Biblická knižnica » Tématické delenie » História cirkvi, osobnosti
 
Krátke pojedania k vybraným článkom Vyznania viery NKZ 2003 [pdf] 
NKZ Bratislava
Krátke otvorenie niektorých článkov Vyznania viery NKZ z roku 2003. Dokument pomáha zdôvodniť oprávnenosť článkov vo vyznaní viery zo širšej perspektívy.
Prečo dnes čítať puritánov? [pdf] 
Don Kistler
čo je na puritánoch také, čo presahuje karikatúry revizionistických historikov a fascinuje ďalšie generácie čitateľov a obdivovateľov? Don Kistler vo svojej brožúre podáva dôvody, ktoré by mali povzbudiť aj iných, aby ich čítali. Ukazuje, že puritáni, podobne ako hrdinovia zo Židom 11, boli ľuďmi, „ktorých svet nebol hoden.“
Výpovede proti odpustkom
Martin Luther
Z opravdivej lásky a osobitného úsilia vyniesť pravdu na svetlo má sa vo Wittenbergu dišputovať o nasledovných výpovediach pod predsedníctvom ctihodného otca dr. Martina Luthera, augustiniána, magistra slobodných umení a Písma svätého, ako aj riadneho učiteľa. Prosí preto tých, čo nie sú prítomní a nemôžu si s nami vymeniť názory, aby to urobili písomne. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.