Biblická knižnica » Denné zamyslenia » Michael R. Steedman: Ježiš, vtedy a dnes
 

1. Ježiš, vtedy a dnes, Ján 20:31

"Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a - veriac - aby ste mali život v Jeho mene"
Vitajte v sérii denných zamyslení pod názvom „Ježiš, vtedy a dnes“. Prečo som vybral práve tento názov? Pretože verím, že Ježišov život, dielo a slová boli dôležité nielen v dobe, keď žil na tejto Zemi, ale že majú nesmierny význam aj pre vás a pre mňa dnes. Mojím zámerom nie je vsúvať svoj vlastný výklad do Písma, ale chcem sa pokúsiť jednoducho ukázať, čo táto úžasná kniha učí.
Nová Zmluva Biblie obsahuje štyri evanjeliá: Evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána. Prvé tri z nich – Matúš, Marek a Lukáš – majú veľa spoločného, ale Ján napísal svoje evanjelium neskôr ako ostatní a jeho evanjelium obsahuje veľa jedinečného materiálu. Skôr však, než sa pozrieme na toto evanjelium bližšie, musíme si položiť dve otázky. Po prvé, čo je to evanjelium? A po druhé, kto bol Ján?
Slovo „evanjelium“ znamená jednoducho „dobrá správa“. Pred 2000 rokmi, na palestínskych svahoch, skupina pastierov potichu strážila svoje ovce. Bola noc, a vieme si predstaviť, že museli byť veľmi prekvapení, keď sa im zrazu zjavil anjel a povedal im tieto slová: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán“. Z tohto vyplýva, že toto evanjelium, alebo dobrá správa, ktorú nám Ján prináša, je o Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi sveta.
Teraz k našej druhej otázke: Kto bol Ján? Ján bol jedným z dvanástich učeníkov, alebo apoštolov, ktorých si Ježiš špeciálne vyvolil, aby Mu boli blízki, aby Ho nasledovali, pozorovali a počúvali počas Jeho trojročnej služby, a neskôr aby išli v Jeho mene slúžiť iným. Ján a jeho brat Jakub boli rybármi, keď ich Ježiš oboch povolal, aby išli za Ním. Keď si Ježiš vyvolil týchto dvoch bratov, dal im zaujímavé meno „Boanerges“, čo znamená „synovia hromu“. Podľa tohto sa zdá, že Jakub a Ján sa dokázali rýchlo rozhnevať, čoho príklad môžeme vidieť v Evanjeliu podľa Lukáša. Keď ľudia v určitej dedine neprijali Ježiša, Jakub a Ján chceli privolať na nich oheň, aby ich zničil. Samozrejme, Ježiš to nedovolil.
Ján bol najmladší z dvanástich učeníkov a žil najdlhšie. Keď bol starým mužom, bol prenasledovaný a poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos. Tam mu Boh ukázal v zjavení, čo sa stane so svetom a s cirkvou v budúcnosti. Kniha, ktorú napísal pri tej príležitosti, sa volá Zjavenie Jána a je poslednou knihou v Novej Zmluve. Okrem jeho evanjelia a knihy Zjavenie, Ján napísal tri listy. Všetkých päť z jeho písomností sa nachádza v Novej Zmluve.
Pri veľmi špeciálnych príležitostiach si Ježiš vybral troch z dvanástich učeníkov, aby boli s Ním; boli to Peter, Jakub a Ján. Z príbehu evanjelia je jasné, že Ježiš mal osobitnú lásku a náklonnosť k Jánovi, a v skutočnosti Ján opisuje sám seba ako „učeníka, ktorého Ježiš miloval“. Večer pred Ježišovým ukrižovaním boli všetci učeníci spolu v jednej izbe, ale Ján bol vtedy najbližšie k Ježišovi, s hlavou opretou na Jeho hrudi.
Zostáva však otázka: Prečo Ján napísal svoje evanjelium? On sám nám dáva odpoveď v 20. kapitole, 30. a 31. verši: „Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a - veriac - aby ste mali život v Jeho mene“. Takže Ján nám dáva dva rôzne, aj keď navzájom súvisiace dôvody, prečo napísal pre nás túto knihu. Po prvé, aby sme mohli veriť v Ježiša, ale nie iba ako v dobrého a veľkého muža; on chce, aby sme verili v Ježiša ako Krista, Božieho vyvoleného posla, Božieho Syna, rovného s Otcom v celom Jeho Božstve. Doba, v ktorej Ján žil, nebola až tak veľmi odlišná od tej dnešnej. Vtedy, tak ako dnes, mnohí ľudia neprijímali, že Ježiš bol skutočne Bohom. Preto, ako budeme spolu čítať Jánovo evanjelium, budeme vidieť, ako Ján nepretržite poukazuje na Božský pôvod a Božskú osobu Ježiša. Vieme si predstaviť vhodnejšiu osobu, ktorá by písala o Božstve Ježiša, ako milovaného učeníka Jána, ktorý žil tak blízko Neho?
Druhý dôvod pre napísanie evanjelia, ktorý nám Ján predkladá, je, aby sme mohli mať nový život skrze Ježiša. Keď budeme prechádzať touto knihou, naučíme sa viac o novom živote; čo to presne je a ako ho môžeme prijať. Dúfam, že keď sa budeme pozerať na Ježišov život a slová Jánovými očami, nájdete odpoveď na mnohé z vašich otázok o Ježišovi Kristovi a že aj vy prijmete život v Jeho mene.
Otázky:
1. čo znamená slovo „evanjelium“?
2. Prečo Ján napísal svoje evanjelium?
Copyright ©2006 Michael Steedman. Copyright preklad ©2006 Lýdia Mičietová. Túto stranu si môžete vytlačiť pre osobnú potrebu. Je vyslovene zákazané text používať pre ziskové účely.
Preložené a umiestnené s láskavým povolením autora. Bez riadneho súhlasu autora a prekladateľa nie je dovolené text kopírovať a meniť. V prípade záujmu o tlačenú podobu vo forme brožúry je možné sa obrátiť na http://www.ordo.sk.