Biblická knižnica » Autori » John Piper »
 
Zarovnať doľava Zarovnať nastred Zarovnať doprava Zarovnať do bloku Zmeniť typ písma na 'serif' Zmeniť farbu písma nadpisov Zmeniť farbu pozadia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

„Káž slovo“ (2 Timoteovi 3:16–4:4)

John Piper

Obsah:

         vod
         Posolstvo je adresovan hlavne pastorom

4. februr, 1996 - Kzan pri prleitosti intalcie pastorov

vod

Som viac pocten a viac astn, e som teraz v tejto lohe, ne si vina ud doke predstavi. Som pocten, pretoe to, kvli omu sme tu, je dleitejie ne uvedenie starostu alebo ttnika do radu. O chvu uvidte preo. Som astn, pretoe milujem as na najdleitejch veciach na svete.

Pvodne som zamal kza dve posolstv v tejto jednej kzni, jedno pre pastorov a jedno pre zhromadenie. Ale zostal as len na jedno. A tak mi dovote aspo citova text z toho posolstva, ktor dnes nebude. Na konci podobenstva o tvorakej pde, kde vidme tyri rzne spsoby ako prija Slovo Boie, ale len jedin cesta, ktor prinesie ovocie a vedie do ivota, Jei hovor (v Lukovi 8:18), Tedy hate, jako ujete, lebo kto m, tomu bude dan; a kto nem, od toho bude odat aj to, o om sa domnieva, e to m. A tak nech je toto jednoduch slovo napomenutia pre ns vetkch, aby sme dvali pozor na to, ako dnes popoludn povame . A ke budete pova moje posolstvo pre pastorov, popremajte, o to znamen pomc im v tejto lohe a odpoveda takm spsobom, ako to chce Jei.

Posolstvo je adresovan hlavne pastorom

Najprv si pretajme text z 2. Timoteovi 3:16 4:4 (Rohek). Pamtajte na to, e v pvodnom texte sa nenachdzali rozdelenia na kapitoly a vere. Boli pridan a neskr, aby nm pomohli poveda uom z ktorho miesta tame.

16 Kad psmo, vdchnut Bohom, je aj uiton na vynauovanie, karhanie, naprvanie, na vchovn kznenie v spravedlivosti, 17 aby bol lovek Bo dokonal, ku kadmu dobrmu skutku pripraven. 4:1 Tedy ja osvedujem pred Bohom a pred Pnom Jeiom Kristom, ktor m sdi ivch i mtvych za svojho prchodu a za svojho krovstva: 2 K slovo, pristupuj v prav i neprav as, karhaj, tresci, napomnaj s celou zhovievavosou a s uenm. 3 Lebo bude as, ke neznes zdravho uenia, ale poda vlastnch iadost bud si hromadi uiteov, lebo ich bud svrbie ui, 4 a odvrtia ui od pravdy a obrtia sa k bjkam.

[Pastor], posolstvo k tebe je vemi jednoduch a vemi chlostiv. Je to 2. Timoteovi 4:2. K slovo. Oznaujem ho za chlostiv, pretoe tu stle je pokuenie robi in veci namiesto tohto. S aj IN veci, ktor treba kona v slube, ako nm ukazuj tieto listy Timoteovi. A my ich musme robi, aby sme boli njden ako vern. Ale iadna z nich nie je opisovan a prikazovan tak vne a mocne ako toto jednoduch napomenutie od apotola: K slovo.

Vimnite si p vec v tomto jednom veri, ktor zosiluj tento prkaz:

  1. Tedy ja osvedujem
  2. pred Bohom;
  3. a pred Pnom Jeiom Kristom (obaja Otec aj Syn maj vek zujem o tto zleitos);
  4. ktor m sdi ivch i mtvych (zleitos je poven a ku ivotu a smrti a za hranicu ivota a smrti ku poslednmu sdu toto je dvod, preo to, o tu robme je dleitejie ne uvedenie starostu alebo ttnika do radu. Pastor je povolan k tomu, aby jednal s vm okruhom ne len ivot a smr s Kristovm poslednm sdom a tm, o sa stane s tmto zhromadenm nielen v jeho pozemskom stave, ale o to viac v jeho stave vo venosti);
  5. za svojho prchodu a za svojho krovstva ... --- to teda znamen, Ja a zavzujem....prchodom a krovstvom Krista. Toto je podivuhodn posilnenie tohto prkazu. To mus znamena, e sluba kzania m vea spolonho s tm, o sa stane pri zjaven Kristovej slvy. Pri tomto zjaven ty, [pastor], vyd et. Bol si vern tomuto prkazu? A v tom istom ase bude sden aj zbor: ako si reagoval? Bol si ako udia vo veroch 3-4? Niektor neznes zdravho uenia, ale poda vlastnch iadost bud si hromadi uiteov, lebo ich bud svrbie ui, 4 a odvrtia ui od pravdy a obrtia sa k bjkam. Toto je to, o zjavenie Krista a jeho krovstva odhal.

