Biblická knižnica » Dokumenty z roku 2005 »
 
Zarovnať doľava Zarovnať nastred Zarovnať doprava Zarovnať do bloku Zmeniť typ písma na 'serif' Zmeniť farbu písma nadpisov Zmeniť farbu pozadia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Stručné inštrukcie pre spev v zhromaždení

John Wesley

1. Sna sa naui sa npev. Ak ti ide slabie, nevzdvaj to a pokrauj v sil.

2. Spievaj text piesne tak, ako je v spevnku.

3. Spievaj vetko, o je v piesni. Ak je to pre teba "trpenie", zani, a njde poehnanie.

4. Spievaj smelo a tobne.

5. Spievaj umiernene. Nehulkaj.

6. Sna sa spieva v takte s ostatnmi. Nepredbiehaj ani nezaostvaj.

7. A nadovetko, spievaj duchovne. Svoj zrak upieraj na Boha v kadom slove, ktor spieva. Usiluj o to, aby si teil viac jeho samho ne seba alebo akkovek in stvorenie. Preto si pozorne vmaj zmysel toho, o spieva, a ha, aby zvuk neunal tvoje srdce pre, ale nech srdce neprestajne obetuje Bohu (chvly). Takto tvoj spev bude takm, ako ho Pn schvauje a odmen a, ke prde v nebeskch oblakoch.

Aktualizované: 2005-05-10