"podobenstvá" Tagged kazne

Všetky kázne, kde sa vykladajú podobenstvá Pána Ježiša Krista.

Učenie sa o Božom kráľovstve – teória a prax

Biblický text preberaný v tejto kázni: Marek 4 A rečie im: Či nerozumiete tomu podobenstvu? A jakože potom porozumiete všetkým podobenstvám? Marek 4:13 Kázeň vo svojej hlavnej časti podrobne verš za veršom rozoberá podobenstvo o štvorakej pôde. Toto podobenstvo má mimoriadny význam, lebo opisuje základné skutočnosti Božieho kráľovstva, ktorého moc spočíva v prijatí Pánovho slova a výslednom prinášaní…

Prečo je dôležité mať uši na počutie, oči na videnie a dbať, aby nám nestučnelo srdce

Lebo stučnelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa, a uzdravil by som ich. Matúš 13:15 Možno ste si niekedy položili otázku, prečo Pán Ježiš často vyučoval v podobenstvách? Znamenali pomoc alebo skôr prekážku na ceste k spaseniu? Kázeň postupne opisuje vážnosť toho,…