Biblická knižnica »
 
Poznámky ku vyučovaniam:
2018-10-28 nkz ba PV -- 2skutočnosti pre spásu hriešnika (1) prnt [pdf] 
2017-03-12-PV-Mt_7_17-18_Strom_sa_pozna_po_ovoci.pdf [pdf] 
Peter Vajda
Bláznovstvo kázne kríža – moc spasenia
Peter Vajda
Zomrieť s Kristom – zomrieť hriechu
Peter Vajda
Zomrieť s Kristom – zomrieť hriechu
Peter Vajda
Oznámené a oznamované evanjelium [pdf] 
Peter Vajda
Bezpečnosť spasenia 11 [pdf] 
Peter Vajda
Božie zmluvy a Boží zákon (3. časť) [pdf] 
Ján Šichula
Apoštol Pavol a jeho misijné cesty (1. časť) [pdf] 
Ján Šichula
Bezpečnosť spasenia (10) Vytrvanie [pdf] 
Peter Vajda
Bližší pohľad na Starú zmluvu a Novú zmluvu (2. časť) [pdf] 
Ján Šichula
Prehľad zmlúv v biblickej histórii (1. časť) [pdf] 
Ján Šichula
Ako žiť podľa 1. Jána? [pdf] 
Peter Vajda
Matúš 24:7 – 8 Zemetrasenia, predpôrodné bolesti a Pánov príchod [pdf] 
Ján Šichula
Ján 8:41 – 47 Pravda a život pre oklamaných a zavraždených [pdf] 
Ján Šichula
Izrael v Biblii a v histórii – časť 2 [pdf] 
Ján Šichula
Ako vojsť do večného života [pdf] 
Peter Vajda
2. Korinťanom 8:9 Poznáš milosť Pána Ježiša Krista? [pdf] 
Ján Šichula
Vyvolenie a bezpečnosť spasenia (Bezpečnosť spasenia [9]) [pdf] 
Peter Vajda
Ján 6:41 – 51 Syn zachraňuje tých, ktorých Otec dáva a priťahuje [pdf] 
Ján Šichula
Milosť bez sviatostí [pdf] 
Tracy Lesan
Písmo bez Tradície [pdf] 
Ivan Hlavanda
Ospravedlnenie - Bez kňazov a sviatostí do večného života? (2) [pdf] 
Peter Vajda
Krst Duchom Svätým – časť 1 [pdf] 
Ján Šichula
Utrpenie v živote kresťana (2. časť) [pdf] 
Ján Šichula
Utrpenie v živote kresťana (1. časť) [pdf] 
Ján Šichula
Utrpenie bezúhonného Jóba [pdf] 
Peter Vajda
Bezpečnosť spasenia (8) Odrezané letorasty [pdf] 
Peter Vajda
Zmluva milosti a vyvolenie [Bezpečnosť spasenia (7)] [pdf] 
Peter Vajda
Bez kňazov do večného života? Áno alebo nie? [pdf] 
Ján Šichula
Nová zmluva a dar Ducha [Bezpečnosť spasenia (6)] [pdf] 
Peter Vajda
Stratégie a rady pre zvestovanie evanjelia katolíkom okolo nás [pdf] 
Ján Šichula
Matúš 16:18 Katolícke tvrdenia a ich biblicko-historická analýza [pdf] 
Ján Šichula
Biblický kresťan zoči-voči tvrdeniam katolíckej cirkvi [pdf] 
Ján Šichula
Život viery – Noe [pdf] 
Peter Vajda
Bezpečnosť spasenia (4) [pdf] 
Peter Vajda
Bezpečnosť spasenia (3) [pdf] 
Peter Vajda
Bezpečnosť spasenia (2) [pdf] 
Peter Vajda
Bezpečnosť spasenia (1) [pdf] 
Peter Vajda
Pravý vinič a letorasty [pdf] 
Peter Vajda
Vierou spasená Rachab [pdf] 
Peter Vajda
Kto má večný život? [pdf] 
Peter Vajda
Ján 5 – Kristus je Otcov poslušný Syn [pdf] 
Lukáš 4: 14 – 30 Sympatizanti, učeníci a nepriatelia Pána Ježiša [pdf] 
Ospravedlnenie zo skutkov podľa Jakuba [pdf] 
Peter Vajda
1. Tesaloničanom 5:14 – Štyri Pavlove príkazy [pdf] 
Osoba Jána Krstiteľa [pdf] 
Ján Šichula
Izaiáš 7:14 Panna počne a porodí syna [pdf] 
