborom (8)] Zjavenie 2–3 25.01 -2015
 
Malachiáš
1. Boh, ktorý nenávidí rozvod [Malachiáš (5)] Mal 2:13 – 16 12.11 -2017
2. Iba Božia návšteva rozrieši vinu kňazov a nás všetkých [Malachiáš (6)] Mal 2:17 – 3:5 19.11 -2017
3. Keď rodičia i deti žijú ovocie pravého pokánia [Malachiáš (12)] Mal 4:6 11.02 -2018
 
Manželstvo, rodina a výchova detí
1. Deti kresťanov patria Bohu [Manželstvo, rodina a výchova detí (1)] Efezanom 6:4 25.05 -2008
2. Manželstvo pred pádom a po páde [Manželstvo, rodina a výchova detí (2)] Genesis 2:24 01.06 -2008
3. Autorita muža a poddávanie sa ženy [Manželstvo, rodina a výchova detí (3)] SZ, NZ 13.07 -2008
4. Mužovia, milujte svoje manželky [Manželstvo, rodina a výchova detí (4)] Efezanom 5:25 27.07 -2008
5. Tajomstvo manželstva je veľké [Manželstvo, rodina a výchova detí (5)] Efezanom 5:32 19.08 -2012
6. O šťastnom manželstve [Manželstvo, rodina a výchova detí (6)] Žalm 128 02.12 -2012
7. Manželstvo, rozvod, nové manželstvo (1) [Manželstvo, rodina a výchova detí (7)] SZ a NZ 08.12 -2013
8. Manželstvo, rozvod, nové manželstvo (2) [Manželstvo, rodina a výchova detí (8)] SZ a NZ 12.01 -2014
9. Otcovstvo a synovstvo v Písmach (1) [Manželstvo, rodina a výchova detí (9)] Efezanom 3:15 09.02 -2014
10. Otcovstvo a synovstvo v Písmach (2) [Manželstvo, rodina a výchova detí (10)] Ján 5:1–30 16.02 -2014
 
Milostivé ospravedlnenie v Kristovi
1. Anatómia ospravedlnenia [Milostivé ospravedlnenie v Kristovi (1)] 08.10 -2010
2. Ospravedlnenie v širších súvislostiach [Milostivé ospravedlnenie v Kristovi (2)] 09.10 -2010
3. Rimanom 4 [Milostivé ospravedlnenie v Kristovi (3)] 10.10 -2010
 
Modlitba "Otče nás"
1. Nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi [(MON 4)] Matúš 6:9 - 13 28.05 -2017
2. Nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi [(MON 4)] Matúš 6:9 - 13 28.05 -2017
3. Nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi [(MON 4)] Matúš 6:9 - 13 28.05 -2017
 
Modlitebný život kresťana
1. Základné skutočnosti o modlitbe [Modlitebný život kresťana (1)] 1.Timoteovi 2:1–2 11.03 -2012
2. Ďalšie skutočnosti o modlitbe [Modlitebný život kresťana (2)] 1 Korintským 1:2 18.03 -2012
3. Snáď to najdôležitejšie o modlitbe Lukáš 11:5 – 10 25.03 -2012
4. Ako sa Duch Svätý sa prihovára za kresťanov [Modlitebný život kresťana (4)] Rímskym 8:26 15.04 -2012
5. Spoločná modlitba kresťanov [Modlitebný život kresťana (5)] Skutky 12 07.10 -2012
6. Na modlitbe zotrvaj, na modlitbe bdej [Modlitebný život kresťana (6)] Kolosenským 4:2 04.11 -2012
7. Modlitba opretá o Boží charakter [Modlitebný život kresťana (7)] Genesis 18:25 03.03 -2013
 
Muž a žena v Kristovi
1. Stvorenie muža a ženy [Muž a žena v Kristovi (1)] Genezis 1:27 20.05 -2012
2. Žena, ktorá sa ničoho nehrozí [Muž a žena v Kristovi (2)] 1.Petrov 3:1–7 10.06 -2012
3. A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom [Muž a žena v Kristovi (3)] 1.Timoteovi 2:12 24.06 -2012
4. Žena bude spasená rodením detí [Muž a žena v Kristovi (4)] 1.Timoteovi 2:15 22.07 -2012
5. Sláva ženy a jej pokrytie na zhromaždení [Muž a žena v Kristovi (5)] 1. Kor. 11:1–16 11.05 -2014
6. Sláva ženy a jej pokrytie na zhromaždení (2) [Muž a žena v Kristovi (6)] 1. Kor. 11:1–16 28.09 -2014
 
Nebiblické náboženstvá a ich hriešne praktiky
1. Veštenie, čarodejníctvo, duchárstvo a planetárstvo [Nebiblické náboženstvá a ich hriešne praktiky (1)] SZ, NZ 13.05 -2007
2. Biblická pravda a islamské náboženstvo [Nebiblické náboženstvá a ich hriešne praktiky (2)] 18.01 -2015
 
O Svätom Duchu
1. Kto je Svätý Duch a strašný hriech protivenia sa mu [O Svätom Duchu (1)] Skutky 7:51 13.11 -2011
2. Rúhanie sa proti Svätému Duchu [O Svätom Duchu (2)] Lukáš 12:10 04.12 -2011
3. Potupenie Svätého Ducha [O Svätom Duchu (3)] Židom 10:29 08.01 -2012
4. Zarmucovanie Svätého Ducha [O Svätom Duchu (4)] Efezským 4:30 15.01 -2012
5. Uhášanie Svätého Ducha [O Svätom Duchu (5)] 1.Tesalonickým 5:19 22.01 -2012
 
Objavovanie Biblie
1. Objavovanie Biblie (1) 30.11 -2006
2. Objavovanie Biblie (2) 14.12 -2006
3. Objavovanie Biblie (3) 11.01 -2007
4. Objavovanie Biblie (4) - inskripturácia 25.01 -2007
5. Objavovanie Biblie (5) - inšpirácia 08.02 -2007
6. Objavovanie Biblie (6) – Autorita, neomylnosť, bezchybnosť 22.02 -2007
7. Objavovanie Biblie (7) – Kánon 22.03 -2007
8. Objavovanie Biblie – Da Vinciho kód – fakt, fikcia, alebo fakcia? 19.04 -2007
9. Objavovanie Biblie (8) – Opisy a preklady 17.05 -2007
10. Objavovanie Biblie (9) - Autorita Biblie 04.10 -2007
11. Objavovanie Biblie (10) – Historicita Biblie 18.10 -2007
12. Objavovanie Biblie (11) - Historickosť Biblie (2) 25.10 -2007
13. Objavovanie Biblie (12) – Historickosť SZ 29.11 -2007
14. Objavovanie Biblie (13) – Neomylnosť vs. údajné protirečenia 06.12 -2007
15. Objavovanie Biblie (14) – Neomylnosť vs. protirečenia (2) 17.01 -2008
 
