Biblická knižnica » Evanjelizačné letáky »
 
Zarovnať doľava Zarovnať nastred Zarovnať doprava Zarovnať do bloku Zmeniť typ písma na 'serif' Zmeniť farbu písma nadpisov Zmeniť farbu pozadia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pravda o Bohu

Obsah:

Mtus .1: udia sa delia na dobrch a zlch
Mtus .2: Boh nakoniec spas vetkch ud
Mtus .3: Za zl skutky peklo, za dobr nebo

Ak ste ete nepouli pravdu o Bohu, pretajte si nasledovn vety. Mono kresanstvo odmietate (rovnako ako som ho odmietal aj ja), a mte na to dobr dvody . Odporam vm nasledovn lnok, pretoe skuton pravda o kresanstve je mlo znma a pritom tak ahko overiten. Sta sa pozrie do Biblie a overi si, i uveden citty s naozaj pravdiv. Dvod, preo je pravda tak mlo znma je ten, e je pre ns neprjemn. Pozrime sa teda spolu, o je tak neprjemn, e to nepou v rozhlase a nevidie v televzii. Predlom vm tri mty, ktor si udia vymysleli, aby tto pravdu zmkili a tak ospravedlnili svoje vlastn konanie.

Mtus .1: udia sa delia na dobrch a zlch

Pozrime sa, o na to hovor Boh: Nieto spravedlivho ani jednho, niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vne hadal Boha; vetci sa odchlili, napospol sa stali neuitonmi; niet toho, kto by inil dobro, niet ani jednho. (Rimanom 3:1012) Radi by sme na jednu stranu postavili ns a na druh stranu teroristov, Hitlera a vrahov. Lene to sa ned. iadna takto deliaca iara neexistuje. Pred Bohom sme vetci vinn rovnako. Mono nie sme rovnak v skutkoch, ale vetci sme rovnak v mysloch. Nikoho si nezabil? V poriadku. Ale Jei Kristus hovor: kad, kto sa hnev na brata, prepadne sdu, a kto by bratovi povedal: Hlupk! prepadne najvyiemu sdu; kto by mu vak povedal: Blzon! prepadne ohnivmu peklu. (Mat 5:22) Nescudzoloil si? V poriadku. Ale ja vm hovorm, e kad, kto by pozrel na enu s mylienkou poiada ju, u aj scudzoloil s ou vo svojom srdci. (Mat 5:28) Nikomu si neukradol majetok? V poriadku. K majetku loveka vak patria aj jeho poves, jeho mylienky a dvera, ktor m u inch. Nikdy si sa nesnail mu ju ukradn?

lovek sa rd porovnva s ostatnmi a vdy njde niekoho horieho ako on. Nebol by na svete raj, keby vetci udia boli ako ty? Problm je v tom, e vetci si pri vlastnom hodnoten radi zniujeme latku, aby sme ju mohli bez problmov preskoi. Merajme vak svoje skutky nie vlastnm metrom, ale Bom metrom a zistme, e tto latku nemme ancu preskoi. "Pouli ste, e bolo povedan: Milova bude svojho blinho a nenvidie svojeho nepriatea. Ale ja vm hovorm: Milujte svojich nepriateov, dobrorete tm, ktor vs preklnaj, dobre ite tm, ktor vs nenvidia, a modlite sa za tch, ktor vs utiskuj a prenasleduj." (Mat 5:4344) udia sa povauj za dobrch, preto nm dal Boh zkon, aby sme v jeho svetle uvideli svoju prav tvar. Je absoltne vylen, aby sme zskali spravodlivos zo zkona, lebo to by vyadovalo, aby sme boli bez hriechu vo svojich mylienkach, zmeroch, slovch a chovan kad rok, kad hodinu, mintu a sekundu svojho ivota od okamihu, ke sme sa narodili. Lebo. Lebo ten, kto by zachoval cel zkon a klesol by v jednom prikzan, previnil sa proti vetkm. (Jakub 2:10)

