Biblická knižnica » Tématické delenie » Iné náboženstvá » Rímsky katolicizmus
 
Zarovnať doľava Zarovnať nastred Zarovnať doprava Zarovnať do bloku Zmeniť typ písma na 'serif' Zmeniť farbu písma nadpisov Zmeniť farbu pozadia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Ja som Kresťan, vy ste Rímsky Katolík

Robert M. Zins
O om to cel vlastne je?

Obsah:

S m zaa
Naproti tomu
     I. Autorita
     II. Posolstvo o spasen
To, o ns rozdeuje
     III. Osoba Jeia Krista
     IV. Boia zruka
o to znamen veri v Jeia Krista?
Diskvalifikovan?
Ale ja neverm vetkmu tomu!
Ke to dme vetko dokopy

S m zaa

Som kresan a to, o je pre ma charakteristick, je moja viera. Ako kresan verm uritm veciam o Bohu, Jeiovi Kristovi a Biblii, a to vetko spoluvytvra moju vieru. Ak by som mal veri nieomu, o protire tomu, o uruje kresana, potom by som u viac nemohol poveda: Som kresan.


Kto je teda kresan? lovek je kresanom, ak ver v Boie evanjelium, Jeia Krista a v Bibliu. Boie evanjelium hovor, e osobn hrienos loveka je tak vek, e do neba sa nedostane nikto, komu nebola dan spravodlivos Jeia Krista. lovek je kresanom, ak ver, e spravodlivos Jeia Krista sa d prija len cez samotn vieru v to dielo, ktor Kristus dokonil na kri. lovek je kresanom, ke si uvedomuje, e jeho vlastn dobr skutky a dobr srdce s pred Bohom len pokvrnenou handrou. lovek je kresanom, ak uin poknie zo svojich hriechov a iba cez vieru v Krista samho prjme ospravedlnenie. Kresan ver, e to, o mu umouje vstup do neba, nie je to, o Kristus kon v om. Naopak. Boh nm dva Krista, aby nm poskytol to, o nm chba a sce spravodlivos. Takto meme by prijat do neba, kvli spravodlivosti Jeia, ktor nm je dan vtedy, ke sa prostou vierou obrtime na jeho dokonen dielo. lovek neme by kresanom, km neurob poknie zo svojich hriechov a nem pln dveru v Jeiov bezhrieny ivot a zstupn dokonen dielo Krista na kri.


Ale Boh, bohat na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lsku, ktorou ns miluje, hoci sme boli pre hriechy mtvi, oivil ns s Kristom - milosou ste spasen - a s nm ns vzkriesil a daroval nm miesto v nebi v Kristovi Jeiovi, aby ukzal v budcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voi nm v Kristovi Jeiovi. Lebo spasen ste milosou skrze vieru; a to nie je z vs, je to Bo dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.

Efezskm 2:4-9

Lebo ja sa za evanjelium nehanbm; ve ono je Boou
mocou na spsu kadmu, kto ver, najprv idovi,
potom Grkovi. V om sa toti zjavuje Boia spravodlivos z viery pre vieru, ako je napsan: "Spravodliv bude i z viery."

Rmskym 1:16-17

Kresan ver, e spravodlivos Kristova, ktor lovek prijma samotnou vierou a nie skutkami, je t spravodlivos, na zklade ktorej Boh zachrauje bohch hrienikov. Veri, e treba nieo menej ne Kristovu spravodlivos, znamen zaprie evanjelium. Veri, e je potrebn ete nieo naviac ne len Kristovu spravodlivos, znamen poprie evanjelium.

Naproti tomu

Vy ste rmskokatolk. Obsah toho, omu verte o Bohu, Jeiovi Kristovi a Biblii z vs rob rmskokatolka. Ak by ste verili veciam, ktor protireia ueniu rmskokatolckeho nboenstva, u viac nemete poveda: Som rmskokatolk.