Objavujeme 66 kníh Biblie
1. Genesis [Objavujeme 66 kníh Biblie (1)] 1.M 02.04 -2008
2. Exodus [Objavujeme 66 kníh Biblie (2)] 2.M 16.04 -2008
3. Leviticus [Objavujeme 66 kníh Biblie (3)] Leviticus 08.10 -2008
4. Numeri [Objavujeme 66 kníh Biblie (4)] 4.M 22.10 -2008
5. Deuteronomium [Objavujeme 66 kníh Biblie (5)] 5.M 05.11 -2008
6. Kniha Jozuova [Objavujeme 66 kníh Biblie (6)] Jozue 18.12 -2008
 
Pavlove misijné cesty
1. Apoštol Pavol a jeho misijné cesty [Pavlove misijné cesty (1)] NZ   14.10 -2011
2. Služba v cirkvi, zakladanie a správa zborov [Pavlove misijné cesty (2)] NZ 15.10 -2011
3. Jedinečná zvesť, jedinečná metóda, jedinečný život [Pavlove misijné cesty (3)] 1.Kor 1:18–2:5 16.10 -2011
 
Podobnosť Kristovi
1. Boží plán – človek milujúci dobro [Podobnosť Kristovi (1)] 2.Tes. 1:11   06.08 -2006
2. Viera nad zlato [Podobnosť Kristovi (2)] 2.Tes. 1:3   20.08 -2006
3. Viera nad zlato (2) [Podobnosť Kristovi (3)] Rim. 4:19   27.08 -2006
4. Pozor na malú vieru [Podobnosť Kristovi (4)] Matúš 6:30   10.09 -2006
5. Skutky viery v moci [Podobnosť Kristovi (5)] 2.Tes. 1:11   24.09 -2006
6. Poslušnosť viery [Podobnosť Kristovi (6)] Rimanom 1:5 01.10 -2006
7. Poslušnosť viery (2) [Podobnosť Kristovi (7)] Rim 1:5 08.10 -2006
8. Úloha srdca v našom posvätení [Podobnosť Kristovi (8)] Príslovia 4:23 22.10 -2006
 
Posvätenie, svätosť a duchovný rast
1. Svätý Boh žiada od ľudí svätosť [víkendovka: Posvätenie, svätosť a duchovný rast (1)] 1. Petra 1:16 25.05 -2012
2. Osem slepých uličiek a ako sa z nich poučiť [víkendovka: Posvätenie, svätosť a duchovný rast (2)] 2. Korinťanom 7:1 26.05 -2012
3. Na ceste posvätenia v ústrety nebeskému Ženíchovi [víkendovka: Posvätenie, svätosť a duchovný rast (3)] Zjavenie 19:8 26.05 -2012
4. Kristus nám kúpil nový život [víkendovka: Posvätenie, svätosť a duchovný rast (4)] Rimanom 6 27.05 -2012
 
Príchod Božieho kráľovstva
1. Božie kráľovstvo ako veľká téma Písma [Príchod Božieho kráľovstva (1)] SZ a NZ 07.06 -2013
2. Božie kráľovstvo – presakuje do tohto veku a na jeho konci príde v moci a v sláve [Príchod Božieho kráľovstva (2)] SZ a NZ 08.06 -2013
3. Božie kráľovstvo – niekoľko ďalších súvislostí [Príchod Božieho kráľovstva (3)] SZ a NZ 08.06 -2013
4. Teraz s Kristom trpieť a nakoniec s Kristom kraľovať [Príchod Božieho kráľovstva (4)] Skutky 4:1–31 09.06 -2013
 
Rímskym 7-8
1. Rozdvojený človek R 7:14-25 04.09 -2003
2. Ospravedlnenie predchádza posväteniu R 8:1-4 25.09 -2003
3. Ako používať sekundárne svedecstvo R 8:11-16 28.09 -2003
 
Rút
1. Záleží na každom človeku viery a na každom jeho skutku poslušnosti [Rút (7)] Genezis 38 20.05 -2018
 
Samostatné kázne z knihy proroka Izaiáša
1. Božie vs. ľudské myšlienky [prorok Izaiáš (1)] Izaiáš 55 13.06 -2010
 
Satan a duchovná vojna
1. Zničenie Satanovho kráľovstva 13.02 -2005
2. Aktívny duchovný zápas kresťana ako Božieho bojovníka Ef. 6:10-13 27.02 -2005
3. Do Božej vojny potrebujeme Božie zbrane Ef. 6:11-13 06.03 -2005
4. Vedenie vojny proti Satanovi skrze státie a pravdu (6) Ef 6:14 03.04 -2005
5. Nikto na celom svete nemá nič lepšie ako pancier spravodlivosti Ef 6:14 08.05 -2005
6. Ďalšie znamenité zbrane Ef 6:15-16 15.05 -2005
7. Kresťania, taste meče a bojujte Ef 6:17 05.06 -2005
8. Slovo, Duch, modlitba Ef 6:17-18 12.06 -2005
 
Smrť a život
1. Smrť a život v Biblii SZ, NZ 29.01 -2006
2. Bližší pohľad na smrť v Biblii (Smrť a život v Biblii - 2) (12.2.2006) SZ, NZ, Zj.20 12.02 -2006
3. Prechodný a finálny stav nespasených (Smrť a život v Biblii - 3) SZ, NZ 19.02 -2006
4. Večný trest nespasených ľudí (Smrť a život v Biblii - 4) SZ, NZ 26.02 -2006
5. čo sa po smrti stane s kresťanom (Smrť a život v Biblii 5) 2.Kor. 4:16–5:10 05.03 -2006
6. Nebo a Zem, anjeli a my (Smrť a život v Biblii 6) SZ, NZ 12.03 -2006
7. Kresťania pred súdnou stolicou (1) (Smrť a život v Biblii 7) 2.Korinťanom 5:10 30.04 -2006
8. Kresťania pred súdnou stolicou (2) (Smrť a život v Biblii 8) Rimanom 14:10-12 07.05 -2006
9. Kresťania pred súdnou stolicou (3) (Smrť a život v Biblii 9) Lukáš 19:11-27 14.05 -2006
10. Kresťania pred súdnou stolicou (4) (Smrť a život v Biblii 10) 1.Korinťanom 3:10-15 04.06 -2006
11. Adam – zemský človek z hliny (Smrť a život v Biblii 11) 1.Korinťanom 15 18.06 -2006
12. Duchovné telo – zavàšenie spasenia (Smrť a život v Biblii 12) 1.Kor. 15:35-44 02.07 -2006
13. diskusia ku kázni Smrť a život v Biblii (12) 1.Kor. 15:35-44 02.07 -2006
14. Nové nebo a nová zem (Smrť a život v Biblii 13) Zj.21, Rim.8   16.07 -2006
 