A tak preto hovorm, e tento prkaz je vemi naliehav. Pavol si uvedomuje, e existuje mnoho vyruen a vea prekok a takisto aj vek mnostvo pokuen urobi toto zdanlivo menej dleitm, ne to naozaj je. A kvli tomu prichdza k tomuto prkazu cestou piatich vodnch zosilovaov. A potom povie, K SLOVO. A tak toto je moje posolstvo ku vm. Kte slovo.

Aby sme mohli rozbali tento prkaz, najprv sa optame, o je to Slovo a potom, o to znamen kza ho.

o je Slovo? V bezprostrednom kontexte meme vidie dva oporn body.

Najprv v 2. Timoteovi 3:16-17, Kad psmo, vdchnut Bohom, je aj uiton na vynauovanie, karhanie, naprvanie, na vchovn kznenie v spravedlivosti, aby bol lovek Bo dokonal, ku kadmu dobrmu skutku pripraven. Hne po tomto nasleduje prkaz, Zavzujem a kza Slovo. A tak je primeran poveda, e Slovo, ktor m by kzan, je na prvom mieste Psmo, na ktorom vyrstol Timoteus a to je Star zmluva. Ke ke, tak k inpirovan Psma. Slovo z 4:2 s Bohom inpirovan Psma z 3:16.

Nezabudnite na jednoduch skutonos, e slovo Psma znamen jednoducho psomnos alebo list. To znamen, e Boie Slovo k nm prilo v psanej podobe v knihe. o znamen, e tvoja prprava na kzanie bude z vekej asti prca s knihou. Mus njs svoju kze v knihe. Nesmie to by mtva kze. Nesmie to by knin kze. Ale mus by odvoden z knihy. Vern knihe. Knihou nasten. Knihou vyven. Mus by dan od Ducha, Duchom stvrnen, Duchom uchvten a Duchom podan. Ale je to Duch, ktor inpiroval knihu a vzna sa nad knihou a ije preto, aby vyvil Krista tejto knihy. A tak k Slovo, [pastor], to je, k knihu.

Druh oporn bod, ktor meme vidie vo vzahu ku Slovu v tchto veroch, sa nachdza v 2. Timoteovi 4:3m, ktor uvdza prinu pre kzanie slova: K Slovo, LEBO bude as, ke neznes zdravho uenia. A tak Slovo, ktor m by kzan, je zdrav uenie.

Na o sa ale vzahuje toto zdrav uenie? Druh list Timoteovi 1:13 nm dva odpove: Za vzor zdravch slov maj tie, ktor si poul odo ma. Zdrav uenie v 2. Timoteovi 4:3 za vzahuje na vzor zdravch slov, ktor apotol Pavol odovzdal Timoteovi. Za vzor zdravch slov maj tie, ktor si poul odo ma.

Vimnite si dve veci: slovo vzor alebo prklad a frzu odo ma.

Existuje teda vzor alebo tandard zdravho uenia. To znamen, e v ranej cirkvi bol rozvjajci sa systm pevnch doktrn (alebo uenia) pod dohadom apotolov, ktor bol dsledne odovzdvan od zboru do zboru. To je to, na o sa odkazuje odo ma vo veri 1:13. Pavol odovzdal svoj autoritatvny vzor pravdy.

Aby som to povedal ete jednoduchie, tto vzorka zdravch slov alebo zdrav uenie je to, o je zaznamenan v Novej zmluve. Prve tak ako v Starej zmluve sme potrebovali , aby bola apotolsk doktrna zapsan a takto bola ochrnen pred poruenm teda, aby bola zachovan a udran ako zdrav.

A takto je odpove na nau otzku to, e Slovo s spisy Starej zmluvy a spisy Novej zmluvy. Boie slovo pre teba dnes veer je K slovo. Teda, k psma Starej a Novej zmluvy. Poznaj tto knihu. Urob tto knihu hlavnm miestom, kde bude prebva tvoja myse. Pri kadej otzke sa ptaj, o hovor Biblia? Rozjmaj nad touto knihou dom aj nocou. Zober slovo dan Jozuovi (1:8) za svoje vlastn: Neuhne tto kniha zkona od tvojich st, ale bude rozma o nej vodne i vnoci, aby si ostrhal a inil vetko poda vetkho toho, o je napsan v nej, lebo vtedy sa ti podar tvoja cesta, a vtedy bude robi mdre a rozumne.