Kto je teda rmskokatolk? Rmskokatolk je lovek, ktor svoju dveru vloil v to, ako Rmskokatolcka cirkev chpe Boha, Jeia Krista a Bibliu. Z tohto dvodu rmskokatolk ver v Boha, Jeia Krista a Bibliu, takm spsobom, ako mu to predkladajvysvetuj rmskokatolcke autority. Na prvom mieste rmskokatolk ver v rmskokatolcky nboensk systm a v rmskokatolcke kazstvo.

Me by rmskokatolk kresanom? Odpove znie no, ak rmskokatolk opust rmskokatolcke nboenstvo a uver v Boie evanjelium, Jeia Krista a Boie Slovo. Je rmsky katolicizmus kresansk nboenstvo? Odpove je nie. Rmsky katolicizmus never v kresansk Boie evanjelium, Jeia Krista a Boie Slovo.

Obrovsk priepas medzi nami

Som kresan a aj ke existuj nejak veci, na ktorch sa zhodneme, v porovnan s nesmiernymi rozdielmi medzi nami, nie s vemi vznamn. Nae rozdiely spsobuj pln rozdelenie medzi nami.

I. Autorita

Kresania veria, e jedinou autoritou kresana je samotn Biblia. Biblia sa sklad zo 66 jednotlivch knh. Tchto knh je 39 v Starej zmluve a 27 v Novej zmluve. Kresania veria, e cel obsah Biblie je od Boha. Rovnako veria, e Biblia nie len obsahuje Boie Slovo, ale aj Bom Slovom skutone je. Kresania alej veria, e Biblia je dostaton pre kadho. Tmto myslme, e Biblii me kad porozumie vo veciach, ktor sa tkaj spasenia a posvtenia. Kresania tie veria v tzv. Sola Scriptura [lat. vlune Psmo]. Znamen to, e okrem Biblie u neexistuje iadne in Boie Slovo. Uvedomujeme si, e Pn dal cirkvi mnoho dobrch uiteov a vodcov. Avak oni s sekundrni popri primrnej usvedujcej prci Ducha Svtho, ktor u vetkch kresanov zkladnmu posolstvu Biblie o spasen a choden s Pnom. Vetci kresania doku cez vlastn tdium Boieho Slova rozpozna a porozumie tomu, o vlastne evanjelium spasenia je a o od ns Pn oakva pre svt ivot.


Rmskokatolci neveria len v 66 knh Biblie. Pridali alie knihy, ktor pvodne medzi prvmi kresanmi v ase apotolov neboli rozpoznan ako sas Biblie. Tieto pvodne nerozpoznan knihy sa nazvaj apokryfy. Pre kresanov s druhorad, ale pre rmskych katolkov s prvorad. Navye, rmskokatolk never, e by bol schopn porozumie Biblii, ak by nemal k dispozcii uenie autort Rmskokatolckej cirkvi. Tieto katolcke autority pridvaj aj alie zdroje zjavenia a prkazov na t ist rove, ak m Biblia. Od rmskokatolka sa oakva, e sa bude rovnakou mierou prida rmskokatolckej Tradcie, Magistria (Uiteskho radu) a rmskeho ppea. Takto m rmskokatolk tri zdroje autority. Ale treba podotkn, e v skutonosti je to Magistrium rmskej cirkvi, kto m najvyiu autoritu, pretoe vyklad Bibliu a vol ppea. Takto mono poveda, e Rm sa prida princpu Sola Ecclesia, t.j. jedine Rmska cirkev m autoritu. Zatia o kresan sa prida Sola Scriptura, t.j. len samotn Biblia m autoritu. Toto predstavuje obrovsk a nezmieriten rozdiel medzi kresanom a rmskokatolkom. lovek bude oddan tomu, o om si mysl, e je to t prav autorita. Tm, e katolci sa podriauj autorite rmskokatolckeho nboenstva a nie autorite Biblie, dovolia Rmu, aby uroval a vysvetoval veci, ktor sa tkaj Boha, Jeia Krista a spasenia. Toto je osudn chyba, ktor navdy stavia do nesladu kresanov a rmsky katolicizmus.

