Biblická knižnica » Autori » John Piper »
 
Zarovnať doľava Zarovnať nastred Zarovnať doprava Zarovnať do bloku Zmeniť typ písma na 'serif' Zmeniť farbu písma nadpisov Zmeniť farbu pozadia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ako pomôcť vašim ľuďom, aby sa viac nasýtili Bohom

John Piper
7. februr, 1996
 1. Miluj Boha celm svojm srdcom a duou a mysou a silou v prtomnosti inch ud. Je to nkazliv.
 2. Miluj inch ud z moci Boej milosti. To znamen, uk im ndheru Krista v Jeho lske ku nim, tm ako ich ty miluje.
 3. Rozprvaj prbehy o tch uoch , ktor boli oaren Boou krsou a slvou. Zd sa, e pravdiv rozprvania udskch sksenost s Boou hodnotou psobia vemi prebdzajco.
 4. Opisuj Boiu hodnotu jeho poklad tedrmi slovami.
 5. U ud ako sa modli za premenenie ich vlastnch sdc to znamen, u ich ako sa modli so almistom, Naklo moje srdce ku svojim svedoctvm a nie k lakomstvu! (alm 119:36)
 6. Daj uom vzor ako hlboko rozjma a uvaova nad Bom Slovom. Vina ud nevie ako zobra slovo alebo frzu alebo vetu z Psem, naui sa ju naspam a znova a znova ju vyahova v ich mysliach, pozera sa na u z rozlinch strn a pta sa o nej vea otzok, aplikova ju na rzne strnky ich ivotov a rozma o analgich ku nej. Ale je to prve uprostred takchto vah, kedy ava z ovocia zana tiec dole a zobdza chuov pohriky due.
 7. Uk uom ako njs a privlastni si konkrtne a pecifick Biblick zasbenia. Ke Pavol hovor v liste Rimanom 15:13, A Bh ndeje nech vs napln kadou radosou a pokojom vo veren..., tak ukazuje na to, e rados a pokoj povstvaj vtedy, ke verme Bom drahocennm a vekm zasbeniam. A tak udia potrebuj viac a konkrtnejie hada zasbenia a potom ich dra vo svojich mysliach a prebva na nich ako prechdzaj celm dom.
 8. Modli sa za ud, aby ich srdcia boli obmken a uinen nenmi a viac vnmavmi na Kristovu krsu.
 9. Pom tvojim uom vypn televzor. Len mlo vec v naej kultre ubja ducha viac ne televzia. Dokonca aj tie takzvan dobr programy s z vekej asti banlne a s nzkou rovou a s vemi aleko od toho, aby pestovali bohat a hlbok schopnos tei sa z Boha. A ke ku tomu pridme t kopu sugestvnej reklamy, ktor doprevdza prakticky kad program, vbec sa neudujem, e tak vea z naich vyznvajcich kresanov je duchovne neschopnch preva vysok mylienky a hlbok emcie.
 10. Privdzaj ud ku ivotopisom ud, v ktorch strede je Boh. Zpasy a vhry kresanov, ktor poznali slvu a vekos Boha s vemi pozvajce a psobia zobudenie.
 11. Ukazuj uom ako presva ich rados z prirodzench vec na rados z Boha. Tu je to, o pod tm myslm. Dokonca aj ten lovek, o je na pohad plne bez radosti, zd sa, m niekoko vec v jeho ivote, ktor ho robia astnm. Me to by jeho rodina. Me to by non obloha v lese. Me to by rybrenie. Pom tvojim uom urobi presun toti zobra t osnovu hudby v ich duiach, ktor sa nazva rados a presahova ju z prirodzenho do nadprirodzenho cez skutok viery v Boha, toho, ktor stvoril rodinu alebo veern oblohu alebo rybrenie. Pom im vidie, e vetky veci, ktor ich naozaj teia v tomto svete a ktor zobdzaj rozkoe v ich srdciach s Boie dary a s odrazom jeho charakteru a jeho dobroty. Ak s schopn tei sa z prirodzench vec, potom z milosti Svtho Ducha mu by uschopnen presun tieto radosti do vyej tniny a takto objavi rados v Bohu.
 12. Volaj ud ku vyznaniu a odrieknutiu ruinujcich hriechov, ktor spsobuj, e sa ctia nepravdivo a blokuj skuton nklonnos k Bohu.
 13. Vyuuj ich o nevyhnutnosti a cene utrpenia v ivote kresana a ako senie nie je hodn, aby bolo prirovnan ku slve, ktor ma by zjaven.

Toto s niektor z vec, ktor mu pomc tvojm uom.

Sm zisujem, e najviac uiton vec je tto, pozorova svoju vlastn duu a zisova, o je to, o v nej psob teenie z Boha a potom sa o to podeli s ostatnmi.

Nech je na tebe vea poehnania ako bude vykonva tto lohu prodnho asistenta privies rados z Boha k narodeniu v tvojom spoloenstve.

Aktualizované: 2001-11-29