Stará a Nová zmluva
1. Prehľad zmlúv v biblickej histórii [SZ a NZ (1)] SZ a NZ   20.05 -2011
2. Bližší pohľad na Starú a Novú zmluvu [SZ a NZ (2)] SZ a NZ   21.05 -2011
3. Božie zmluvy a Boží zákon [SZ a NZ (3)] SZ a NZ   21.05 -2011
4. Večná sláva Novej zmluvy [SZ a NZ (4)] 2.Korinťanom 3 22.05 -2011
 
Štvoraká pôda
1. Bližší pohľad na 4akú pôdu (1) Marek 4:1-8,14-15 15.02 -2004
2. Ďalší pohľad na 4akú pôdu (2) Mk 4:14-20 28.03 -2004
 
Štyri evanjeliá – jeden Kristus
1. Prvý pohľad na evanjeliá ako štvoraké svedectvo o Pánovi Ježišovi [4 evanjeliá – 1 Kristus – víkendovka jar 2015 (1)] NZ 05.06 -2015
2. Bližší pohľad na štyri evanjeliá (A) [4 evanjeliá – 1 Kristus – víkendovka jar 2015 (2)] NZ 06.06 -2015
3. Bližší pohľad na štyri evanjeliá (B) [4 evanjeliá – 1 Kristus – víkendovka jar 2015 (3)] NZ 06.06 -2015
4. Kristus štyroch evanjelií je Kristus, ktorý všetko dáva a ktorý všetko žiada Mt, Mk, Lk, Jn 07.06 -2015
 
Sviatky v Biblii a v spoločnosti
1. Sviatky v Biblii a v spoločnosti – časť 1. Leviticus 23 29.11 -2015
2. Sviatky v Biblii a v spoločnosti – časť 2. Ester 9 06.12 -2015
 
Sviatky v Biblii a v spoločnosti – časť
1. Sviatky v Biblii a v spoločnosti – časť 3. Rimanom 14 13.12 -2015
 
SZ a NZ
1. Prvý sľub o príchode a diele Spasiteľa Genezis 3:15 23.12 -2018
 
Úrad apoštolov v Biblii
1. Pôvod a význam úradu apoštolov [Úrad apoštolov v Biblii (1)] NZ 23.08 -2009
2. Pevný základ apoštolov a prorokov v NZ [Úrad apoštolov v Biblii (2)] Efezským 2:20 06.09 -2009
3. Plnosť Kristovho zjavenia a úrad apoštolov [Úrad apoštolov v Biblii (3)] NZ 27.09 -2009
 
Ustanovenia
1. Vodný krst - čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť Mat 3 19.09 -2004
2. Večera Pánova (1) - jej SZ korene Mat 26   24.10 -2004
3. Večera Pánova (2) - forma a význam Mat 26:26-29   31.10 -2004
 
Utrpenie v živote kresťana
1. Utrpenie v živote kresťana (1) NZ   16.10 -2009
2. Utrpenie v živote kresťana (2) 1.Petrov   17.10 -2009
 
V Kristovi – Vo viere navždy spojení so vzkrieseným Pánom a Spasiteľom
1. Nádherná skutočnosť „spojenia s Kristom" [V KRISTOVI – víkendovka jeseň 2015 (1)] NZ 09.10 -2015
2. „Spojenie s Kristom" a nová identita veriacich [V KRISTOVI – víkendovka jeseň 2015 (2)] NZ 10.10 -2015
3. Pohľady na klenot „spojenia s Kristom" [V KRISTOVI – víkendovka jeseň 2015 (3)] NZ 10.10 -2015
4. Nová identita v Kristovi a nové ľudstvo Skutky 17:16 – 18:11 11.10 -2015
 
Večera Pánova
1. Večera Pánova (1) 09.12 -2001
2. Večera Pánova (2) 23.12 -2001
3. Večera Pánova (3) 30.12 -2001
4. Večera Pánova (4) 13.01 -2002
5. Večera Pánova (5) 20.01 -2002
 
Víkendovka – 501. výročie reformácie (časť 1)
1. Ako to celé začalo a o čom to bolo v širšom i v užšom pohľade [501. výročie reformácie (1)] SZ a NZ 12.10 -2018
 
Víkendovka – 501. výročie reformácie (časť 2)
1. Temnota v Európe pred reformáciou nás učí o hodnote reformačného svetla [501. výročie reformácie (2)] SZ a NZ 13.10 -2018
 
Víkendovka – 501. výročie reformácie (časť 3)
1. Niektoré míľniky reformácie a čo všetko reformácii pomohlo [501. výročie reformácie (3)] SZ a NZ 13.10 -2018
 
Víkendovka – Kniha sudcov
1. Prvý pohľad a širšie dejinné súvislosti [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (1)] Kniha sudcov 09.06 -2018
2. Bližší pohľad na Knihu sudcov [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (2)] Kniha sudcov 09.06 -2018
3. Ľudské zlyhania a Božia vernosť v Knihe sudcov [Kniha sudcov – víkendovka jar 2018 (3)] Kniha sudcov 10.06 -2018
 
Víkendovka – Podobenstvá Pána Ježiša
1. Podobenstvá v Biblii a v službe Pána Ježiša [(PPJ 1)] SZ a NZ 07.10 -2017
2. Veľké témy podobenstiev a ich členenie [(PPJ 2)] SZ a NZ 07.10 -2017
3. Podobenstvo o poklade nájdenom na poli [(PPJ 3)] Matúš 13:44 08.10 -2017
 
Víkendovka – Stán zhromaždenia a jeho svätoslužba
1. Boží plán prebývať s človekom a príkaz postaviť stán zhromaždenia [(SZaJS 1)] Ex 25:8 19.05 -2017
2. Súčasti stánu zhromaždenia a jeho svätoslužba I. [(SZaJS 2)] SZ a NZ 20.05 -2017
3. Súčasti stánu zhromaždenia a jeho svätoslužba II. [(SZaJS 3)] SZ a NZ 20.05 -2017
 
