Biblická knižnica » Myšlienky na každý deň »
 

Krst

Charles H. Spurgeon:
Ktosi povedal: ,Predsa môžem byť spasený bez toho aby som bol pokrstený!’. Takže teraz už nebudeš robiť nič z toho čo Kristus prikázal, ak môžeš byť spasený bez toho? ažko riecť či stojíš o záchranu ako takú! človek ktorý zmýšľa o náboženstve tak, že bude činiť iba to čo je podstatné pre jeho vlastné spasenie sa nakoniec iba stará o svoju kožu. Nepochybne, takto nie si služobníkom Kristovým. Hoci krst nie je podstatný pre tvoje spasenie, predsa je podstatný pre tvoju poslušnosť Kristovi.

Charles H. Spurgeon:
Každý, kto vie, že je spasený skrze vieru v Krista nikdy nepovýši svoj krst na zachraňujúcu sviatosť keď je pokrstený. V skutočnosti takýto človek je najlepším odporcom tejto chyby pretože zastáva, že nemá žiadne právo byť pokrstený pokiaľ nie je spasený.
Baptismal Regeneration, sermon 10.326

John Piper:
V Kološanoch 2:12 a v 1.Petra 3:21 je krst vyjadrením viery osoby ktorá je pokrstená. Nerozumiem ako by nemluvňa mohlo správne prijať toto ustanovenie ako vyjadrenie svojej viery.
Brothers, We Are Not Professionals, p. 131

John Piper:
Každý záznam krstu v Biblii bol krst osoby ktorá vyznala vieru v Krista. Nikde v Písme neexistuje príklad krstu nemluvňaťa. Krsty „domácich“ (Sk 16:15,33; 1Kor 1:16) by boli výnimkami iba za predpokladu, že by v týchto domácnostiach boli nemluvňatá. Avšak Lukáš nás vyvádza z tohto predpokladu napríklad v prípade Filipského žalárnika (Sk 16:32) tým, že hovorí, že Pavol „najprv hovoril slovo Pánovo..všetkým ktorý boli v jeho (žalárnikovom) dome“ a potom ich pokrstil. Zdá sa teda, že Lukáš nám ukazuje, že akákoľvek osoba potrebuje počuť a veriť „slovo Pánovo“ aby mohla byť pokrstená. ...Taktiež nemusím pripomínať..., že poradie Petrovho príkazu bolo „čiňte pokánie, a nech sa pokrstí“ (Sk 2:38). Nevidím žiaden dôvod prečo by sme ho mali otáčať.
Brothers, We Are Not Professionals, p. 130,

John Trapp:
človek môže vstúpiť do pekla s vodou z krstu na svojej tvári.

Martin Luther:
Krst znázorňuje že starý Adam v nás [t.j. naša hriešna prirodzenosť] má byť denne potápaný ľútosťou a pokáním a hynúť spolu so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami tak aby nový človek mohol denne povstávať, ktorý bude žiť pred Bohom v spravodlivosti a čistote naveky.

Menno Simons:
V Písme nemáme ani jeden príkaz o tom, že by nemluvňatá mali byť pokrstené; ani príklad, že apoštoli takto praktizovali krst. Preto súlade so zdravým rozumom prisviedčame, že krst nemluvniat nie je nič iné ako ľudský výmysel a názor.

Philip Schaff:
Krst ponorením... je obvyklá forma pôvodného významu gréckeho slova baptidzein a baptismos. Obdobne ho poznáme z príkladu Jánovho krstenia v Jordáne; … úniku archy pred potopou; očisťujúceho a občerstvujúceho kúpeľa; pohrebu a vzkriesenia; a nakoniec z bežnej zvyklosti v dávnej cirkvi, ktorá pretrváva na východe až do dnešných dní.
History of the Christian Church, Quoted in Morris, Baptism: How Important is It? p. 15-16

Vance Havner:
Možno nikdy nebudeme mučeníkmi ale predsa môžeme zomrieť sami sebe, hriechu, našim plánom a ambíciám. A toto znázorňuje krst – zomreli sme s Kristom a vstali k novému životu.