Kázané slovo » Peter Vajda
1. Abrahámova viera 08.12 -2002
2. Napomínanie 01.02 -2003
3. Svedectvo Božích skutkov 20.04 -2003
4. O viere Žd 11:6 06.07 -2003
5. Spanie, bdenie, prebudenie Ef 5:14 07.09 -2003
6. Vyzliekanie, obliekanie R 13:14 21.09 -2003
7. Slúžiaci Pánovi 28.09 -2003
8. V nádeji sa radujúci R 12:12 26.10 -2003
9. Ovocie Ducha Gal 5:22 09.11 -2003
10. Život v cirkvi Skutky 2:42-47 25.04 -2004
11. Sláva človeka vs. slovo Boha 1Pt 1 11.07 -2004
12. Lazár a Herodes J 11, Sk 12 01.08 -2004
13. Poznáte pravdu Ján 8:32 10.04 -2005
14. Premeňte sa obnovením mysle Rim 12:2 17.04 -2005
15. Stratiť život, zachrániť dušu Matúš 16:25-26 31.07 -2005
16. Saulovo obrátenie Skutky 9:1-30 07.08 -2005
17. Musíte sa narodiť znova Ján 3:1-15 11.09 -2005
18. Na počiatku Boh stvoril (1) Genesis 1:1-2:3 02.10 -2005
19. Na počiatku Boh stvoril (2) Genesis 1:1-2:3 09.10 -2005
20. Na počiatku Boh stvoril (3) Genesis 1:1-2:3 20.11 -2005
21. Modlitba Anny 1.Samuelova 1 05.02 -2006
22. Spasiteľná milosť Títovi 2:11-14 21.05 -2006
23. Vďačnosť a ďakovanie Kološanom 3:15 11.06 -2006
24. Boh dobrý čistému srdcu Žalm 73 18.03 -2007
25. Okúste Božiu dobrotu Žalm 34 25.03 -2007
26. Naliehavosť stretnutia s Ježišom Lukáš 19:1–10 17.06 -2007
27. Viera a skutky: Ospravedlnenie zo skutkov podľa Jakuba Jakub 2:14–26   24.02 -2008
28. Kto má večný život? Ján 3:36   27.04 -2008
29. Vierou spasená Rachab Židom 11:31   04.05 -2008
30. Pravý vinič a letorasty Ján 15:1–11   20.07 -2008
31. Život viery – Noe Židom 11:7   15.02 -2009
32. O poslušnosti NZ 07.06 -2009
33. Vtedajší a terajší svet 2.Petra 3:3–7 23.05 -2010
34. O màtvení zemských údov Kološanom 3 19.09 -2010
35. Novozmluvné prikázania pre muža a ženu Kološanom 3 26.09 -2010
36. Ako vojsť do večného života? Matúš 19:16–26   09.01 -2011
37. Ako žiť podľa 1J 1.Jánov   10.04 -2011
38. Oznámené a oznamované evanjelium [evanjelizačné kázne] 1. Korintským 15:1–7   01.07 -2012
39. Zomrieť s Kristom – zomrieť hriechu Rímskym 6   27.01 -2013
40. Zomrieť s Kristom – zomrieť hriechu (2) Rímskym 6 10.02 -2013
41. Bláznovstvo kázne kríža – moc spasenia 1.Korintským 1:18–25 23.06 -2013
42. Prijať Pána Ježiša Krista Kolosenským 2:6 28.07 -2013
43. Aká je viera Rímskym 10:17 13.10 -2013
44. Bez Adama niet Krista SZ a NZ 10.11 -2013
45. čo máme spoločné s Nabuchodonozorom a Balsazárom? Daniel 1–5 13.04 -2014
46. Ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený Skutky 2:21 17.08 -2014
47. Strom sa pozná po ovocí Matúš 7:17–18   12.03 -2017
48. Ospravedlnenie viera a skutky Rímskym 4:5   23.04 -2017
49. Boží plán spásy v dejinách ľudstva – zmluvy a prostredníci Galatským 3:29 16.07 -2017
50. Ľudská poslušnosť vo večnom Božom pláne a v dejinách národov SZ a NZ 08.04 -2018
51. Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika (1) Rimanom 4   28.10 -2018
52. Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika (2) Rimanom 8 09.12 -2018
53. Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika (3) Efezanom 2:5-6 06.01 -2019
54. Obriezka srdca Rimanom 7 03.03 -2019
55. Obriezka srdca (1) Rimanom 7 03.03 -2019
56. Obriezka srdca (2) Deuteronómium 30:6 10.03 -2019
 