Víkendovka nad knihov Žalmov
1. Žalmy ako inšpirovaná poézia, piesne a modlitby [Žalmy – víkendovka jar 2016 (1)] SZ a NZ 03.06 -2016
2. Sedem rozmerov Žalmov ako pravdivého Božieho slova [Žalmy – víkendovka jar 2016 (2)] SZ a NZ 04.06 -2016
3. Žalmy, hymny a duchovné piesne [Žalmy – víkendovka jar 2016 (3)] SZ a NZ 04.06 -2016
4. Hudobné nástroje pri uctievaní v ére NZ + dôležitosť rodinnej pobožnosti [Žalmy – víkendovka jar 2016 (4)] SZ a NZ 05.06 -2016
 
Vojna a mier v Biblii
1. Vojna a mier v Biblii (1) Genezis 14 11.05 -2014
2. Vojna a mier v Biblii (2) Exodus 14 18.05 -2014
3. Vojna a mier v Biblii (3) Deuteronomium 3 15.06 -2014
4. Vojna a mier v Biblii (4) Matúš 5:9 22.06 -2014
 
Žalmy
1. Hospodin kraľuje a Boží ľud nech sa raduje Žalm 97 12.06 -2016
2. Boh dokonalej krásy a sily, ktorý v plnosti svojej autority hovorí ku všetkým ľuďom Žalm 50:1 02.12 -2018
3. Hospodin si žiada vnútro človeka a nie len vonkajšiu zbožnosť Žalm 50:23 16.12 -2018
 
Zápas o pravé obrátenia
1. Anatómia obrátenia [Zápas o pravé obrátenia (1)] SZ, NZ 14.05 -2010
2. Pravé a nepravé obrátenia [Zápas o pravé obrátenia (2)] NZ 15.05 -2010
3. Cirkev zápasiaca o pravé obrátenia [Zápas o pravé obrátenia (3)] NZ 16.05 -2010
 
Židovský národ a štát Izrael
1. Pohľad na Izrael z veľkej perspektívy Božieho konania [ŽNaŠI– víkendovka zima 2016 (1)] SZ a NZ 19.02 -2016
2. Podrobnejšie štúdium Božieho konania so židovským ľudom v ére pred i po Kristovi [ŽNaŠI– víkendovka zima 2016 (2)] SZ a NZ 20.02 -2016
3. Od zničenia chrámu po moderný Izrael [ŽNaŠI– víkendovka zima 2016 (3)] SZ a NZ 20.02 -2016
4. Ako majú obrátení pohania žiť skutočnosť, že spasenie je zo Židov Rimanom 15 21.02 -2016
 
Život Pána Ježiša Krista
1. Narodenie Pána Ježiša Krista [Život PJK (1)] evanjeliá 16.12 -2007
2. Panna počne a porodí syna [Život Pána Ježiša Krista (2)] Izaiáš 7:14   06.01 -2008
3. Pán Ježiš prišiel na pád a na povstanie mnohých [Život PJK (3)] evanjeliá 13.01 -2008
4. Osoba Jána Krstiteľa [Život Pána Ježiša Krista (4)] evanjeliá   20.01 -2008
5. Začiatok služby a povolanie učeníkov [Život Pána Ježiša Krista (5)] evanjeliá 03.02 -2008
6. Tri zastávky v živote Pána Ježiša [Život Pána Ježiša Krista (6)] evanjeliá 10.02 -2008
7. Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou [Život Pána Ježiša Krista (7)] Matúš 13:24–30 17.02 -2008
8. Mesiášsky úrad Pána Ježiša [Život Pána Ježiša Krista (8)] Lukáš 4 09.03 -2008
9. Sympatizanti, učeníci a nepriatelia Pána Ježiša [Život PJK (9)] Lukáš 4:14–30   16.03 -2008
10. Kristus je dobrý pastier [Život Pána Ježiša Krista (10)] Ján 10:11–18 06.04 -2008
11. Kristus je väčší ako chrám [Život Pána Ježiša Krista (11)] Matúš 12:1–8 13.04 -2008
12. Muž múdry a muž blázon [Život PJK (12)] Matúš 7:24–27 11.05 -2008
13. Modlitba podľa Pána Ježiša [Život PJK (13)] Lukáš 11:1–13 18.05 -2008
14. Kristus nás volá k pokore a k pohostinnosti [Život Pána Ježiša Krista (14)] Lukáš 14:7–14 15.06 -2008
15. Účasť kresťanov na utrpeniach Pána Ježiša [Život PJK (15)] Filipanom 3:10 10.08 -2008
16. Kristus nás varuje pred lakomstvom a ustarostenosťou [Život PJK (16)] Lukáš 12:13–34 24.08 -2008
17. Kristus nás varuje pred pokrytectvom [Život PJK (17)] Lukáš 12:1–7 31.08 -2008
18. Si učeník, potom vyznávaj Krista [Život PJK (18)] Lukáš 12:8–12 07.09 -2008
19. Spasenie človeka a kráľovstvo Božie [Život PJK (19)] Lukáš 13:10–21 14.09 -2008
20. Život medzi dvomi Kristovými príchodmi [Život PJK (20)] Lukáš 12:35–48 21.09 -2008
21. Kristus, hriešnici, tyrani a katastrofy [Život PJK (21)] Lukáš 13:1–9 05.10 -2008
22. Podobenstvo o veľkej hostine [Život Pána Ježiša Krista (22)] Lukáš 14:15–24 19.10 -2008
23. Podmienky pravého učeníctva [Život Pána Ježiša Krista (23)] Lukáš 14:25–35 02.11 -2008
24. Podobenstvo o hrivnách [Život Pána Ježiša Krista (24)] Lukáš 19:11–27 23.11 -2008
 
Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo
1. Prvotný pohľad na ... [Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo (1)] (víkendovka jeseň 2014) SZ a NZ 10.10 -2014
2. Bližší pohľad na ... krížom cez SZ a NZ (1) [Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo (2)] SZ a NZ 11.10 -2014
3. Bližší pohľad na ... krížom cez SZ a NZ (2) [Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo (3)] SZ a NZ 11.10 -2014
4. Nehemiáš a jeho život služby, práce a obetí [Život služby, práce a obetavosti pre Pána Ježiša a jeho kráľovstvo (4)] Nehemiáš 1 12.10 -2014
 
Zjavenie Jána
1. Trojaké očakávanie kresťanov – spasenie, spravodlivý súd a spolukraľovanie [Zjavenie Jána (25)] Zjavenie 19 a 20 08.03 -2017
2. Tisícročné kráľovstvo – odpovede na časté otázky [Zjavenie Jána (26)] Zjavenie 20 22.03 -2017
3. Nové nebo a nová zem – prvý pohľad [Zjavenie Jána (27)] Zjavenie 21 a 22 05.04 -2017
 
