Biblická knižnica » Autori » Ján Šichula »
 
Zarovnať doľava Zarovnať nastred Zarovnať doprava Zarovnať do bloku Zmeniť typ písma na 'serif' Zmeniť farbu písma nadpisov Zmeniť farbu pozadia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Evanjelium, moc Božia a nie ľudská

Ján Šichula

Lebo sa nehanbm za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Boou na spasenie kadmu veriacemu, idovi predne i Grkovi. (Rim 1:16)

Zaiste n vek a slvny Pn je Boh, ktor ako jedin m moc a schopnos zachrni loveka a je Bohom presahujcim nae obmedzen chpanie. Prve tto jeho moc sme aj my sami oksili v naich ivotoch. Hospodin ns zchranil z naich hriechov a my u nepoznme v celom vesmre ni sladie a prjemnejie ako si kad de kakn pred nm a akova mu za to, o pre ns urobil na kri v svojom Synovi. Ako nov stvorenie u nepoznme iadnu viu rozko ne jeho prtomnos a poznanie jeho slvy. Vetko sa zmenilo a star veci sa pominuli. On sm je teraz konen cie nho ivota a mi ho time milova kad de viac a viac. Toto je n celoivotn program a ete viac, je to program pre cel venos. Takto Boh vstpil zo svojej venosti a so svojou venosou do naich malikch ivotov. A aj ke svet stle prichdza so svojou ponukou, tak km zostvame v Boej prtomnosti, iadna z nvnad tohto sveta, ktor cel le v zlom u nem tu moc, aby ns od neho otrhla. A aj ke sa stane, e sa nachvu odklonme, n dobr Pn si ns vdy pritiahne nasp na ten sprvny kurz, pretoe podstatou jeho chrakteru, samotnm vlknom jeho existencie je jeho vernos. Presne tak, ako to tame v Psmach: Ak sme nevern, on zostva vern, lebo neme sm seba zaprie. (2 Tim 2:13).

Ke som potom, po naom prvom stretnut v stredu rozmal o tom, o vetko mi le na srdci a o o vetko sa chcem s vami podeli, zaumienil som si, e vm to porozprvam na modlitebnom stretnut v utorok rno. Priiel som vak na to, e by to mohlo trva aj pol hodiny a e by som tmto skrtil modlitby na polovicu a vy by ste potom u museli uteka do koly. Take vm vlastne pem moje prv kzanie, ktor bolo uren na utorok rno ale vy ste ho pretate niekde v priebehu da alebo mono ete v pondelok veer. Polome si hne na zaiatok niekoko otzok o tom, o my, u znovuzroden kresania vlastne hadme v tejto slube tu na interntoch v Preove. Najprv, o hada nemme a nesmieme.