II. Posolstvo o spasen

Kresania veria, e Boh zjavil v Biblii evanjelium spasenia. Tm, e kresania uveria v evanjelium spasenia, zskavaj istotu venho spasenia a u viac nie s pod Bom hnevom. Teraz teda u niet odsdenia pre tch, o s v Kristovi Jeiovi. (Rimanom 8:1).

Jadrom evanjelia, ktor zaruuje spasenie kadmu, kto v neho uver, je ospravedlnenie, ktor lovek prijma samotnou vierou v dokonen Kristovo dielo. Kresania veria, e evanjelium ns pozva opusti svoju vlastn spravodlivos a uveri v spravodlivos, ktor je nezaslenm Bom darom. Kajcny hrienik takto dostva Krista a prijma Ho len cez vieru.

Kresania veria, e niekde v priebehu udskho ivota, sa stane to, e Boh otvor srdce loveka, aby pochopil evanjelium spasenia. Tmto spsobom darva aj vieru, ktorou lovek uver v evanjelium. V kresanskej slovnej zsobe sa tto udalos oznauje ako znovuzrodenie, alebo narodenie zhora. Tieto slov pochdzaj z rozhovoru, kde sa Pn Jei rozprva s Nikodmom v Jnovi 3. kapitole.

Jei mu odpovedal: "Veru, veru, hovorm ti: Ak sa niekto nenarod znova, neme uzrie Boie krovstvo."
Jn 3:3

Tto udalos spasenia spsobuje Boh, ktor tm, o sa narodili znova otvra oi, aby mohli vidie; otvra ui, aby mohli pou; a otvra srdce, aby mohlo uveri v evanjelium zchrany skrze samotn vieru v dokonen dielo Krista. Vetci znovuzroden, s navdy v bezpe v rukch Boch. On ich neopust a ani nezanech.

A som si ist, e ani smr ani ivot ani anjeli ani knieatstv ani prtomnos ani budcnos ani mocnosti ani vka ani hbka ani nijak in stvorenie ns nebude mc odli od Boej lsky, ktor je v Kristovi Jeiovi, naom Pnovi.
Rmskym 8:38-39

To, o ns rozdeuje

Rmskokatolci neveria, e spasenie je nieo, o sa udeje v konkrtnom asovom momente. Neveria v ospravedlnenie zo samotnej viery v dielo, ktor dokonal Jei Kristus na kri. Rmskokatolci neveria v sksenos znovuzrodenia, ktor spsobuje to, e tak lovek je navdy v bezpe a m istotu, e pjde do neba. Rmskokatolci veria v nieo in. Naprklad, rmskokatolci veria, e krstn voda, pri sviatosti krstu, ktor vysli kaz, odstrauje dedin hriech po Adamovi. Tie veria, e ospravedlnenie je proces, ktor neustle prebieha skrze zastovanie sa na sviatostiach rmskokatolckeho nboenstva. Rmskokatolci veria, e as na katolckej omi a katolckej spovedi prina odpustenie hriechov. Rmskokatolci neveria, e spasenie je navdy zaisten. Rmskokatolci veria, e lovek alej trp za svoje hriechy v oistci po svojej smrti. Rmskokatolci veria, e osobn svtos im zasluhuje nrast spravodlivosti. Vsledkom toho je, e zkladom pre ospravedlnenie v rmskokatolckom nboenstve nie je samotn Kristova spravodlivos pripotan biednym hrienikom. Do katolckeho zkladu pre ospravedlnenie s toti okrem mnostva inho zahrnut aj dobr skutky vykonan vo viere. To vetko na kor pripotania Kristovej spravodlivosti.

Toto s vek a nezmieriten rozdiely. Uenie Rmskokatolckej cirkvi o spasen je plne opan voi tomu, omu kresania veria o spasen. Tieto dva pohady nie je mon zosladi. S plne a otvorene protichodn.