Zjavenie Jána časť 19
1. Sedem čiaš hnevu Božieho [Zjavenie Jána (19)] Zj 16:1 – 9 27.10 -2015
 
Zjavenie Jána časť 20
1. Rieka Eufrates a miesto Harmageddon [Zjavenie Jána (20)] Zj 16:10 – 16 24.11 -2015
 
Zjavenie Jána časť 21
1. Siedma čaša a zničenie Veľkého Babylona [Zjavenie Jána (21)] Zj 16:17 – 17:18 01.12 -2015
 
Satan a duchovná vojna
1. Satan, jeho identita a zvod Gen3, 2Kor 11 23.01 -2005
2. Satanov pád a diablova moc nad človekom v tomto zlom veku 06.02 -2005
 
1. list Korinťanom
1. Krst v Mojžiša a krst v Pána Ježiša 1. Korinťanom 10:1 - 07.08 -2016
 
1. list Tesaloničanom
1. Kresťania zoči-voči životu a smrti 1. Tesaloničanom 4:1 09.10 -2016
 
1. list Timotejovi
1. Ak si kresťan, cvič sa v pobožnosti 1. Timotejovi 4:7 14.02 -2016
 
2. Kráľov
1. Bojovať až do konca a inú možnosť si ani nepripustiť 2. Kráľov 13:10 – 25 22.07 -2018
 
2. list Timotejovi
1. Nepredstaviteľná užitočnosť Božieho slova 2. Timotejovi 3:16 04.09 -2016
 
2.Petrov
1. Kàmenie vnútorného človeka 2.Petrov 1:1-4 04.12 -2005
2. Zasľúbenia – výživa pre vieru 2.Petrov 1:4 11.12 -2005
3. Základné vlastnosti kresťanov 2.Petra 1:5-7   23.07 -2006
4. Nezastavuj sa v duchovnom raste [2.Pt. (4)] 2.Petrov 1:8–9 29.10 -2006
5. Upevňuj svoje vyvolenie [2.Petrov (5)] 2.Petrov 1:10 05.11 -2006
6. Kristovo večné kráľovstvo [2.Pt. (6)] 2.Petrov 1:11 12.11 -2006
7. Prijímajme napomenutia, aby sme rástli [2.Pt. (7)] 2.Pt.1:12–15 19.11 -2006
8. Kresťanstvo vs. pragmatické náboženstvá 2.Petrov 1:16 03.12 -2006
9. Syn Boží a Slovo Božie [2.Petrov (9)] 2.Pt.1:17–19 14.01 -2007
10. Slovo od Boha pre ľudí na zemi [2.Petrov (10)] 2.Pt.1:19–21 21.01 -2007
 
Efezanom
1. Veľký Boh a jeho veľký plán [Efezanom 1:1–14 verš za veršom (1)] Efezanom 1:1–5 18.11 -2007
 
Efezanom1:1-14
1. Boh, ktorý všetko robí na svoju slávu [Ef. 1:1–14 (2)] Efezanom 1:1–14   02.12 -2007
2. Nekonečne slávny Boh a naša premena [Ef. 1:1–14 (3)] Efezanom 1:1–14   09.12 -2007
 