Nehadme, nesmieme hada a nehadajme vlastn slvu. V evanjeliu poda Jna 5:44 tame nieo, o je ovea dleitejie ne sa na prv pohad me zda: Jako vy mete uveri, ktor prijmate chvlu jedni od druhch a chvly od samho, jedinho Boha nehadte?! Ako mlo tomuto rozumieme. A ja som tu prv, ktor tomuto veru mlo rozumie. Dozvedme sa jednu okujcu vec a to, e ak hadme svoju vlastn slvu v tejto slube, teda to, aby nae men boli znme, aby udia hovorili o ns, aby sme my mali dobr poves a vetky tieto veci, ktor nae pyn srdce neustle vyplavuje na povrch, tak sa to stva neprekonatenou prekkou veri Bohu. Tieto dve veci sa toti vyluuj, lebo Biblia povouje v ivote kresana len jeden jedin predmet chvly: Pna Jeia Krista (1 Kor 1:31). Akkovek in predmet chvly v ivote Boieho dieaa je plne nesprvny a hrieny. Chceme Bohu veri, e On je dos mocn na to aby zachraoval ud na tomto mieste a v tomto ase? Chceme veri, e jeho rameno je na to dos siln a e sta len to, aby On vystrel ruku a milostivo na ns pohliadol a na tchto interntoch zvrchovane zachraoval stratench hrienikov z jamy pekla? Naozaj to chceme? Potom sa ale musme plne vzda tby po naej slve a pokorne a na kolench prs pred neho a poprosi o odpustenie toho, e tak asto hadme prve nau slvu a potom hne ako prijmeme toto odpustenie ete zosta na kolench a prosi o silu hada jeho a iba jeho a navdy iba jeho slvu. Pretoe jeho slva je ven a prestupuje plne vetko. Ako vemi mme chcie a ti po tom, o chcel aj prorok Izai ke kri a vol na Pna slvy: Oj, aby si roztrhol nebesia a sostpil, aby sa pred tvojou tvrou rozplynuly vrchy! (Iz 64:1) Toto m by obsah naej pokornej modlitby. Toto je to, o mme penlivo hada pred tvrou Stvoritea. Aby zostpil tu na toto miesto biedy, hriechu a udskej zkazenosti a aby sa v jeho prtomnosti rozplynuly vrchy zatvrdelej pchy ud na tchto interntoch, aby v jeho prtomnosti udia na tchto interntoch poznali, e s hrieny a e iba On je svt, aby poznali, e s nah, ke ho uvidia obleenho v dstojnosti jeho slvy. no, aby v jeho prtomnosti udia tak ako bud na izbe, pred televzorom, nad knihami, na ihrisku alebo pri telefne poznali, e s vinn a e ich dlh je nekonen. no, aby Duch inne psobil usvedujc z hriechu. Modli sa, aby sme my sami niesli na sebe jeho slvu a jeho spravodlivos a aby ich nae ivoty usvedovali vdy, ke sa s nami stretn. Memme sa a ani nebume naivn vo svojej neznalosti. Km sm Pn nezostpi na toto biedne miesto pln neprvosti a pchy vetka naa snaha, nae plagty, nae kzania, nae rozhovory, to vetko je mrne a neprinajce ovocie. Len On sm me zachrni loveka a my nesmieme ani na chvu zabudn, e sme len hlinen ndoby. Naa vlastn neschopnos vykona okovek dobr zo seba u neme by v Biblii ani viac opsan. V om spova slva ndoby? Ndoba je sama o sebe nim. Slvou ndoby je jej obsah. o alebo lepie kto je nam obsahom? Hospodin m by naim obsahom. Obsahom naich ivotov. Prinesme mu sami seba. Ponknime sa mu bezpodmienene ako ndoby na jeho slvu. Nechajme sa formova na podobu obrazu jeho Syna. Prinesme mu to, po om tak vemi ti. Prinesme mu absoltne poddanie. On je toho hodn a prvom mu to patr. Pretoe za ma nikto in okrem neho neumrel. On dal samho seba. Teraz mu dajme my seba. Ptam sa teda? Chceme to? Chceme to, nech ns to stoj okovek? Aj ke ns to bude st vetky nae najtajnejie tby a sny? Naozaj to chceme? Ak je naa odpove primn no, potom sme vykroili sprvnym smerom. Ak ale nie sme schopn poveda no, potom padnime na svoju tvr a hadajme zmocnenie, hadajme slobodu od svojho vlastnho ja. Hadajme to, km to nenjdeme a prosme km nedostaneme. Stojme smelo na jeho zasbeniach, ve On sm ns k tomu pozval. Toko o tom, o sa tka nho vzahu s naim Krom, o tom ak tento vzah m by a ak nem by, o tom o v tomto vzahu hada a o nehada. K tomuto vak patr ete jedna vec a to je n vzah k naim bratom a sestrm a takisto aj n vzah k uom, ktor s vonku.