Nielene nikto nem dostatok dobrch skutkov, ale lovek bez Krista nem ani jeden! Ani jeden, aj keby il dvesto rokov! Preo? Vetky tie takzvan dobr skutky, ktor mme na svoju obhajobu pripraven, s v Boch oiach bezcenn. Lebo sme vetci jako neist, a vetky nae spravedlivosti s jako ohyzdn rcho; vdneme vetci jako lstie a padme, a nae neprvosti ns pre odnaj ako vietor. (Izai 64:6) Ako je to mon? Dobr skutok, ktor je prijaten Bohom, m tri kritri. Za prv: Mus to by to, o nariadil Boh skrze svoje slovo. Za druh to mus by in vykonan srdcom, ktor je oisten vierou. A vetko, o nie je z viery, je hriech. (Rimanom 14:23b) To znamen, e vetko, o lovek urob bez Krista je hriechom nech u to on sm povauje za okovek! Tret bod je, e vetky dobr skutky musia by vykonan pre slvu Boiu. Preto t, ktor neuverili v Krista, konaj v konenom dsledku vetky skutky pre seba a Boh ich neprijma.

Hlavnm problmom naich hriechov je to, e nemaj pvod v okol, ale v ns samch. To, o konme, je len vonkajm prejavom toho, ak sme. V naom vntri je prirodzen princp, ktor ns nti hrei. Navonok konme rzne hriechy ako pcha, klamstvo alebo smilstvo, ale prina, ktor ns nti hrei, je jedna. Je to naa vlastn prirodzenos. Konme zlo preto, lebo sme zl. lovek sa nerod mravne neutrlny, lovek sa rod a je od prirodzenosti hrieny a straten: vetko, o vytvor srdce loveka je zl, od jeho mladosti, (Genesis 8:21). Hoci hreme dobrovone, nememe inak.

Ak mme hrienu podstatu od narodenia, potom sme ju my nezaprinili? Presne tak! Kto je teda prinou? Na poiatku stvoril Boh nebo a zem, rastliny, ivochy a vetko bolo dobr (Genesis 1:125). Boh stvoril Adama a Evu, poehnal im a dal im vldu nad svetom, v ktorom neexistoval hriech ani smr. Avak oni poruili jeho jedin zkaz, aby nejedli zo stromu poznania dobrho a zlho. Chceli by ako Boh, a neverili, e poruenie tohto prkazu me ma tak stran nsledky. Nae silie napodobova Boha a dychti po slve, ktor patr len Jemu, tvor jadro naej skazenosti. Tomuto bludu prepadli nai prv rodiia a v nich aj my vetci. Teraz je sasou naej prirodzenej povahy. Adamovm neposlchnutm sme zhreili vetci, stratili sme kontakt s Bohom a stali sme sa otrokmi hriechu. Preto jako skrze jednho loveka voiel hriech do sveta a skrze hriech smr, a tak prela smr na vetkch ud, pretoe vetci zhreili (Rimanom 5:12)

Mtus .2: Boh nakoniec spas vetkch ud

Ak aj uznme, e sme hrieni, mme hne k dispozcii druh pium Boh je lska, a tak ns nakoniec vetkch spas (v najhorom ete prejdeme oistcom). Boh je vak nielen lska, ale aj spravodlivos. Boh neme iaden hriech prepi kad jeden mus potresta. Ke naa pcha vylieva na Boiu slvu pohdanie, Jeho spravodlivos Ho nti, aby On vylial svoj stran hnev na nau pchu. Pcha loveka sa nikdy nebude tei zo slvy Boha a Boia spravodlivos nikdy nestrp, aby slvou Boha niekto pohdal. ke sa zjav Pn Jei z neba s anjelmi svojej moci, v plamennom ohni dvajc pomstu tm, ktor neznaj Boha a tm, ktor neposlchaj evanjelia nho Pna Jeia Krista, ktor pones pomstu, ven zahynutie, pre od tvri Pnovej a od slvy jeho mocnosti (2. Tesalonickm 1:79) Okrem tvrdosti trestu si musme uvedomi aj jeho dku pohdanie nekonene svtou bytosou sa trest nekonenm trestom. Vekou tragdiou je, e udia sa u neboja Boieho hnevu. Boh zatia svoj hnev mierni a odklad do Da sdu, lene potom ho vykon. Samotn slovo peklo je pouit v Novej Zmluve dvanskrt, z toho jedenskrt Jeiom Kristom. Nie je to teda nejak mtus jedn sa o vne varovanie od samotnho Boieho Syna vetkm hrienikom. Ak ho ignorujeme, vea riskujeme.

