Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Previnenie človeka a Božia záchrana alebo evanjelium (dobrá správa) podľa Biblie

AKÝ JE BOH?

Lebo, hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky. On tvorí svitanie i tmu a kráča po výšinách zeme, Jeho meno je Hospodin, Boh mocností. (Ámos 4:13)

…Hospodin je Bôh pravdy, je živý Bôh a večný Kráľ; (Jeremiáš 10:10)

Hospodin je horlivým Bohom a pomstiteľom, pomstiteľom je Hospodin, plným prchkosti. Hospodin sa pomstí na svojich protivníkoch a drží hnev proti svojim nepriateľom. (Náhum 1:2)

I prešiel Hospodin popred neho a volal: Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti. (Exodus 34:6)

BOŽÍ PRÍKAZ ČLOVEKU

Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. (Genesis 2:15 – 17)

NEPOSLUŠNOSŤ ČLOVEKA

Had však povedal žene: Vôbec nezomriete; ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol. (Genezis 3:4 – 6)

KAŽDÝ ČLOVEK JE HRIEŠNY

Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť – tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. (List Rimanom 5:12)

ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha; (List Rimanom 3:10,11)

Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. (List Rimanom 3:23)

SÚD

A jako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd, (List Židom 9:27)

ODPLATA ZA HRIECH

Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (List Rimanom 6:23)

BOŽIA LÁSKA K HRIEŠNIKOM

Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. (List Rimanom 5:8)

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (Evanjelium podľa Jána 3:16)

BOŽIE VOLANIE HRIEŠNIKOV

Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. (Evanjelium podľa Jána 6:35)

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Evanjelium podľa Jána 14:6)

…On (Ježiš) je tým od Boha určeným sudcom živých aj mŕtvych. Jemu vydávajú svedoctvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze Jeho meno každý, kto verí v Neho. (Skutky apoštolov 10:42,43)

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (List Rimanom 10:9)

Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený. (List Rimanom 10:13)

Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niktoré telo. (List Galatským 2:16)

ISTOTA SPASENIA

Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho; (Evanjelium podľa Jána 6:37)

Veru, veru, hovorím vám: Kto verí [vo mňa], má večný život. (Evanjelium podľa Jána 6:47)

Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, činiacim pokánie, väčšia ako nad deväťdesiatdeväť spravedlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. (Evanjelium podľa Lukáša 15:7)

A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. (1List Jánov 5:11-13)

Večný trest za hriech alebo Božia záchrana.

Vyber si!