V tomto istom Jnovom evanjeliu o ksok neskr vo veri 6:26 tame dleit kontatovanie: Jei im odpovedal a riekol: Ame, ame vm hovorm, hadte ma, nie preto, e ste videli divy, ale e ste jedli z tch chlebov a nastili ste sa. Je tu vdy ist nebezpeenstvo pre nae ivoty. Ak nebezpeenstvo? Hrozba, e uprostred samej Boej prtomnosti (Jei Kristus ako Boh zjaven v tele je blzko a uprostred tohto zstupu, o ktorom hovor evanjelista Jn) myslme na svoje ja, hrozba e uprostred vetkych divov a zzrakov, ktor so sebou takto manifestcia Boej prtomnosti vdy prinesie (tame, e Jei medzi nimi in divy) hadme to, ako uspokoji svoje vlastn potreby. Povieme: no Boe, chceme vidie Tvoju slvu a sme v tom celkom primn. Hne na to si vak ticho pomyslme v ktiku svojho srdca: Pane, o z toho budem ma ja?. Hovorm teraz hlavne za seba, lebo toto je to, o si prve v svislosti s touto slubou tak vemi uvedomujem pri sebe. Ten tich zkern hlas, ktor stle opakovane hovor: No dobre, ty bude sli Bohu a hada jeho slvu, ale o z toho bude ma? Je to hlas vemi zkern a asto ho v nvale da ani nespozorujeme. A potom veer, ke sami sedme doma alebo leme na posteli sa zrazu ozve hlasnejie a do nho srdca sa vylej potoky sebatosti a horkosti. Biblick lieba je jednoduch a priama. Nae ja mus by ukriovan a mus zomrie. Musme naplno a osobne prei to, o om hovor Pavol v Galatskm 2:20: S Kristom spolu ukriovan som a ijem u nie ja, ale ije vo mne Kristus, a to, o teraz ijem v tele, vo viere Syna Boieho ijem, ktor si ma zamiloval a vydal sm seba za ma. To je to, o tak vemi potrebujeme, teda to, aby u neilo nae ja. N nepriate slo jedna, sebalska mus vykrvca na kri, aby v naom srdci mohla prebva skuton Kristova lska, o ktorej tame v 1 Kor 13. Tto prav lska (gr. agap) u nepozn vo svojom slovnku slov ako: ja, moje, pre ma, sebe, mne at. Namiesto toho m nov slovnk v ktorom najastejie sa vyskytujce slov s: ty, on, ona, pre neho, jemu, im at. Ptam sa znova? Chceme to? Chceme umrie sebe a svojmu ja, aby sme mohli i pre inch. Chceme naozaj sli tmto uom na interntoch a zabudn na slovo ja. Chceme rozmla tak ako Kristus? V liste Filipskm tame: Nerobiac nioho zo svru ani z mrnej chvly, ale v pokore majte jedni druhch za vych od seba nehadiac kad len na svoje, ale kad aj na to, o je inch. Lebo nech je tak smanie vo vs, ak bolo aj v Kristu Jeiovi, ktor sc v podobe Boha nepovaoval toho za lpe by rovn Bohu, ale sm seba zmaril prijmc podobu sluhu a stal sa podobn uom. (Fil 2:3-7) Chceme to? Je toto naozaj tba nho srdca? Chceme inch poklada za hodnejch od seba? Nebume naivn ani tentoraz. Tto sluba ns bude nieo st. Bude ns st vetko sebectvo, sebalsku, sebatos, pchu, nadraovanie, hadanie vlastnho astia a vetky tieto ja-hriechy, ktormi sme od svojho narodenia vinn pred Bohom. Sme ochotn? Ak je naa odpove primn no, potom sme vykroili sprvne. Ak ale nie sme schopn odpoveda no, potom padnime na kolen a hadajme zmocnenie, hadajme slobodu od svojho vlastnho ja. Hadajme to, km to nenjdeme a prosme km nedostaneme. Ve n Otec nm ned kame ak budeme prosi o rybu. Ve vieme, ak m n Otec charakter a u vieme, e sm seba neme zaprie.