A videl som vek trn biely i sediaceho na om, pred ktorho tvrou utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo utajen. A videl som mtvych, malch i vekch, stojacich pred trnom Bom. A otvorili sa knihy, a otvorila sa aj in kniha, to jest kniha ivota. a mtvi boli sden poda toho, o bolo napsan v knihch, poda svojich skutkov. A more vydalo mtvych, ktor boli v om, i smr i peklo daly mtvych, ktor boli v nich, a boli sden jeden kad poda svojich skutkov. A smr a peklo boly uvrhnut do toho ohnivho jazera. Toto ohniv jazero je t druh smr. A jestli niekto nebol najden zapsan v knihe ivota, bol uvrhnut do ohnivho jazera. (Zjavenie 20:1115)

Naa situcia je zfal. Existuje z nej vbec vchodisko? Dobr sprva evanjelia spova v tom, e Boh nie je len spravodliv, je aj milosrdn. Boh sa nad nami zmiloval a uchrnil ns od vlastnho hnevu. Boh si ns natoko zamiloval, e podstpil za ns t najvyiu obe. Boh nm udelil milos, a je nesmierne dleit vedie, akm konkrtnym spsobom.

Mtus .3: Za zl skutky peklo, za dobr nebo

o urobia udia, ke sa ich svedomie prebud a oni zistia, e zhreili? Snaia sa kona dobr skutky, aby podplatili svedomie. To je spsob spasenia, ktor vynaiel lovek. Budhisti veria, e pokia lovek kon dobr skutky a nezabja zvierat, bude sa mu v alom ivote dari lepie. Moslimovia veria, e ak chce byt lovek spasen, mus byt vern Bohu a dodrova slov proroka Mohameda. idia veria, e sa zapia Bohu, ke bud zachovva Mojiov zkon. Niektor udia vyrastaj v domnienke, e Biblia u: Netancuj, nepi a s dievatami, ktor to robia, necho. Toto nie je kresanstvo, ale nboenstvo. Nboenstvo vol: Sna sa, pracuj, aby si zskal Boiu lsku a aby ti nakoniec Boh povedal Tak a teraz me do neba. Tak to ale nie je! Nboenstvo je snaha loveka zapi sa Bohu. Kresanstvo je Boh, ktor njde loveka a d mu spsu zadarmo. Spsa nikdy nebola za dobr skutky, je to Jeho milos, Jeho dar! V liste Rimanom 3:20 tame, e zo skutkov zkona nebude pred nm ospravedlnen niktor telo. Niekedy vak vznik dojem, e cirkev sa sklad z ud, ktor dodriavali Desatoro a vaka tomu zskali Boiu priaze. Ni nie je vzdialenejie pravde! Skuton Kristova cirkev sa sklad z ud, ktor uznali, e Desatoro nikdy nedodriavali a z vlastnej vle by toho nikdy neboli schopn.

Dvaja muovia ili hore do chrmu modli sa. Jeden bol farizeus a druh publikn [colnk]. Farizeus si zastal a takto sa modlil u seba: Boe, akujem ti, e nie som ako ostatn udia, dri, nespravedliv, cudzolonci, alebo aj ako tento publikn. Postm sa dva razy do tda a dvam desiatky zo vetkch prjmov. A publikn stojac zaleka nechcel ani len oi pozdvihn k nebu, ale bil sa do ps a hovoril: , Boe, bu milostiv mne hrienemu! [Jei:] Hovorm vm, e tento odiiel ospravedlnen do svojho domu a nie tamten. Lebo kad, kto sa povyuje, bude ponen, a kto sa poniuje, bude poven. (Luk 18:1014)