Teraz sa ale ptame, preo Pavel hovor, e toto slovo treba KZA? A nie len ho vyuova. Nie len ho ta. Nie len sa s nm zdiea. Nie len sa ho ui naspam. Ale ho kza. o to teda znamen? A preo je to a tak dleit, e tento prkaz predchdza p zosilujcich frz?

Kzanie (kerusson) je in ako uenie. V 2. Timoteovi 1:10-11, Pavol hovor, Kristus, ktor zahladil smr a vyviedol na svetlo ivot a neporuitenos skrze evanjelium, cieom ktorho som ja ustanoven za kazatea a apotola a za uitea. Teda, bol som ustanoven na tri lohy: hlsa alebo oznamova Pravdu ako kazate, zostavi, uchova a prenies autoritatvny vzor Pravdy ako apotol a vysvetova a aplikova tto Pravdu ako uite.

A tak kzanie nie je len vysvetovanie alebo uenie. Kzanie je ohlasovanie. Kzanie je to, o rob mestsk vyvolva, ke kr vyd nejak sprvu.

Zhromad okolo seba skupinu ud a povie: Poujte, poujte, nech je vm to dnes znme, e z krovskho rozhodnutia jeho vzneenosti, kr udelil odteraz tomuto mestu ttnu rotu so sto vojakmi, ktor vs bud chrni pred bandami vzbrencov, ktor drancuj krovch poddanch.

A medzi umi zaznej pokriky radosti. (To s tie Amen v zhromaden.)

A alej pokrauje, Nech je vm ete znme, e nklady na tto ochranu nebud hraden z dan, ale pre dobrotivos kra z jeho krovskho pokladu!

Znova ovcie! (Amen!)

A ete vm kr chce da vedie , e vs miluje ako tch, ktor patria jemu a pouije vetku svoju skvel mdros a moc, aby vs ochrnil a naplnil vae potreby.

A znova zvolania radosti. (Amen! Amen!)

A na zver ete cezo ma posiela svoje krovsk poehnanie. Nech je poehnan ud, ktor m ndej vo svojom krovi!!

Jasot.(Amen!)

Kzanie je viac ako vyuovanie. Je to jasanie v slove. K slovo, znamen jasaj nad slovom. Toti, oznm ho a te sa v om. Rozprvaj ho ako ndhern novinku. Hovor ho zo srdca, ktor je pohnut tm slovom.

S dve priny, kvli ktorm je prve tento druh hovorenia v cirkvi tak vemi podstatn. T prv je, e samotn tma je nekonene dleit. Nie je iadna in organizcia na zemi, ktor sa zaober zleitosami venho ivota a venej smrti otzkami o Bohu a jeho Synovi a jeho Duchu, skutonosami spasenia a sdu, zleitosami ivota, ktor sa Bohu pi alebo nepi. In povedan, iadna in skupina ud na zemi, okrem cirkvi, sa nestretva pravidelne, aby hovorila o tchto tak nesmierne dleitch skutonostiach. To znamen, e existuje forma rei, ktor je vhodn ako sas takhoto stretnutia a ktor sa hod ku vekosti tejto pravdy konkrtne kzanie. A tak prv prina pre kzanie je t, e povaha Pravdy vol po nieom vom ne len po obyajnom vysvetlen alebo diskusii alebo konverzcii.

Druh dvod preo je kzanie tak ivotne dleit je ten, e nae srdcia dychtia po tom, aby Pravda ku nm prila takm spsobom, ktor vyvi hodnotu pravdy. Inak povedan, nielen e samotn majesttnos pravdy vol po prectenom ohlasovan a vnivom jasan v nej, ale ete aj nae srdcia po tom tia. Nae srdcia nebud potiahnut do uctievania, ak niekto len rozober a analyzuje hodnotu a slvu Boha, ale neples v nej pred naimi oami. Nae srdcia tia po naozajstnom kzan. Niektor z ns ani len netuia, e toto je to, o nm chba. Prve tak ako deti, ktor vyrstli v domoch, kde otec a mama nikdy nad nim neprejavili rados. Nikdy sa neradovali, ni nechvlili a ani slovne neohodnotili a neocenili. Vdycky boli monotnni a bez nadenia (vnimka bola, len ke sa nahnevali). Nikdy by ste nemohli poveda, i ich nieo naozaj pohlo pozitvne a hlboko. A tak tieto deti vyrstli ani len nevediac, o o prichdzaj. A prve takto s na tom mnoh udia v cirkvi, ktor nikdy neochutnali skuton kzanie.

