Biblická knižnica » Autori » John Piper »
 
Zarovnať doľava Zarovnať nastred Zarovnať doprava Zarovnať do bloku Zmeniť typ písma na 'serif' Zmeniť farbu písma nadpisov Zmeniť farbu pozadia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

O Rimanom 7 - Zákon

John Piper

  • Vetko, o kedy Psmo povie o ospravedlnen, spasen, vtelen, zchrane, odpusten, milosti, vykpen, zstupnej smrti, treste, venej smrti i sde, zakadm vychdza z jednho predpokladu: existuje zkon.
  • iadny zkon, iadne prestpenie zkona; iadne prestpenie zkona, iadna vina; iadna vina, iadny sd; iadny sd, iadny sudca; iadny sudca, iadne ospravedlnenie a iadna potreba vtelenia alebo ukriovania. Cel opravdivos a cel slva vykpenia vis na existencii a znamenitosti zkona.
  • Zkon nm hovor, e nae vlastn tby nie s meradlom toho, o je sprvne a o chybn. Nae vlastn tby nemu zmera, o je dobr a o zl. Nae vlastn tby nemu rozhodn o tom, o je pravda a o lo. Prichdza k nm zkon a hovor: mimo vs ud a nad vami existuje tandard, tm tandardom je Boh a jeho zjaven va. Boh je mierou toho, o je dobr a o zl, sprvne a chybn. Boh rozhoduje o tom, o je pravda a o klamstvo.
  • Aktualizované: 2003-06-12