Polome si teraz ale druh otzku. o my ponkame alebo lepie povedan chceme ponknu nespasenm uom na tchto interntoch? o je obsahom nho posolstva pre nich? o im nesieme? Aj tentoraz sa musme pozrie do Biblie, jedinej autority pre nau vieru. Pozrieme sa najprv, preo priiel Jei zomrie na tto zem. Odpove nachdzame v Matovi 1:21: A porod syna a nazve jeho meno JEI, lebo on zachrni svoj ud od ich hriechov. Biblick text je jasn a zrozumiten. Boh Syn, Jei na narod ako syn loveka v udskom tele, teda ven Hospodin sa stane skutonm lovekom. Mohli by sme ete dlho hovori o tom, ako tento ver jednoznane dokazuje, e Jei je Hospodin, ktor sa stal lovekom ale toto nie je tentoraz naim cieom. Tentoraz ns nezaujma ani tak ako priiel ale skr preo a s akm cieom prichdza. Jei prichdza riei skuton problm loveka a to je hriech. Vetky ostatn problmy s poda Biblie u len nejakou priamou alebo nepriamou formou nsledku tohto hlavnho problmu a teda hriechu. Tu si musme niekoko vec vysvetli a ma v nich plne jasno. Videli sme, e Jei priiel vyslobodi svoj ud od hriechu. Bodka. Ni viac a ni menej. Pozrime sa teraz do knihy Skutkov na ivot prvej cirkvi, kde vo veri 10:43 tame: Jemu vydvaj svedoctvo vetci proroci, e odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno kad, kto ver v neho. Tu vidme Petra ako prichdza do domu pohana Kornelia a zvestuje mu evanjelium. A teraz pozor. o Peter ponka Korneliovi? o je obsahom evanjelia zvestovanho apotolom Petrom? Je to to, e ak Kornelius uver v Jeia tak zska vyrieenie vetkch svojch problmov, alebo najkrajiu manelku, alebo lepie spoloensk postavenie? Vbec nie. Peter ponka jednu a iba jednu vec. Odpustenie hriechov. Ni viac a ni menej. A my nemme prvo a nesmieme uom ponka nieo in. S na to dve zsadne dvody. Ten prv je, e iadny v dar ako odpustenie hriechov ani neexistuje, take ponknu nieo in (napr. e Boh danmu mldencovi vrti vzah s dievaom, ktor ho opustilo alebo e Pn mu zabezpe byt, aby sa skoro mohol odsahova od rodiov.) znamen vdy ponknu menej ne to, o ponka Pn. ia toto je to, o sa dnes na Slovensku v cirkvi tak asto ponka. Lene Biblia ni tak nespomna a my musme poslcha Boie Slovo vo vetkom. A ten druh dovd je, e to nebude pravda a my budeme uom klama. Sptam sa a teraz otzku. Od kedy si Boie diea, bol si vdy astn()? e, nie. M aj teraz problmy a zpasy? e, no. Teda, nemme uom ponknu nieo, o im Boh neponka. Nae svedectvo mus by pravdiv. Samozrejme, e toto pravidlo m svoje vnimky a e Pn ns me v jednotlivch prpadoch vies a ukza nm ako k uom pristpi. To vak ni nemen na tom, e kresania s udia jednej ponuky. Ponkaj len jednu vec. Odpustenie hriechov. Teraz ma prosm sprvne chpte. i je Boh obmedzen? Vbec nie. i Bh neme urobi v ivotoch tchto ud vetky tieto zzraky? Urite no. Ale urob to poda svojich podmienok a vtedy, ke sa sm rozhodne. A ak sa tak rozhodne tak nm to d zretene vedie a my budeme vedie, e prve teraz a prve tam a tam bude na to prleitos. o je teda poda Biblie evanjelium? Odpove nachdzame v 1 Kor 15:1-5: A oznamujem vm, bratia, evanjelium, ktor som vm zvestoval, ktor ste aj prijali, v ktorom aj stojte, skrze ktor i spasen bvate, ak drte v pamti, jakm slovom a v akom smysle som vm ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvm som vm vydal, o som aj prijal, e Kristus zomrel za nae hriechy poda psem a e bol pochovan a e v tret de vstal z mtvych poda psem a e sa ukzal Kfaovi, potom dvanstim... Toto je Biblick evanjelium a to je aj to, o my budeme zvestova. Vetko ostatn s udsk prdavky. Biblia je v plne jednoduch a priama, ke hovor o evanjeliu. Ptam sa? Me Boh tchto ud uzdravi na tele? Me. Toho koho bude chcie a kedy bude chcie. A my mme oakva, e Boh bude kona vetky tieto veci. Nae evanjelium je ale to z 1 Kor 15. Ptam sa, ponka Kristus ivot? Zaiste, ve povedal v Jnovi 14:6: A Jei mu povedal: Ja som cesta i pravda i ivot; nikto neprijde k Otcovi, len skrze ma. Ale ak je ten ivot, ktor ponka Jei? Znmy americk kazate A.W.Tozer hovor: My, o keme evanjelium nesmieme o sebe zma ako o pracovnkoch pre vzah s verejnosou, ktor s poslan ustanovi dobr vzahy medzi Kristom a svetom. Nesmieme si sami seba predstavova ako tch, ktor s poveren urobi Krista prijatenho pre vek podnikanie, spravodajstvo, svet portu alebo modern vzdelanie. Nie sme diplomati ale proroci a nae posolstvo nie je kompromis ale ultimtum. Boh ponka ivot, ale to nie je vylepen star ivot. ivot, ktor On ponka je ivot skrze smr. Tento ivot vdy stoj z druhej strany kra. Kad kto si ho chce privlastni mus najrv prejs popod trstenicu. Mus sa zrieknu samho seba a shlasi s Bom spravodlivm vrokom proti nemu... Nech tak lovek nahad dohadovanie sa s Bohom ale nech radej had ako skloni svoju hlavu pred zsahom prsnej Boej nebosti a vyzn, e je hodn smrti. Ke takto urob, nech sa potom uprene zahad v jednoduchej dvere na vzkriesenho Spasitea a od Neho prde ivot a optovn narodenie a oistenie a moc. Kr, ktor ukonil pozemsk ivot Jeia Krista urob koniec aj hrienikovi; a moc ktor vzkriesila Krista z mtvych teraz pozdvihne aj jeho k novmu ivotu spolu s Kristom. (A.W.Tozer: Star a nov kr힓, pvodn nzov The Old Cross and the New)