III. Osoba Jeia Krista

Kresania veria, e Jei Kristus bol naozaj Bohom a naozaj lovekom. Kresania veria, e v jednom Bohu existuj tri osoby. Kresania veria, e Svt Duch, Jei Kristus a Boh Otec s jednej podstaty, ale rzni, o do osobnosti. Takto tomu veria aj rmskokatolci. Ale kresania veria, e Jei Kristus existuje naveky v nebi ako vtelen Boh vo svojom vzkriesenom tele. Kresania neveria, e je mon zvola Jeia Krista z neba sp na zem, aby sa pretransformoval na kus chleba a vno v ndobe. Kresania sa hrozia, ke pouj uenie o prepodstatnen. Kresania neveria, e smr Jeia Krista sa mus sprtomova na nekrvavom oltri na odpustenie hriechov.

Rmskokatolk ver, e Jei Kristus je prepodstatnen vo vne a chlebe na eucharistickom oltri, kde je jeho smr z Golgoty sprtomovan v nekrvavej obeti na odpustenie hriechov. Toto je podstata rmskokatolckej ome.

Toto je obrovsk a neprekonaten rozdiel medzi nboenstvom Rma a kresanstvom. Kresania veria, e Kristova smr sa udiala jedin raz a navdy a nikdy sa u ned zopakova a ani sprtomni.

Kresania veria, e odpustenie hriechov sa zskava cez jednoduch vieru v dokonen dielo Krista. Kresania neveria, e by Biblia uila rmskokatolcku omu alebo akkovek in katolcku sviatos. Tieto sviatostn obrady a ich vznam s diametricky v rozpore s vierou a uenm kresanov.

IV. Boia zruka

Kresania dveruj Bom subom. Vetci, ktor veria v Kristove dokonen dielo maj ven ivot:

Ve Boh tak miloval svet, e dal svojho jednorodenho Syna, aby nezahynul nik, kto v neho ver, ale aby mal ven ivot.
Jn 3:16

Lebo spasen ste milosou skrze vieru; a to nie je z vs, je to Bo dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.
Efezskm 2:8,9


Veru, veru, hovorm vm: Kto pova moje slovo a ver tomu, ktor ma poslal, m ven ivot a nepjde na sd, ale preiel zo smrti do ivota.

Jn 5:24

Lebo va mjho Otca je, aby kad, kto vid Syna a ver v neho, mal ven ivot; a ja ho vzkriesim v posledn de.
Jn 6:40

Veru, veru, hovorm vm: Kto ver, m ven ivot.
Jn 6:47

Ke to pouli pohania, radovali sa a oslavovali Pnovo slovo a uverili vetci, o boli vopred uren pre ven ivot.
Skutky 13:48

Lebo mzdou hriechu je smr, ale Bo dar je ven ivot v Kristovi Jeiovi, naom Pnovi.
Rmskym 6:23


Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukzal Kristus Jei vetku zhovievavos ako prklad pre tch, o v neho uveria pre ven ivot.

1Timoteovi 1:16

A prisbenie, ktor nm dal on, je ven ivot.
1 list Jna 2:25

Toto som vm napsal, aby ste vedeli, e mte ven ivot vy, o verte v meno Boieho Syna.
1 list Jna 5:13

o to znamen veri v Jeia Krista?

Veri v Jeia Krista znamen veri tomu, e to, e ma Boh zbavil mojej viny, som dostal ako dar, za ktor som ni nezaplatil. Veri v Jeia Krista neznamen to, o u Rm a sce, e Je ustanovil kazstvo pomocou, ktorho sa postupne krok za krokom ospravedlujem cez poslun as na nboenstve pozostvajcom zo sviatost.

