Biblická knižnica » Denné zamyslenia » Charles H. Spurgeon: Klenotnica viery
 

Od každého hriechu

On zachráni svoj ľud z ich hriechov (Matúš 1:21)
Pane, zachráň ma z mojich hriechov. Som povzbudený sa takto modliť v mene Ježiš. Zachráň ma od mojich minulých hriechov, aby ma ich rúcho nedržalo v zajatí. Zachráň ma od mojich hriechov, s ktorými som sa narodil, aby som im vo svojej vlastnej slabosti nebol otrokom. Zachráň ma od hriechov, ktoré sú ustavične pred mojimi očami, aby som sa ich neprestal desiť. Zachráň ma zo skrytých hriechov, hriechov, ktoré som si neuvedomil pre nedostatok svetla. Zachráň ma od náhlych a nepredvídaných hriechov: nenechaj ma, aby ma moje nohy odniesli do zhonu pokušenia. Zachráň ma, Pane, od každého jedného hriechu. Nech nepanuje nado mnou nijaká neprávosť.
Len Ty sám to smieš učiniť. Nedokážem zlomiť svoje vlastné reťaze, či skoliť mojich protivníkov. Ty poznáš pokušenie, lebo Ty sám si bol pokúšaný. Ty vieš, čo je hriech, lebo Ty sám si strpel jeho ťarchu. Ty vieš, ako mi pomôcť v hodine boja. Ty ma môžeš zachrániť od toho, aby som zhrešil, ako i keď som už zhrešil. Tak je to zasľúbené, že Ty tak učiníš vo svojom mene. A ja sa modlím, kiež tento deň to slovo potvrdí. Nevydaj ma ceste tvrdosti alebo pýchy, či malomyseľnosti alebo akejkoľvek podoby zla, ale uchovaj si ma pre svätosť v živote, aby takto smelo byť hojne pri mne oslávené meno Ježiš.