Učenie sa o Božom kráľovstve – teória a prax

Biblický text preberaný v tejto kázni: Marek 4

A rečie im: Či nerozumiete tomu podobenstvu? A jakože potom porozumiete všetkým podobenstvám?

Marek 4:13

Kázeň vo svojej hlavnej časti podrobne verš za veršom rozoberá podobenstvo o štvorakej pôde. Toto podobenstvo má mimoriadny význam, lebo opisuje základné skutočnosti Božieho kráľovstva, ktorého moc spočíva v prijatí Pánovho slova a výslednom prinášaní úrody. Pán Ježiš priniesol iba jednu zvesť o viere a pokání, ktorá v nemennej podobe prichádza k všetkým ľuďom. No srdcia ľudí môžu byť v odlišnom stave a to vedie k rôznym reakciám na Božie slovo. Aké sú tie možné reakcie a čím sa odlišujú? Ako len človek môže byť tou správnou pôdou, aby evanjelium prijal a v ňom aj zotrval? A ako v tom všetkom účinkuje Duch Svätý, aby sa zrodila úroda, ktorú človek sám zo seba nedokáže v svojom hriešnom stave prinášať? Záverečná časť vyučovania ešte adresuje aj udalosť z konca štvrtej kapitoly, kedy Kristus zázračne utíšil more, čím opäť zjavil svoju moc a slávu. Učeníci takto znovu prechádzajú praktickou skúškou viery, aby sa poznanie, ktoré v narastajúcej miere prijímajú od Pána, mohlo znovu preskúšať a oni sa takto učia žiť život viery a spoliehania sa na Pána.