Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Krst

John Piper:
Každý záznam krstu v Biblii bol krst osoby ktorá vyznala vieru v Krista. Nikde v Písme neexistuje príklad krstu nemluvňaťa. Krsty „domácich“ (Sk 16:15,33; 1Kor 1:16) by boli výnimkami iba za predpokladu, že by v týchto domácnostiach boli nemluvňatá. Avšak Lukáš nás vyvádza z tohto predpokladu napríklad v prípade Filipského žalárnika (Sk 16:32) tým, že hovorí, že Pavol „najprv hovoril slovo Pánovo..všetkým ktorý boli v jeho (žalárnikovom) dome“ a potom ich pokrstil. Zdá sa teda, že Lukáš nám ukazuje, že akákoľvek osoba potrebuje počuť a veriť „slovo Pánovo“ aby mohla byť pokrstená. ...Taktiež nemusím pripomínať..., že poradie Petrovho príkazu bolo „čiňte pokánie, a nech sa pokrstí“ (Sk 2:38). Nevidím žiaden dôvod prečo by sme ho mali otáčať.
Brothers, We Are Not Professionals, p. 130,