Me sa sta, e niekto zahynie, pretoe jeho viera vie o Jeiovi prli mlo. Naprklad, niekto ver, e Jei bol dobr lovek alebo prorok a dal nm prklad, a predsa bude nakoniec straten. A rovnako sa me sta, e niekto zahynie, pretoe jeho viera vie o Jeiovi prli vea [vymyslen a chybn veci o Jeiovi]. Naprklad, veri e Jei je stvoren bytos, alebo veri, e je stle v agnii kra, alebo veri, e sa Jei nachdza v ksku chleba a je nanovo obetovan na oltri. Toto znamen prezentova inho Jeia. Len jeden Jei je Spasite a len jedno evanjelium je to prav evanjelium. V konenom dsledku sa toti kresania nespoliehaj na to, e Jei psob v ns [aj ke kresania s si ist, e Ten, ktor zapoal dobr dielo, ho v nich aj dokon. Na zklade Psiem a sksenosti sme presveden, e Boh stvoril nov stvorenie v kadom spasenom hrienikovi]. Ale toto dielo v ns, nie je to, na o sa spoliehame, e sa vaka tomu dostaneme do neba. Naopak, je to viera v to, e Boh ns prijma, pre to, o Kristus urobil pre ns. Boh v Kristovi vykonal pre ns to, o On sm od ns vyadoval.

Diskvalifikovan?

Rmsky katolicizmus sa sm vylil z kresanstva, pretoe zaal s chybnou autoritou a skonil s pomlenm evanjeliom, nsledkom oho je to, e ponka inho Jeia. Toto vetko prinieslo aj mnostvo uenia, ktor otvorene protire zkladnm princpom kresanskej viery. Naprklad:

1. Rm ver v oistec. Avak v kresanskej teolgii alebo Biblii nie je iadne tak miesto, ktor by, o aj len pripomnalo oistec.

2. Rm ver v odpustky, o ktorch sa tvrd, e skracuj as strven v oistci za hriechy spchan na zemi. Lene v kresanskej teolgii alebo v Biblii neexistuje iadna tak vec, ako s odpustky.

3. Rm ver v Nepokvrnen poatie, bezhrieny ivot, Nanebovstpenie a postavenie Mrie ako Orodovnice. V Biblii a ani v kresanskej teolgii nie je ani len zmienka o takomto vyven Mrie.

4. Rm ver v neomylnos rmskeho ppea, ke hovor o zleitostiach viery a morlky. O takejto nesmiernej moci, ktor mala by udelen obyajnmu lovekovi, vak nie je v kresanskej teolgii a Biblii ani len nznak.

5. Rm ver, e spasenie prichdza cez nboensk katolcke prkazy a tie ver, e aj in nekresansk nboenstv prinaj spasenie tm, ktor sa ich verne pridaj. Ale v kresanskej teolgii nie je iadne miesto pre spasenie skrze nekresansk nboenstv, ako s Rmsky katolicizmus, Mormonizmus, Budhizmus, Hinduizmus, Svedkovia Jehovovi, Judaizmus a vetky ostatn nboenstv, ktor neku evanjelium Jeia Krista.

Ale ja neverm vetkmu tomu!

Ako me niekto tvrdi, e je lenom nejakho nboenstva, zatia o zahadzuje zkladn uenie tohto nboenstva? Poveda: Ja som rmskokatolk, ale neverm v uenie Katolckej cirkvi, je vslovn protireenie vo viere aj intelekte. Bu ste rmskokatolk, alebo nie ste. Prehlasova vernos nejakmu nboenstvu a pritom popiera jeho uenie, nie je ni in ako intelektulna samovrada. Tie ist logick zkony neprotireenia sa vzahuj aj na kresanov. Poveda: Ja som kresan, ale neverm v evanjelium, je nezmieriten rozpor. Bu ste kresanom, alebo nm nie ste.

Kee rmsky katolicizmus a kresanstvo s si navzjom zrkadlovm opakom, nikto neme by rmskokatolkom a pritom schvaova kresanstvo. A takisto nikto neme by kresanom, zatia o potvrdzuje rmsky katolicizmus. Tieto dva systmy viery sa navzjom vyluuj. Obidva prehlasuj radiklne protiahl a rozporn tvrdenia o tom, ako sa ide do neba, a o je evanjelium Jeia Krista.

