Biblická knižnica »
 
Kometáre na stiahnutie:


Tonda Uhlíř - komentáre - Nový zákon

V tejto sekcii nájdete zbierku komentárov ku SZ a NZ biblickým knihám od českého kresťana Tondu Uhlířa, ktorého sme si ako kresťana veľmi vážili. Tieto komentáre nemajú exegetickú povahu ani sa neopierajú o nejaký štandardný hermeneutický rámec, čo určuje rozsah a druh ich použitia. Skôr sú to zamyslenia a aplikácie biblických textov, prameniace zo srdca človeka, ktorý hlboko miloval Boha a hľadal ho. Tonda Uhlíř počas svojho života neobjavil päť bobov kalvinizmu a reformovanú teológiu, komentáre sú napísané z arminiánskeho pohľadu na plán spasenia. I napriek tejto výhrade komentáre na našej stránke zverejňujeme, keďže predstavujú hodnotný biblický materiál, ktorý mnohým ľuďom poslúžil a pomohol v spoznávaní Krista a jeho slávy.
Úvod
Matúš
Marek
Lukáš
Ján
Skutky
Rimanom
1.Korintským
2.Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Kolosenským
1.Tesalonickým
2.Tesalonickým
1.Timoteovi
2.Timoteovi
Títovi
Filemonovi
Židom
Jakubov
1.Petrov
2.Petrov
1.Jánov
2.Jánov
3.Jánov
Júdov
Zjavenie

Tonda Uhlíř - komentáre - Starý zákon


Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Józua
Sudcov
Rút
1.Samuelova
2.Samuelova
1.Kráľov
2.Kráľov
1.Kronická
2.Kronická
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Jób
Žalmy
Príslovia
Kazateľ
Veľpieseň
Izaiáš
Jeremiáš
Žalospevy
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Joel
Ámos
Abdiáš
Jonáš
Micheáš
Nahum
Abakuk
Sofoniáš
Aggeus
Zachariáš
Malachiáš

Tonda Uhlíř - ostatné komentáre


New Age
Osamělý Spasitel
Jak budeš jednou umírat, Křesťane?
Homo curiosus
Porozumět Slovu
Jidáš Iškariotský
Islám
Jistota
Kterou ?
Moudrost
Jediná cesta
Kdo odvalil ten kámen? (1.část)
Kdo odvalil ten kámen? (2.část)
Náboženství versus Křesťanství
Spása je zadarmo !
Zlý sen