Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Čo bude po smrti?

Kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

(Slová Ježiša Krista, Biblia, Nová zmluva, Ján 5:24)

Existuje veľa náboženstiev a každé má inú predstavu, čo sa stane po smrti. Pravda je však len jedna a nemôžu ju mať všetci. Preto je tak veľmi dôležité vedieť, čo nám Boh zjavil vo svojom slove – Biblii.

Existuje veľa „bohov“, ktorých si vymysleli ľudia, ale je len jeden Boh, ktorý stvoril ľudí. Jeho zá­kladnou požiadavkou na člo­veka je, aby miloval Boha celým svojím srdcom a mysľou a aby miloval blížneho ako seba samého. Všetci ľudia však žijú vo vzbu­re a namiesto milovania Boha a svojho blíž­neho milujú seba a svoje túžby. Preto klam­stvá, krá­deže, smilstvá, oho­vá­rania… vidieť na každom kroku. Boh, ako sa nám zjavil v Biblii, je svätý a spra­vodlivý Boh a ne­ne­chá žiaden hriech nepotres­taný. Preto po smrti bude na­sle­do­vať súd, kde Boh bude súdiť všetky porušenia jeho pri­kázaní. Každý človek dos­tane nové vzkriesené telo, v kto­rom strávi večnosť buď v Božej prí­tomnosti, alebo v zatratení.

Hriech voči nekonečne svätému Bohu si vy­žaduje nekonečný trest, večnú smrť. Je len jeden člo­vek, ktorý žil do­konale bez­hrieš­ny život a on je­diný si neza­slu­huje smrť. Je ním Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorý v tele prišiel na svet ako človek, aby na krí­ži vzal na seba trest za hriechy tých, ktorí v neho uveria. Tak­to Boh spra­vodlivým spô­sobom odpúš­ťa hriešnikom všet­ky ich minulé aj budúce hrie­chy, takže na súde sa budú môcť preu­kázať, skrze Krista samotného, a skrze samotnú vieru v evan­jelium, dokonale bez­hriešnym ži­votom. Človek ku svojej spáse už nemôže ničím prispieť. Do neba sa nedá dostať ani krstom, ani chodením do kostola, ale výlučne vierou v Ježiša Krista. Boh musí hriech potrestať. Buď trest smrti za hriech vytrpíš ty, alebo ho za teba vytrpel Ježiš Kristus na kríži. Iná možnosť neexistuje! Vyznaj Bohu svoje hriechy, pokor sa pred ním a uver v zástupnú obeť Ježiša Krista!

Po smrti už bude neskoro…