Efezanom 1:1 – 14 Nekonečne slávny Boh a naša premena [pdf] 
Efezanom 1:1 – 14 Boh, ktorý všetko robí na svoju slávu [pdf] 
Matúš 4:4 – Nežiješ len chlebom [pdf] 
Židom 1 – Boží Syn je nekonečne krát nad anjelov [pdf] 
Opisy Božieho Syna v Židom 1 – 2. časť [pdf] 
Galaťanom 5:16 – 26 Prinášajme ovocie Ducha – 3. časť [pdf] 
Opisy Božieho Syna v Židom 1 – 1. časť [pdf] 
2. Korinťanom 3 Sláva Novej zmluvy [pdf] 
2. Tesaloničanom 1:11 Skutky viery v moci [pdf] 
2. Tesaloničanom 1:3 Viera nad zlato [pdf] 
Rimanom 4:19 Viera nad zlato II. [pdf] 
Skutky 16 Ako väzenský strážnik v meste Filipy uveril v Krista [pdf] 
Matúš 6:30 Pozor na malú vieru [pdf] 
Rim 8, Zj 21, 2. Pet 3 – Nové nebo a nová zem [pdf] 
2. Petrov 1.5 – 7 Základné vlastnosti kresťanov [pdf] 
Rim 8, Zj 21, 2. Pet 3 – Nové nebo a nová zem [pdf] 
2. Tesaloničanom 1:11 Boží plán – človek milujúci dobro [pdf] 
2. Petrov 1:4 Zasľúbenia – výživa pre vieru  
Ján Šichula
1. Samuelova 17 - Ako sa víťazí nad Goliášom  
Ján Šichula
Kàmenie vnútorného človeka  
Ján Šichula
Od dizajnu k Dizajnérovi  
Ján Šichula
Náš Boh Stvoriteľ  
Ján Šichula
Na počiatku stvoril Boh (3)  
Peter Vajda
Absolútna Priorita Božieho slova  
Ján Šichula
Absolutná Priorita Božieho slova  
Ján Šichula
Marek 10.45 – Vykúpenie hriechom zadåženej duše  
Ján Šichula
Fil 4:10 – 11 Pavol a podpora pre jeho službu  
Ján Šichula
Ján 4.32–38 Iný pokrm pre lepšie nasýtenie  
Ján Šichula
Hľadanie Pána cez pôst – časť 1  
Ján Šichula
Najčastejšie otázky o kresťanskom pôste [pdf] 
Ef 6:15 – 16 – ďalšie znamenité zbrane  
Ján Šichula
Ef 6:14 – Nikto na celom svete nemá nič lepšie ako pancier spravodlivosti – bojuješ podľa toho?  
Ján Šichula
Ján 14:6 - Kristus je život  
Ján Šichula
Kolosanom 1:18 - Kristus priamo k nám, my priamo ku Kristovi  
Ján Šichula
Fil 2:1 – 4 Božia jednota pre nejednotných  
Ján Šichula
Ef 6:14 Vedenie vojny proti Satanovi skrze státie a pravdu  
Ján Šichula
Žalm 63 – Ako vykopať studňu na púšti  
Ján Šichula
Fil 4:6 – 7 Úžasný Boh, úžasná osobná stráž, úžasný pokoj  
Ján Šichula
Keď na malých veciach najviac záleží (2)  
Ján Šichula
Do Božej vojny potrebujeme Božie zbrane  
Ján Šichula
Aktívny duchovný zápas kresťana ako Božieho bojovníka  
Ján Šichula
Keď na malých veciach najviac záleží (1)  
Ján Šichula
Zničenie Satanovho kráľovstva  
Ján Šichula
Satanov pád a diablova moc nad človekom v tomto zlom veku  
Ján Šichula
Schéma - pripočítanie Adamovho hriechu  
Najčastejšie otázky o Večeri Pánovej spolu s odpoveďami na ne [pdf] 
Séria vyučovaní z knihy Jonáš  
Philip Slater
Rozvod a nové manželstvo
Schéma - Filipským 1:8  
Schéma - Rímskym 8:33-34  
Ospravedlnenie na základe pripočítanej Božej spravodlivosti  
Ján Šichula
Je Rimanom 7:14 – 25 o kresťanovi alebo nie?
Ján Šichula
O Rimanom 7 - Zákon
John Piper
Spoločná modlitba v zhromaždení  
Philip Slater