Biblická knižnica » Denné zamyslenia » Michael R. Steedman: Ježiš, vtedy a dnes
 

2. Ježiš – Slovo, Ján 1:1 – 3

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.“
Tieto tri úvodné verše nám hovoria niečo zásadné o Ježišovej totožnosti, aj keď meno „Ježiš“ tam vôbec nie je spomenuté. Ján si namiesto toho zvolil hovoriť o ňom ako o „Slove“. Ako vieme, že Ján tu hovorí o Ježišovi? 14. verš 1. kapitoly to objasňuje: „A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.“ „Slovo sa stalo telom“ – toto je jednoznačný odkaz na Ježišovo vtelenie.
Predsa však zostáva otázka: Prečo Ján nazýva Ježiša „Slovo“? Nuž, čo sú slová? A prečo ich používame? ¼udia normálne používajú slová na to, aby sa vyjadrili. Pomocou slov môžeme komunikovať s ostatnými, dokonca aj keď ich nemôžeme vidieť; napríklad písaním alebo telefonicky. Tiež je pravda, že sa môžeme o človeku veľa dozvedieť zo slov, ktoré používa. Slovami nielen odovzdávame informácie, ale aj naše myšlienky a niečo z našej osobnosti. Teda môžeme povedať, že cez Ježiša nám Boh hovorí niečo o sebe: o svojom charaktere, myšlienkach a zámeroch. To znamená, že ak sa chceme dozvedieť niečo o Bohu, potrebujeme nielen počúvať, čo Ježiš učil, ale tiež sa pozrieť na Jeho život a činy. Presne toto nás učí Ján vo verši 18: „Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil.“ Inými slovami, Ježiš je viditeľným zjavením neviditeľného Boha. Ak chceme vedieť, kto je Boh a aký je, musíme začať tu – pri Ježišovi, vtelenom Slove.
Prvý verš Jánovho Evanjelia nás učí ďalšiu veľmi dôležitú vec o Slove. Všimnite si, že Ján nepíše: „Na počiatku bolo Slovo stvorené“ alebo „na počiatku Slovo začalo existovať“. Nie, Ján nám hovorí, že na počiatku Slovo už bolo. Toto je iný spôsob, ako povedať, že Slovo nemá začiatok, že On existoval už predtým, ako bol čas. Povedané úplne jednoducho: Slovo – Ježiš je večný.
Možno, keď čítate 1. verš, prichádza vám na myseľ prvý verš Biblie v knihe Genesis, ktorý hovorí: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“. „Na počiatku stvoril Boh …“ Náš verš v Jánovi hovorí: „Na počiatku bolo Slovo“. Zreteľne „Slovo“ a Boh sú to isté, a vlastne toto nájdeme aj v slovách, ktoré nasledujú, stále v 1. verši: „… a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo“.
Takže môžeme vidieť, že Slovo bol Boh, ale zároveň Slovo bolo u Boha. Ako je to možné? Ako môže Slovo byť Boh a zároveň byť s Bohom? Toto je tajomstvo; je to niečo príliš vysoké pre náš ľudský rozum, aby sme ho mohli pochopiť. Ale iste nás to nesmie prekvapiť, že sú pravdy o Bohu, ktorým nedokážeme porozumieť. Boh, ktorý by bol pre nás úplne pochopiteľný, by bol veľmi malým bohom, v skutočnosti by vôbec nebol bohom. Ale pravdou je, že náš Boh Stvoriteľ je nekonečný a náš maličký rozum dokáže pochopiť iba veľmi malú časť pravdy o ňom. Teda pravdepodobne nedokážeme zosúladiť tieto dve pravdy – „Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh“ – ale môžeme sa pokúsiť porozumieť významu vyjadrenia „Slovo bolo u Boha“. Je to iste dôležité, pretože Ján to opakuje v 2. verši: „Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha“. Spomeňte si, že sme povedali, že Boh sa zjavil cez Ježiša, ale tak isto platí, že Boh stvoril všetko cez Ježiša. Pozrite sa do 3. verša: „Ním povstalo všetko, a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo“. Inými slovami, Ježiš – Slovo sa veľmi úzko podieľal na stvorení. Toto tiež znamená, že sa zúčastňoval na tvorení každej stvorenej veci vo svete okolo nás. Všetko bolo stvorené nie len Bohom Otcom, ale skrze Boha Syna. A to vrátane vás i mňa!
Vo svetle tejto skutočnosti vám chcem položiť otázku: Keď premýšľate o Ježišovi Kristovi, aký obraz vám prichádza na myseľ? Predstavujete si slabého Ježiša alebo silného Ježiša? Vidíte Ho ako slabé malé dieťatko v Betleheme, malé dieťatko, ktoré nemôže nič pre seba urobiť a ktoré je vo všetkom závislé na svojej matke? Keď premýšľate o Ježišovi, vidíte muža zomierajúceho v bezmocnosti na kríži? Alebo Ho vidíte ako všemohúceho Pána neba a zeme, večného Stvoriteľa všetkého? Ako môže slabý Ježiš pomôcť vám alebo mne s našimi ťažkosťami, a obzvlášť s našimi životnými problémami? Ale ak je Ježiš Boh, ak On stvoril vás i mňa, tak aj vie všetko o nás a nie je obmedzený v tom, čo môže urobiť.
Otázky:
1. Prečo Ján volá Ježiša Slovo?
2. Podľa čoho vieme, že Ježiš je večný?
Copyright ©2006 Michael Steedman. Copyright preklad ©2006 Lýdia Mičietová. Túto stranu si môžete vytlačiť pre osobnú potrebu. Je vyslovene zákazané text používať pre ziskové účely.
Preložené a umiestnené s láskavým povolením autora. Bez riadneho súhlasu autora a prekladateľa nie je dovolené text kopírovať a meniť. V prípade záujmu o tlačenú podobu vo forme brožúry je možné sa obrátiť na http://www.ordo.sk.