Bez kňazov a sviatostí do večného života?
1. Ospravedlnenie bez zásluh [Bez kňazov a sviatostí do večného života? (2)]   15.05 -2009
 
Bezpečnosť spasenia
1. Bezpečnosť spasenia (1) NZ   17.08 -2008
2. Bezpečnosť spasenia (2) Rimanom 5:12-21   28.09 -2008
3. Bezpečnosť spasenia (3) Rimanom 6   12.10 -2008
4. Bezpečnosť spasenia (4) Rimanom 7   26.10 -2008
5. Bezpečnosť spasenia (5) Rimanom 8 25.01 -2009
6. Nová zmluva a dar Ducha [Bezpečnosť spasenia (6)] Židom 10:16-17   05.07 -2009
7. Zmluva milosti a vyvolenie [Bezpečnosť spasenia (7)] Genezis, Rim 9   02.08 -2009
8. Odrezané letorasty [Bezpečnosť spasenia (8)] Ján 15:1–6   13.09 -2009
9. Vyvolenie a bezpečnosť spasenia [Bezpečnosť spasenia (9)] Ján 6+10+17   21.02 -2010
10. Vytrvanie do konca a charakter viery [Bezpečnosť spasenia (10)] NZ   24.07 -2011
11. Výstrahy pred odpadnutím (1) [Bezpečnosť spasenia (11)] 1.Korint. 10:1–13   06.11 -2011
 
Jób
1. Jób -úvod Jób 16.03 -2003
2. Jóbova spravodlivosť (1) Jób 1,29,31 23.03 -2003
3. Jóbova spravodlivosť (2) Jób, Ez 14:14 04.05 -2003
4. Jóbova skúška Jób 1,2 08.06 -2003
5. Jób - utrpenie spravodlivého 29.06 -2003
 
Obnova
1. Obnova a jej prekážky Ezdráš 4:1-5 18.01 -2004
2. Obnova v dejinách spasenia (1) 25.01 -2004
3. Obnova v dejinách spasenia (2) 01.02 -2004
 
Poznanie slávy Boha
1. Poznanie slávy Boha (1) 2Kor 4:4,6 05.09 -2004
2. Poznanie slávy Boha (2) 2Kor 4:4,6 12.09 -2004
3. Poznanie slávy Boha (3) 2Kor 4:4,6 26.09 -2004
 
Utrpenie v živote kresťana
1. Utrpenie bezúhonného Jóba Job   18.10 -2009
 
Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami
1. Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami (časť 2) – Abrahám Genesis 12 – 22 18.06 -2017
2. Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami (časť 3) – skutky Abrahámove Ján 8:39 02.07 -2017
 
Zákon a milosť
1. Boží zákon a Božia milosť (1) Gal. 14.11 -2004
2. Boží zákon a Božia milosť (2) Gal. 21.11 -2004
3. Boží zákon a Božia milosť (3) Gal. 05.12 -2004
Playlisty týchto kázní pre Windows Media Player Peter Vajda.asx a Win Apm Peter Vajda.m3u
(c) 1998 — 2019 NKZ Bratislava. Súbory z tejto stránky je možné zdarma sťahovať a bezziskovo šíriť.
Je zakázané súbory strihať, upravovať či akokoľvek meniť.
Dávame do pozornosti možnosť objednať si archívy kázaní na CD MP3 nosičoch. Kontakt: nkzba@hotmail.com.