evanjelium Jána
1. Kristus, Ján Krstiteľ a Eliáš [ev. Jána (2)] Ján 1:19–28 08.02 -2009
2. Ján Krstiteľ vydáva pravdivé svedectvo [ev. Jána (3)] Ján 1:21–34 22.02 -2009
3. Ježiš je Boží baránok [ev. Jána (4)] Ján 1:29–34 01.03 -2009
4. Keď sa ľudia zaujímajú o Krista [ev. Jána (5)] Ján 1:35–43 15.03 -2009
5. Kruh učeníkov sa ďalej zväčšuje [ev. Jána (6)] Ján 1:44–52 19.04 -2009
6. Prvý div Božieho Syna [ev. Jána (7)] Ján 2:1–12 26.04 -2009
7. Vyčistenie jeruzalemského chrámu [ev. Jána (8)] Ján 2:13–25 10.05 -2009
8. Zázrak nového narodenia [ev Jána (9)] Ján 3:1–8 17.05 -2009
9. Zázrak nového narodenia (2) [ev. Jána (10)] Ján 3:3 31.05 -2009
10. Tak Boh miloval svet [ev. Jána (11)] Ján 3:11–21 14.06 -2009
11. Pätoraká jedinečnosť Božieho Syna [ev. Jána (12)] Ján 3:22–36 21.06 -2009
12. Živá voda [ev. Jána (13)] Ján 4:1–14 28.06 -2009
13. Ako Pán Ježiš prebudil spiaceho hriešnika [ev. Jána (14)] Ján 4:15–26 12.07 -2009
14. Aké uctievanie chce Boh od človeka? [ev. Jána (15)] Ján 4:20–24 19.07 -2009
15. Pánova veľká lekcia o evanjelizácii [ev. Jána (16)] Ján 4:31–42 26.07 -2009
16. Zázrak uzdravenia poukazuje na cestu spasenia [ev. Jána (17)] Ján 4:45–54 09.08 -2009
17. Uzdravenie človeka pri Ovčej bráne [ev. Jána (18)] Ján 5:1–16 16.08 -2009
18. Veľkosť Božieho Syna a jeho sľub o spasení [Evanjelium podľa Jána (19)] Ján 5:17–24 11.10 -2009
19. Každý raz bude vzkriesený [ev. Jána (20)] Ján 5:25–29 25.10 -2009
20. Nebeský Otec svedčí o Synovi [ev. Jána (21)] Ján 5:30–38 01.11 -2009
21. Hojné svedectvo o Pánovi Ježišovi volá človeka ku viere [ev. Jána (22)] Ján 5:38–47 22.11 -2009
22. Pán Ježiš zázračne rozmnoží chlieb a ryby [ev. Jána (23)] Ján 6:1–15 06.12 -2009
23. Pre aký pokrm sa namáhaš? [ev. Jána (24)] Ján 6:19–26 20.12 -2009
24. Ježiš je chlieb života [ev. Jána (25)] Ján 6:30–40 17.01 -2010
25. Syn zachraňuje tých, ktorých Otec dáva a priťahuje [ev. Jána (26)] Ján 6:41–51   31.01 -2010
26. Milosť vyvolenia a zvestovanie evanjelia [ev. Jána (27)] Ján 6:41–47 14.02 -2010
27. Zjedz chlieb života a ži na veky [ev. Jána (28)] Ján 6:46–58 07.03 -2010
28. Kristov kríž ako najväčšie pohoršenie a predsa základ spasenia [ev. Jána (29)] Ján 6:59–71 21.03 -2010
29. Zachovanie a vytrvanie v Jánovych spisoch Jánove spisy 28.03 -2010
30. Nepriateľstvo a nepochopenie narastá [ev. Jána (31)] Ján 7:1–13 11.04 -2010
31. Chceš činiť Božiu vôľu? [ev. Jána (32)] Ján 7:14–17 18.04 -2010
32. Nikto neplní zákona [ev. Jána (33)] Ján 7:18–24 09.05 -2010
33. Ako to, že chcú zabiť Krista? [ev. Jána (34)] Ján 7:25–29 30.05 -2010
34. Ešte neprišla Kristova hodina [ev. Jána (35)] Ján 7:30–36 06.06 -2010
35. Jedine Ježiš uhasí smäd hriešnika [ev. Jána (36)] Ján 7:34–39 11.07 -2010
36. Kristus je Ten prorok [ev. Jána (37)] Ján 7:40 25.07 -2010
37. Nikto nikdy nebol a nehovoril ako Ježiš [ev. Jána (38)] Ján 7:41–53 01.08 -2010
38. Ako Pán Ježiš neodsúdil ženu, ktorá scudzoložila [ev. Jána (39)] Ján 8:1–11 22.08 -2010
39. Pán Ježiš je svetlo sveta [ev. Jána (40)] Ján 8:12 05.09 -2010
40. Svedectvo za svedectvom o Kristovi [ev. Jána (41)] Ján 8:13–20 21.11 -2010
41. Bez Krista sa umiera vo vlastných hriechoch [ev. Jána (42)] Ján 8:21–24 19.12 -2010
42. Povýšenie Syna človeka a oslobodenie hriešnikov [ev. Jána (43)] Ján 8:25–32 06.02 -2011
43. Kto zostane navždy v Božom dome? [ev. Jána (44)] Ján 8:33–40 20.02 -2011
44. Pravda a život pre oklamaných a zavraždených [ev. Jána (45)] Ján 8:41–47   13.03 -2011
45. Veľkosť Božieho Syna a jeho dokončeného diela [ev. Jána (46)] Ján 8:48–59 08.05 -2011
46. Kristus – pravé svetlo i darca zraku [ev. Jána (47)] Ján 9:1–12 29.05 -2011
47. Bol som slepý, teraz vidím [ev. Jána (48)] Ján 9:13–34 26.06 -2011
48. Dvojaké poslanie Božieho Syna [ev. Jána (49)] Ján 9:35–41 31.07 -2011
49. Vojdi dverami a najdeš pastvu [ev. Jána (50)] Ján 10:1–10 04.09 -2011
50. Jeden pastier a jeden ovčinec [ev. Jána (51)] Ján 10:11 – 18 30.10 -2011
51. Božia ovca počúva na Kristov hlas [ev. Jána (52)] Ján 10:19–29 29.01 -2012
52. Božský Syn, ktorého posvätil Otec a poslal na svet [ev. Jána (53)] Ján 10:30–42 26.08 -2012
53. Smrť, ktorá oslávila Syna Božieho [ev. Jána (54)] Ján 11:1–45 02.06 -2013
54. Pán Ježiš je vzkriesenie i život [ev Jána (55)] Ján 11:19–33 06.10 -2013
55. čo všetko nás učí vzkriesenie Lazara [Evanjelium Jána (56)] Ján 11:34–45 02.03 -2014
56. Zástupná smrť Pána Ježiša [ev Jána (57)] Ján 11:16–57 27.04 -2014
57. Sláva Syna Božieho v Jánovom evanjeliu [ev. Jána (58)] Ján 12 04.05 -2014
58. Tri skutočnosti kresťanskej viery [ev.Jána (59)] Ján 12:20–26 01.06 -2014
59. Nádhera nezaslúženého pritiahnutia a hrôza zaslúženého zatvrdenia [ev. Jána (60)] Ján 12:27–43 14.09 -2014
60. Kristus, Kristovo slovo a deň Božieho súdu [ev. Jána (61)] Ján 12:44–50 21.09 -2014
61. Tri rozmery Kristovej lásky [ev Jána (62)] Ján 13:1–20 12.04 -2015
62. Diabol, Judáš, ľudská skazenosť [ev. Jána (63)] Ján 13:1–30 19.04 -2015
63. Šesť požehnaní, ktoré patria každému veriacemu v Krista [ev. Jána (64)] Ján 13:21 – 14:21 26.04 -2015
64. Kristus – Boží Syn z večnosti a jediná cesta k Bohu [Evanjelium Jána (65)] Ján 14:1–14 03.05 -2015
65. Pán Ježiš nás učí o Svätom Duchu [Evanjelium Jána (66)] Ján 14:16 10.05 -2015
66. Poznanie Boha Otca a Božieho Syna a Ducha Svätého [Evanjelium Jána (67)] Ján 14 17.05 -2015
67. Orezávanie a čistenie letorastov [ev. Jána (68)] Ján 15:2 31.05 -2015
68. Očistenie srdca dáva schopnosť prijať slovo [ev. Jána (69)] Ján 15:3 14.06 -2015
69. Povinnosť učeníkov zostávať v Kristovi Ján 15:4 28.06 -2015
70. Nenávisť sveta a láska Kristova Ján 15:18 12.07 -2015
71. Hriech zapierania Boha a hriech zapierania Krista Ján 15,16:1-11 19.07 -2015
72. Vzťah s Kristom, ktorý stojí za každú cenu ev.Jána 16 26.07 -2015
 
Evanjelium Jána
1. Zvláštna jednota Božieho ľudu prameniaca z Kristovej obete [ev. Jána (79)] Ján 17:20 – 26 03.04 -2016
2. Zajatie Pána Ježiša Krista [ev. Jána (80)] Ján 18:1 – 14 10.04 -2016
3. Pán Ježiš vypočúvaný veľkňazmi a zapretý Petrom [ev. Jána (81)] Ján 18:15 – 27 17.04 -2016
 
evanjelium Jána
 
Evanjelium podľa Jána časť 78
1. Pán Ježiš Kristus priniesol dokonalé spasenie [ev. Jána (78)] Ján 17:7 – 12 08.11 -2015
 