Majme v tomto plne jasno. Nae posolstvo je posolstvo o kri a mus vdy takm aj zosta. Nech sa na neho potom pozerme z ktorejkovek strany, mus to by vdy posolstvo o kri. Musme si vedome zaumieni to, o urobil Pavol, ke priiel prvkrt do Korintu. O tejto jeho sksenosti tame v 1 Kor 2:2: Lebo som nebol usdil vedie nieo in medzi vami krome Jeia Krista, a toho ukriovanho. Musme by vemi dsledn v tom, o je obsahom nho posolstva a musme uom poveda cel pravdu. Pravdu o tom, e hne ako sa rozhodn pre Jeia, tak ber na seba svoj kr, aby nasledovali svojho Pna a aby sa mu podobali vo vetkom. Umieraj sebe a svojmu ja, aby mohli i tomu, ktor za nich umrel. Nech nm Pn dva milos zvestova cel radu Boiu. V tejto svislosti je tu ale ete jedna dleit vec. Evanjelium je viac ako slov. Vlastne, ak s to len slov, potom je naa nmaha zvestova presne to, o zvestovali apotoli, mrna. Opakujem ete raz, evanjelium je nieo in ako len slov. V 1. Tesalonickm tame: Lebo nae evanjelium, ktor sme vm zvestovali, nezlealo iba v slove, ale aj v moci a v Svtom Duchu a v mnohej istote, jako viete, jak sme boli medzi vami pre vs. (1 Tes 1:5) Dozvedme sa, e evanjelium nie je len v slove, ale aj v moci a Svtom Duchu. Ach, ako vemi toto potrebujeme chpa. Je tu nieo, o musme urobi my. Verne a presne zvestova cel evanjelium. Ke toto vykonme musme poveda: Neuiton sluhovia sme; uinili sme, o sme boli povinn uini. (Luk 17:10) A potom musme na kolench a v ndeji aka, e Boh navtvi toto miesto. no, e On sm zostpi a vyleje svojho Ducha na tieto internty. Len On sm me usvedi ud z hriechu, len On sm ich me pritiahnu k sebe, lebo On sm me hrienikov ospravedlni z viery a zo zkazench ud uini nov stvorenie. Nikto z ns to nedoke. Toto patr len do psobnosti nekonenho Boha. Mu zvestujeme evanjelium a Hospodin zachrauje loveka a dva sa mu znovu narodi. Tak ako budeme chodi po chodbch a hovori s udmi na lavikch, oakvajme, e Boh bude s nami, oakvajme, e On sm bude mocne a inne psobi, e On sm sa bude oslavova, aby udia poznali, e len On je Boh a in u nie je. A ako sa my budeme umenova, n Pn bude rs, aby bol zveleben a prv vo vetkom. Ve toto je jeho cieom: Ktor je obrazom neviditenho Boha, prvoroden vetkho stvorenstva; lebo v om je stvoren vetko, vetko, o je v nebesiach i o je na zemi, viditen i neviditen, bu trny bu panstv bu knieatstv bu vrchnosti, to vetko je stvoren skrze neho a cieom neho, a on je predo vetkm, a vetko v om povstalo a stoj, a on je hlavou tela, cirkvi, ktor je poiatkom, prvorodenm z mtvych, aby on bol vo vetkom prv. (Kol 1:15-18) Prv me by len jeden a Boh ned svoju slvu nikomu inmu. A toto je naa ndej, e tak ako my budeme zvestova evanjelium tak Boh kvli sebe sammu bude kona zzraky. Ak? Zzrak odpustenia hriechov, zzrak vykpenia, zzrak novho stvorenia, zzrak znovuzrodenia. Len On sm to me. Potrebuje ns k tomu? Urite nie, ve Hospodin ni nepotrebuje, lebo ina by nebol Bohom. Chce si ns poui? Urite no. Tak sa pokorme a chcime by nim, aby On mohol by vetko vo vetkom. Jemu patr chvla a slva a es. Prinesme mu seba ako nehodn ndoby, ktor chc by naplnen jeho prtomnosou. Tme hadie ako jednoduch deti viery na jeho slvu. Pred jeho tvrou sa nastime a v jeho pravici njdeme rozko. Nech je poehnan meno nho Boha na veky vekov.

Nech Vs Pn prevemi poehn......

Aktualizované: 2001-11-30