Ke to dme vetko dokopy

Dfame, e teraz u vidte as z toho, o om to vlastne cel je. Je vekm omylom, ke si rmskokatolci myslia, e sa mu nazva kresania, zatia o popieraj nevyhnutn sasti toho, o Biblia u o evanjeliu. Rovnako blzniv by bolo, ak by si kresania mysleli, e niekto me by kresanom a popri tom veri vetkmu, omu veria rmskokatolci. Jedno je pravdiv a druh je pomlen. Nie je to len smantick otzka. Nie je to zleitos pocitov. Nie je to ani vec nzoru. Nie je to ani vec uhla pohadu. A nie je to ani nieo, kde sta shlas s tm, e budeme neshlasi v niektorch okrajovch otzkach. Nie je to ani otzka defincie pojmov. Nie je to ani problm nejakch pecilnych teologickch detailov. Nie je to ani otzka prijmania tch, ktor veria inak.

Je to vlune zleitos pravdy a omylu. Je to otzka sprvneho a nesprvneho zmania. Je to otzka viery pravdivej a viery pomlenej. Nepome, ak niekto povie: Ach, ve verm v Boha a Jeia svojm vlastnm spsobom. Nie, pretoe existuje len jeden spsob ako veri. Ni sa nevyriei tm, ke niekto povie: Myslm, e napriek nam rozdielom, my vetci vlastne milujeme Boha a vetci Boha uvidme, bez ohadu na nae nboensk presvedenie. Nie, pretoe existuje len jedno posolstvo evanjelia. Je len jedna cesta do neba.

V Starej zmluve sa stala udalos, po ktorej prorok Eli priiel k tm, o ili v Izraeli, ale nenasledovali Boie napsan zjavenie a dali sa ovplyvni prorokmi, ktor kzali falonho boha a falon evanjelium. Eli ich vyzval, aby si ustlili mylienky. Nesnval o tom, e obidve nboenstv mu by pravdiv:

Vtedy Eli pristpil ku vetkmu udu a hovoril: Dokedy budete kuha na dve strany? Ak je Pn Bohom, chote za nm, ak Bl, chote za tm! ud mu ni neodpovedal

Prv kniha krov 18:21

Podobne aj v Novej zmluve, apotol Pavol neustle ochraoval evanjelium pred zmenami alebo prdavkami. Vonkoncom nebol astn z toho, ke vidiel tch, ktor cez svoje nboensk ozdoby ruinovali evanjelium ospravedlnenia samotnou vierou a spasenia zo samotnej milosti:

udujem sa, e od toho, ktor vs povolal v Kristovej milosti, tak rchlo prebiehate k inmu evanjeliu. Ono ani nie je in, ibae s niektor, o vs mt a chc prekrti Kristovo evanjelium. Ale keby sme vm hlsali my alebo aj anjel z neba in evanjelium, ako sme vm hlsali, nech je prekliaty!

Galatskm 1:6-8

To, o om to cel vlastne je, je ven ivot udskch du. Ak verme nesprvnym veciam o Bohu a jeho evanjeliu, potom sa dostaneme do pekla. Ak verme pravdivm veciam o Bohu a jeho evanjeliu, potom pjdeme do neba.

Tto mal brorka bola napsan v ndeji, e zoberiete vemi vne tvrdenia Krista a jeho posolstvo evanjelia. Ak ste rmskokatolkom, znamen to, e ste ete neprijali evanjelium Jeia Krista. Napriek tomu, o mono ctite, vaa viera nie je upnut na evanjelium Jeia Krista. Vaa viera sa dr rmskokatolckeho nboenstva, ktor nem iadne miesto v kresanstve. Uite z toho poknie a prte ku Kristovi. Ak sa neprestanete pridriava przdnej ndeje, raz vetko stratte. Utete ku Kristovi. Aby aj o vs nemuselo by povedan: Ve im mem dosvedi, e horlia za Boha, ale nie poda pravho poznania. (Rimskym10:2)


Aktualizované: 1999-01-20