Evanjelium podľa Jána
1. Pán Ježiš vypočúvaný pred Pontským Pilátom Ján 18:28 – 40 19.06 -2016
2. Pilát dá zbičovať Pána Ježiša a rozhodne o jeho ukrižovaní Ján 19:1 – 15 11.09 -2016
3. Ukrižovanie Pána Ježiša [ev. Jána (84)] Ján 19:16 – 27 25.09 -2016
4. Matka Pána Ježiša pri kríži Golgoty [ev. Jána (85)] Ján 19:26 – 27 02.10 -2016
5. Dobrovoľná smrť Božieho Syna a jeho pochovanie [ev. Jána (86)] Ján 19:28 – 38 06.11 -2016
 
Evanjelium podľa Lukáša
1. Boží zákon, prorocké slovo a Kristovo narodenie Lukáš 2:21 – 35 20.12 -2015
 
Evanjelium podľa Matúša
1. Mudrci od východu a hviezda, ktorá ich viedla Matúš 2:1 – 12 10.01 -2016
 
Exodus
1. Boh, ktorý svoj ľud nesie ako na krídlach orlov Exodus 19 31.01 -2016
2. Obriezka a príslušnosť k Božiemu ľudu Exodus 4 07.02 -2016
 
Haggeus
1. Prorok karhá Izrael kvôli zanedbaniu Božieho domu [Haggeus (1)] Haggeus 1:1 – 11 19.08 -2018
 
Haggeus (časť 2)
1. Poslušnosť veriaceho človeka a Božie sľuby [Haggeus (2)] Haggeus 1:12 – 15 07.10 -2018
 
Haggeus (časť 3)
1. Sláva obnoveného Božieho domu [Haggeus (3)] Haggeus 2:1 – 10 21.10 -2018
 
Haggeus (časť 4)
1. Haggeus dostáva slovo pre kňazov a obnažuje duchovný stav ľudu [Haggeus (4)] Haggeus 2:11 – 20 04.11 -2018
 
Haggeus (časť 5)
1. Zorobábel dopredu poukazuje na Krista [Haggeus (5)] Haggeus 2:21 – 23 11.11 -2018
 
Kniha Rút
 
Rút
1. Božia milosť zachraňuje nehodných Moábčanov a nakoniec i nás všetkých Rút 1:1 – 5 11.03 -2018
2. Naoma zápasí s hriechom horkosti Rút 2:6 – 22 18.03 -2018
3. Naoma vyznáva Boha, ktorý je stály v milosrdenstve Rút 2:1 – 20 15.04 -2018
4. Boaz veľkoryso vstupuje do úlohy vykupiteľa [Rút (4)] Rút 3 22.04 -2018
5. Boaz ako predoobraz Krista a jeho diela v prospech cirkvi [Rút (5)] Rút 4 29.04 -2018
6. Čo nás Boaz a Rút učia o ideáloch muža a ženy a tiež o manželstve [Rút (6)] Príslovia 16 a 31 13.05 -2018
 
Leviticus
1. Áronova prvá obetná bohoslužba Leviticus 9:1 – 10:7 17.01 -2016
 
List Filipským
1. Miestny zbor Fil 1:1 21.07 -2002
2. Milosť a pokoj Fil 1:2-4 28.07 -2002
3. Tri dôležité dni Fil 1:4-6 04.08 -2002
4. Ako rastie láska Fil 1:8-11 25.08 -2002
5. čo prospieva evanjeliu Fil 1:12-17 01.09 -2002
6. Život a smrť ako platforma Božej slávy Fil 1:18-21 08.09 -2002
7. Vyššia škola kresťanská Fil 1:21-26 22.09 -2002
8. Pavlov návrat Fil 1:25-27 06.10 -2002
9. Kresťanské politeuomai Fil 1:27-28 20.10 -2002
10. Jeden duch a jedna duša Fil 1:27-28 27.10 -2002
11. Zápas, evanjelium, protivníci Fil 1:27-28 10.11 -2002
12. Kristove duchovné poklady Fil 2:1-2 17.11 -2002
13. Neviditeľné sa prejaví viditeľne Fil 2:3-5 01.12 -2002
14. Z vnútra von Fil 2:5-8 26.01 -2003
15. Vyvýšenie Krista Fil 2:9-11 09.02 -2003
16. Poslušnosť doteraz i odteraz Fil 2:12 23.02 -2003
17. Keď je Boh zdrojom i cieľom Fil 2:13-14 02.03 -2003
18. Jediná Božia požiadavka (1) Fil 2:14-15 06.04 -2003
19. Jediná Božia požiadavka (2) Fil 2:14-15 13.04 -2003
20. Jediná Božia požiadavka (3) Fil 2:14-15 27.04 -2003
21. Slovo života Fil 2:16 18.05 -2003
22. Pavol - Deň Kristov Fil 2:16-17 01.06 -2003
23. Lekcie o radosti Fil 2:17-18 15.06 -2003
24. Pavol a Timotej (1) Fil 2:19-24 22.06 -2003
25. Pavol a Timotej (2) Fil 2:19-24 20.07 -2003
26. Pavol a Timotej (3) Fil 2:19-24 27.07 -2003
27. Epafroditus Fil 2:24-30 24.08 -2003
28. Návrat Epafrodita z Ríma Fil 2:24-30 14.09 -2003
29. Ak si kresťan, pridaj sa k boju Fil 2:25-26 05.10 -2003
30. Epafroditus ako posol Fil 2:25 02.11 -2003
31. Svätoslužba Fil 2:25 23.11 -2003
32. Epafroditova choroba a uzdravenie Fil 2:26-30 07.12 -2003
33. Varovania a výstrahy Fil 3:1-2 04.01 -2004
34. Naplniť nie zrušiť Fil 3:3 08.02 -2004
35. Slúžiť, chváliť, nedúfať Fil 3:3-5 22.02 -2004
36. Hoci by som mohol Fil 3:4-5 29.02 -2004
37. Heslo "Iba Kristus" platí aj dnes Fil 3:5-6 14.03 -2004
38. Dva životné kontrasty Fil 3:6 04.04 -2004
39. Straty a nálezy pre Krista Fil 3:7 02.05 -2004
40. Všetko čo som mal za nič pokladám Fil 3:8 16.05 -2004
41. Aká spravodlivosť postačí (1) Fil 3:9 23.05 -2004
42. Aká spravodlivosť postačí (2) Fil 3:9 30.05 -2004
43. Vzkriesenie z màtvych, áno ale prv utrpenie Fil 3:11 28.11 -2004
44. Pavlova a naša nedokonalosť Fil 3:12-15 12.12 -2004
45. Znaky dokonalého kresťana Fil 3:14-17 16.01 -2005
46. Vyvarujme sa pôžitkárstva a svetáctva Fil 3:17-21 30.01 -2005
47. Keď na malých veciach najviac záleží (2) Fil 4:3–5 13.03 -2005
48. Úžasný Boh, úžasná osobná stráž, úžasný pokoj Fil 4:6-7 20.03 -2005
49. 8 kresťanských životných priorít Fil 4:8–9 24.04 -2005
50. Pavol a podpora pre jeho službu Filipanom 4:10-11 24.07 -2005
51. Kresťanstvo nie je žiadna svojpomoc Fil. 4:12-14 07.08 -2005
52. Aby sme chodili v dobrých skutkoch Fil. 4:14-18 14.08 -2005
53. Bohu slávu a nám milosť Fil. 4:17-23 21.08 -2005
54. Keď na malých veciach najviac záleží (1) Fil 4:1-3 20.02 -2005
 