Boh existuje, aby bol uctievan aby bol obdivovan a cenen, aby bol objektom tby a aby bol chvlen. A preto je aj Boie slovo napsan predovetkm na to, aby spsobilo uctievanie. To znamen, e ak sa s tmto slovom zaobchdza ako s receptom alebo manulom na opravu, tak je nesprvne pouit. A udia bud trpie. Boia pravda penlivo iada, aby bola uchopen s jasotom. A nae srdcia po tom dychtia a potrebuj to. Nieo v ns zana hyn, ke vzcne a nekonene drah skutonosti s uchopen bez pocitov a slov asu a radosti. To znamen, e cirkev zana zomiera tam, kde nie je kzanie.

Ale to samozrejme vyaduje nieo pevn. Aby si cenil Pravdu, miloval Pravdu a mal ve pre Pravdu a mohol sa tei z Pravdy, mus najprv pravdu pozna. A tak nesta len poveda, e kzanie je jasanie. Musme tie doda, e je to vykladajce jasanie. Je to radovanie sa v Pravde Boieho Slova. A to jasanie je presne v miere ku pravde, ktor je oznmen.

V 2.Timoteovi 2:15 Pavol vrav Timoteovi, Usiluj sa, aby si seba predstavil dokzanho Bohu, robotnka, ktormu sa netreba hanbi, ktor kroj slovo pravdy, jako sa patr. Toto tie patr ku kzaniu. Kza znamen sprvne zaobchdza so slovom pravdy. Inmi slovami to znamen, e nikdy nesmie prekrti alebo zneui Slovo preto, aby si zskal emocionlnu reakciu zo strany ud. Kzanie nie je jasanie bez vkladu slova. Kzanie nie je ani vklad slova bez jasania. Jeden omyl odsekva hlavu. Druh vytrhva srdce. V obidvoch prpadoch obe zomiera. Bez srdca. Alebo bez hlavy. Si mtvy. A tak je to s kzanm. A potom u netreba vea asu, aby zomrel aj zbor.

A tak Pnovo prikzanie je: K slovo. Usmerni svoju hlavu (vklad) a udruj svoje srdce iv (jasanie). Zaobchdzaj s drahm ijcim Bom Slovom starostlivo. A prichdzaj do svojej kazatene tde za tdom, aby si slil jasajcim vkladom. Nepree to s jasanm v Slove. A ani to nepodce s jasanm nad Slovom. V Slove je tak vea slvy, e nepotrebuje pridva ni umel. Len ho jedz, a km tvoje srdce nie je hlboko a plne uspokojen a priprav tento ist stl pre svojich ud.

Martin Luther bol jeden z vekch kazateov vetkch ias. On vysvetoval potrebu po kzan takto:

Pretoe herzie ohrozovali iv apotolsk posolstvo, muselo by zapsan do knihy, aby bolo ochrnen pred falzifikciou. Kzanie obracia nasp tento proces zachovania a dovouje Psmam minulosti sta sa zvesou pre prtomnos... Evanjelium bolo uloen na neiv papier, sviee slov ho vak mu znova premeni na radostn sprvu.[1]

Psma transformovan na radostn zves toto sa stane poas jasajceho vkladu. [Pastor], ak Pn bude chcie, je pred tebou mnoho rokov a vea skok. Bude mnohmi spsobmi pokan ods od kzania. Satan ti bude klama, hovoriac, e to nie je vek vec. Alebo, e by si mohol seba samho odovzda nieomu vznamnejiemu. Ale ke tak nieo nastane, cho nasp do 2. Timoteovi 4:1-2 a povaj apotola. Tedy ja osvedujem pred Bohom a pred Pnom Jeiom Kristom, ktor m sdi ivch i mtvych za svojho prchodu a za svojho krovstva: K slovo.

Potom sa postav a spolu s Martinom Lutherom povie, Ak by som sa dnes mohol sta krom alebo cisrom, nevzdal by som sa svojho radu kazatea.[2]


[1] Heiko A. Oberman, Luther: lovek medzi Bohom a diablom, prel. Eileen Walliser-Schwarzbart, (New York: Doubleday, 1992, orig. 1982), str. 174f.

[2] Meuser, Fred W., Luther ako kazate, (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1983), str. 39.

Aktualizované: 2001-11-30