Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika (3)

Text kázania: Efezanom 2:5 – 6

Človek má dva veľké problémy. Pred Bohom je vinný a je mŕtvy vo svojich hriechoch a previneniach. Preto aj Božia záchrana má dve zložky. Otázku ľudskej viny rieši ospravedlnenie z viery. Ospravedlnenie je právna záležitosť. Človeka nepremieňa. Ospravedlnenie nerieši naše porušenie a starú (hriešnu) prirodzenosť. Novú prirodzenosť dostávame v Kristovi skrze vieru. Novým stvorením, novým človekom sa stávame skrze oživenie s Kristom, vzkriesenie s Kristom. Je to skrze darovanie Ducha, skrze obriezku srdca. Kristus jediný je základom pre obe zložky spásy. Obe zložky spásy sa prijímajú vierou samotnou, vierou v Krista, vierou v evanjelium.