List Jakuba
1. Jakub 5:7-20 Jakub 5:7-20 11.03 -2001
2. Jakub 1:1-6 Jakub 1:1-6 18.03 -2001
3. Jakub 5:10-12 Jakub 5:10-12 21.03 -2001
4. Milovanie toho, ktorého sme nikdy nevideli Jakub 1:7-12 25.03 -2001
5. Jakub 1:13-19 Jakub 1:13-19 08.04 -2001
6. Jakub 1:19-21 Jakub 1:19-21 18.04 -2001
7. Jakub 1:21-25 Jakub 1:21-25 29.04 -2001
8. Jakub 1:26-27 Jakub 1:26-27 13.05 -2001
9. Jakub 2:1-7 Jakub 2:1-7 27.05 -2001
10. Jakub 2:8-26 Jakub 2:8-26 24.06 -2001
11. Jakub 3:1-8 Jakub 3:1-8 29.07 -2001
12. Jakub 3:13-18 Jakub 3:13-18 02.09 -2001
13. Jakub 4:1-10 Jakub 4:1-10 23.09 -2001
14. Jakub 4:11-13 Jakub 4:11-13 21.10 -2001
15. Jakub 4:13-17 Jakub 4:13-17 11.11 -2001
16. Jakub 5:1-6 Jakub 5:1-6 25.11 -2001
17. Jakub 5:7-10 Jakub 5:7-10 03.02 -2002
18. O prísahe a trpezlivosti Jakub 5:10-13 03.03 -2002
19. Jakub 5:14-15 Jakub 5:14-15 31.03 -2002
20. Jakub 5:16-18 Jakub 5:16-18 07.04 -2002
 
List Júdov (2004)
1. Anatómia falošného učenia a učiteľov (1) Júda 13.06 -2004
2. Anatómia falošného učenia a učiteľov (2) Júda 27.06 -2004
3. Anatómia falošného učenia a učiteľov (3) -neodvratný súd nad falošnými učiteľmi Júda 18.07 -2004
4. Anatómia falošného učenia a učiteľov(4) -9 základných aktivít Júda 25.07 -2004
 
List Rímskym
1. Dve stránky spasenia – terajšie a finálne Rimanom 13:11 – 14 30.01 -2011
 
Malachiáš
1. Boh, ktorý vytrvalo miluje svoj ľud [Malachiáš (1)] Malachiáš 1:1 – 5 10.09 -2017
2. Boh, ktorého nemáme znevažovať [Malachiáš (2)] Malachiáš 1:6 – 8 17.09 -2017
3. Malachiáš predpovedá Kristovo očisťujúce dielo [Malachiáš (7)] Malachiáš 3:1 – 7 10.12 -2017
4. Najprv Eliáš a tesne po ňom Mesiáš [Malachiáš (11)] Mal 4:4 – 5 04.02 -2018
 
Žalmy
1. Život na ceste spravodlivosti a záľuby v Božom slove Žalm 1 08.05 -2016
 
Zjavenie Jána
1. Úvod ku knihe Zjavenie [Zjavenie Jána (1)] Zj 1:1–5 23.09 -2014
2. Syn Boží uprostred siedmych zlatých svietnikov [Zjavenie Jána (2)] Zjavenie 1:12–20 21.10 -2014
3. Videnie Boha Otca na tróne a prvý pohľad do nebeskej sféry [Zjavenie Jána (3)] Zjavenie 4 04.11 -2014
4. Kto sú 24 starší pred Božím trónom [Zjavenie Jána (4)] Zjavenie 4 18.11 -2014
5. Zapečatená kniha a Baránok sťa by zabitý [Zjavenie Jána (5)] Zjavenie 5 02.12 -2014
6. Baránok rozlamuje prvých šesť pečatí [Zjavenie Jána (6)] Zjavenie 6 16.12 -2014
7. Zapečatenie Božích služobníkov [Zjavenie Jána (7)] Zjavenie 7 13.01 -2015
8. Prvé štyri trúby [Zjavenie Jána (8)] Zjavenie 8 27.01 -2015
9. Piata a šiesta trúba [Zjavenie Jána (9)] Zjavenie 9 03.02 -2015
10. Veľký anjel a sedem hromov [Zjavenie Jána (10)] Zjavenie 10 24.02 -2015
11. Boží ľud, ako sa blíži ku veľkému súženiu [Zjavenie Jána (11)] Zjavenie 11–12 10.03 -2015
12. Syn Boží, Diabol a vojna, ktorá sa tiahne celou históriou [Zjavenie Jána (12)] Zjavenie 12 22.03 -2015
13. Šelma z mora a šelma zo zeme [Zjavenie Jána (13)] Zjavenie 13 31.03 -2015
14. Šelma z mora a šelma zo zeme (2) [Zjavenie Jána (14)] Zjavenie 13 21.04 -2015
15. Šelma z mora a šelma zo zeme (3) [Zjavenie Jána (15)] Zjavenie 13 28.04 -2015
16. Víťaziaci Baránok a jeho vykúpení na vrchu Sion [Zjavenie Jána (16)] Zjavenie 14 05.05 -2015
17. Posolstvo troch anjelov [Zjavenie Jána (17)] Zjavenie 14:6–13 19.05 -2015
18. Hnev Boží a sedem posledných rán Zj 14:14 – 15:8 16.06 -2015
19. Zničenie Babylona a trúchlospev neveriacich[Zjavenie Jána (22)] Zjavenie 18 22.03 -2016
20. Spravodlivé a pravdivé Božie súdy a radosť nebeského zástupu [Zjavenie Jána (23)] Zj 19:1 – 10 19.04 -2016
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Ján Šichula.asx a Win Apm Ján Šichula.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.