Spsa neme by za dobr skutky, pretoe tch nem nikto dos. Kad vak mme dos hriechov, ktor sa dobrmi skutkami neruia. Spsa je zadarmo, ale kee udsk myse je pln skutkov, loveka ani nenapadne, e Boh mu da spsu zadarmo. Lebo ste milosou spasen skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Bo, nie zo skutkov, aby sa niekto nechvlil. (Efezskm 2:89) loveka ani nenapadne, e Boh zadarmo ponesie udsk bremeno. Stle si mysl, e mus spravi nieo dobr, aby bol spasen. Hoci si uvedomuje, e nie je schopn urobi vetko, mysl si, e mus urobi aspo nieo. lovek nie je ochotn sa poni a na najniiu prieku. Mysl si, e by sa mal dosta aspo o stupienok vyie, aby mu Boh udelil spsu. lovek chce byt vdy svojm vlastnm spasiteom. Boh ns vak neustanovil spasitemi. Boh hovor, e my sme t, ktor maj by spasen. iaden vlastn skutok loveka nespas i u sa jedn o charitu, navtevovanie kostola, modlenie alebo krst. Nboenstiev dobrch skutkov mme okolo seba plno, ale vetky ved do pekla. Vetky dobr skutky s a dsledkom spsy, nie jej prinou.

Ako je teda lovek spasen? Evanjelium poda Jna, list Rimanom aj list Galatskm nm jasne hovoria, e len vierou. Je to Boh, ktor nm otvra oi, a nie my sami. Ak si diea zapin tvr, matka mu nepovie, aby si zarobilo nejak peniaze, kpilo uterk a utrelo sa. Matka mu sama pod uterk a povie dieau, aby sa utrelo. Boh nm sm dva poknie, aby sme uvideli svoju minulos a uvedomili si, ak sme boli nzki, slab a skazen.

Boh je lska a nechce, aby sme trpeli. Boh je vak aj spravodliv, preto neme na nae hriechy zabudn. Boh preto stanovil svojho jednorodenho syna Jeia Krista ako obe zmierenia za nae hriechy (1. Jn 4:10). Sme hrieni a s naim hriechom si doke poradi len Boh, nie my. Preto Boh priiel na tento svet a stal sa lovekom. Jei Kristus bol bezhrieny, tto spravodlivos vak na ns ivotom nepreviedol. A Kristova smr ns vykpila z prekliatia zkona (Galatskm 3:13). Odkia vieme, e tento in Boha uspokojil? Keby existoval len kr Pna Jeia, nikdy by sme nezistili, i je Boh spokojn alebo nie. Dkazom je vzkriesenie Jeia Krista z mtvych. Boh vzkriesil Pna Jeia z mtvych na dkaz toho, e dielo vykpenia je dokonan. Boh ho potvrdil a schvlil. Pn Jei uspokojil spravodliv Boie nroky, aby sme mohli prija Jeiovo zastpenie. Jeho vzkriesenie je dkazom nho ospravedlnenia. Ke pochopme, o Boh vykonal, uverme a prijmeme to, je n problm hriechu vyrieen. Boh nm dal v Jeiovi Kristovi milos. My tto milos prijmame vierou. Lebo ke vyzn Pna Jeia svojimi stami a uver vo svojom srdci, e ho Boh vzkriesil z mtvych, bude spasen. (Rimanom 10:9)

Ak lovek uver vo svoj hriech, zstupn obe Jeia Krista na kri a jeho zmtvychvstanie, je spasen. To je vetko? no, to je vetko! My u nemusme doda vbec ni, lebo cel prcu za ns vykonal Boh. To On za ns zaplatil na kri t najvyiu cenu. [Boh] ns spasil a povolal svtm povolanm, nie poda naich skutkov, ale poda vlastnho preduloenia a poda vlastnej milosti, ktor nm je dan v Kristu Jeiovi pred venmi asy (2. Timoteovi 1:9) Pokia ste uverili a prijali spsu, sta poveda "akujem!". Toto je cesta ku spse, ktor vm u nikto neme vzia. Dobr skutky tu nehraj iadnu lohu. Boh nm dva darom nielen ospravedlnenie, ale aj posvtenie a ven ivot. U ni nemuste kona sami. Nechajte kona Krista vo vs, povajte jeho hlas, ite jeho vu a on vm uke dobr skutky, ktor m pre vs pripraven.

Ďalšie informácie je možné získať na internetovej stránke: http://nkz.reformace.cz
Aktualizované: 2003-05-03