Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Tu, Pane, smiem a vidieť *

Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. (Zj 19:9)
Tu, Pane, smiem a vidieť tvárou v tvár.
Tu uchopujem to, čo nevidím.
Pevnejšie večnú milosť objímam.
V mojej bezmocnosti sa Ti skláňam.

Tu sa kàmim na tom chlebe Božom,
pijem tu s Tebou kalich nebeský.
Bokom kladiem zemskú ťarchu každú.
Zakúšam čerstvo - mám odpustené.

To je hodina hodu a piesne,
nebeský stôl sa pre mňa roztiahol.
Kiež smiem tu sláviť, tiahnuť sa bližšie
do jasu spoločenstva s Te-e-bou.


Skoro symboly opäť sa stiahnu,
slávnosť sa skončí, ale láska nie.
Chlieb s vínom končia, ale Ty si tu.
Bližšie než predtým, môj štít a slnce.

Môj je len hriech a mne patrí vina,
Tebe spravodlivosť a krv čistá.
Moja záchrana a môj odev je
Tvoja krv a spravodlivosť, Pane.

Slávnosť za slávnosťou nám tu plynie,
pritom vzhliadame šťastne k nebeskej,
ktorej to ľúbosť, radosť tušíme,
blaho veľkej svadby Baránkovej.
Bo­nar wrote this hymn at his bro­ther’s re­quest. Its first pub­lic ap­pear­ance was in Oc­to­ber 1855 in Ho­ratius Bonar’s church. La­ter that same year, St. An­drew’s Free Church in Green­ock, Scotl­and, is­sued it in pamph­let form.
(Originál: Here, O my Lord I see Thee )

<a href="./tunes/10.10.10.10/toulon.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Toulon (10.10.10.10)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/