Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Litera zabíja – Duch oživuje

ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej smluvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.

(2. Korintským 3:6)

Článok podrobne rozoberá tento biblický text s cieľom objasniť o akom kontraste apoštol Pavol v skutočnosti hovorí. Éra Novej zmluvy totiž dáva život a schopnosť poslúchať Božie slovo na rozdiel od éry Mojžišovho zákona, ktorý v kontakte s ľudskou padlou prirodzenosťou viedol k smrti, lebo žiadny človek vo svojej skazenosti nedokáže naplniť Božie spravodlivé požiadavky.

Litera zabíja – Duch oživuje (formát PDF)